Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
(aktuálny čiastočný)
____________________________________________________________________________________


Identifikátory záložného práva:

Spisová značka NCRzp: 1408/2015
Dátum a čas vykonania zápisu do NCRzp:20. 1. 2015 11:15:33
Druh registrácie:Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Registráciu vykonal:JUDr. Oto Koppan

Záložca (-ovia):
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. , ICO: 36537870 , E.B. Lukáča 25 , 94501 Komárno, Komárno, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)

Záložný (-í) dlžník (-ci):

Veriteľ (-ia):

HASS, s.r.o. , ICO: 36550965 , Priemyselná 3096 , 953 01 Zlaté Moravce, Zlaté Moravce, Slovenská republika


Pohľadávka (-y):

Hodnota:2292759,14 EUR
Najvyššia hodnota istiny:2292759,14 EUR
Druh: Peňažná
Dátum splatnosti: 
Lehota splatnosti: 31.12.2022
Špecifikácia:
Predmetom Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 23.12.2014 (ďalej len „Záložná zmluva“) uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: HASS, s.r.o., so sídlom v Zlatých Moravciach, Priemyselná 3096, IČO: 36 550 965, 953 01 Zlaté Moravce, ako záložný veriteľ (ďalej len „Záložný veriteľ“), a spoločnosť: KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., so sídlom v Komárne, E.B. Lukáča 25, IČO: 36 537 870, 945 01 Komárno, ako záložca (ďalej len „Záložca“), je dohoda zmluvných strán o zriadení záložného práva k Zálohu Záložcom v prospech Záložného veriteľa na zabezpečenie Pohľadávky (ďalej len „Záložná zmluva“). Na účely Záložnej zmluvy sa Pohľadávkou Záložného veriteľa (a to aj v prípade premlčania) rozumie: a) pohľadávka zo Zmluvy o uznaní záväzku a splátkovom kalendári zo dňa 14.2.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 6.6.2014 a Dodatku č. 2 zo dňa 11.11.2014 (ďalej len „Zmluva“) na základe ktorej záložca ako dlžník uznal svoj záväzok voči Záložnému veriteľovi v celkovej výške 2.292.759,14 EUR slovom: dvamilióny dvestodeväťdesiatdvatisíc sedemsto päťdesiatdeväť eur štrnásť eurocentov, s príslušenstvom, ktorý záväzok vyplýva z peňažných pôžičiek Záložného veriteľa Záložcovi - dlžníkovi a Zmluvy o dielo 6/2013 – zhotoviteľ: Záložný veriteľ, objednávateľ: Záložca, alebo b) pohľadávka a jej príslušenstvo, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s odstúpením alebo vypovedaním Zmluvy, alebo c) pohľadávka a jej príslušenstvo, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti so zánikom Zmluvy iným spôsobom ako splnením, odstúpením alebo vypovedaním, alebo d) pohľadávka a jej príslušenstvo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikne, resp. vznikla v dôsledku plnenia Záložného veriteľa Záložcovi bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, alebo e) pohľadávka na uhradenie nákladov a zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy a všetkých ostatných zmlúv uzavretých medzi Záložným veriteľom a Záložcom, alebo f) pohľadávka (pohľadávky), ktoré vzniknú na základe zmeny právneho vzťahu založeného Zmluvou alebo nahradením záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy novým záväzkom, g) úroky z omeškania a zmluvné pokuty vyplývajúce zo Zmluvy, h) pohľadávka, ktorá vznikne Záložnému veriteľovi z dôvodu uplatnenia náhrady škody, súvisiacej s konaním alebo opomenutím konania Záložcu podľa Zmluvy alebo tejto Záložnej zmluvy. (ďalej pre všetky horeuvedené prípady alebo ktorýkoľvek z nich „Pohľadávka”). Záložca dáva do zálohu stavby vo svojom vlastníctve uvedené v článku I. Záložnej zmluvy a zriaďuje k nim záložné právo v prospech Záložného veriteľa, ktorý toto právo prijíma.


Záloh (-y):

Kategória:Súbor vecí
Mena:bez udania meny
Výška zálohu:
Popis:
Záložca je výlučným vlastníkom súboru objektov – hnuteľných vecí a to: a) vodovodu: Prepojenie vodovodu Patince – Radvaň nad Dunajom, ktorá stavba bola povolená Stavebným povolením OÚŽP Komárno – č. 2005/01245 – Ve zo dňa 17.10.2005 a skolaudovaná Rozhodnutím OÚŽP Komárno – č. 2006/00162 – Ve – 1 dňa 27.2.2006, pričom táto stavba je presne špecifikovaná vo vyššie uvedenom Kolaudačnom rozhodnutí a jeho prílohách, ako aj v grafickom pláne, ktorý je prílohou č. 1 Záložnej zmluvy. Nadobúdacia hodnota vodovodu je 232.589,78 EUR, slovom: dvestotridsaťdvatisíc päťstoosemdesiatdeväť eur sedemdesiatosem eurocentov. b) kanalizácie: Alžbetin Ostrov – kanalizácia I., ktorá stavba bola povolená Stavebným povolením OÚŽP Komárno – č. 2005/01066 – Ve – 1 zo dňa 26.10.2005 a kanalizácie: Komárno, m.č. Hadovce, ktorá stavba bola povolená Stavebným povolením OÚ OŽP Komárno – č. 2003/00436 - Ve – 1 zo dňa 25.2.2003, zmenená rozhodnutím OÚŽP Komárno č. 2003/01200 – Ve – 1 dňa 31.10.2003 a rozhodnutím OÚŽP Komárno č. 2005/01441 – Ve dňa 6.12.2005, pričom tieto stavby boli skolaudované Rozhodnutím OÚŽP Komárno – č. 2007/00598 – Ve – 1 dňa 19.12.2012, pričom tieto stavby sú presne špecifikované vo vyššie uvedenom Kolaudačnom rozhodnutí a jeho prílohách, ako aj v grafických plánoch (2x), ktoré sú prílohou č. 2 Záložnej zmluvy. Nadobúdacia hodnota kanalizácií uvedených pod písm. b) tohto ustanovenia zmluvy je 537.800,24 EUR, slovom: päťstotridsaťsedemtisíc osemsto eur dvadsaťštyri eurocentov. c) vodovodu: Prepojenie vodovodu Iža – Marcelová - Virt, ktorá stavba bola povolená Stavebným povolením OÚŽP Komárno – č. 2005/01065 – Ve - 1 zo dňa 24.4.2006 a skolaudovaná Rozhodnutím OÚŽP Komárno – č. 2008/02030 – Ve – 1 dňa 21.10.2008, pričom táto stavba je presne špecifikovaná vo vyššie uvedenom Kolaudačnom rozhodnutí a jeho prílohách, ako aj v grafickom pláne, ktorý je prílohou č. 3 Záložnej zmluvy. Nadobúdacia hodnota vodovodu je 812.189,78 EUR, slovom: osemstodvanásťtisíc jednostoosemdesiatdeväť eur sedemdesiatosem eurocentov. d) kanalizácie: Komárno Alžbetin Ostrov – II. etapa, ktorá stavba bola povolená Stavebným povolením OÚŽP Komárno – č. 2009/01707 – Ve – 1 zo dňa 28.5.2009 a skolaudovaná Rozhodnutím OÚŽP Komárno – č. 2011/00750 – Ve – 1 dňa 31.5.2011, pričom táto stavba je presne špecifikovaná vo vyššie uvedenom Kolaudačnom rozhodnutí a jeho prílohách, ako aj v grafickom pláne, ktorý je prílohou č. 4 Záložnej zmluvy. Nadobúdacia hodnota kanalizácie je 1.319.267,35 EUR, slovom: jedenmilión tristodevätnásťtisíc dvestošesťdesiatsedem eur tridsaťpäť eurocentov. e) vodovodu: Napojenie na Gabčíkovo – Nové Zámky - Prepojenie vodovodu Zlatná na Ostrove - Čalovec, ktorá stavba bola povolená Stavebným povolením OÚŽP Komárno – č. 2009/01341 – Ve - 1 zo dňa 17.4.2009 a skolaudovaná Rozhodnutím OÚŽP Komárno – č. 2012/00747 – Ve – 1 dňa 6.9.2012, pričom táto stavba je presne špecifikovaná vo vyššie uvedenom Kolaudačnom rozhodnutí a jeho prílohách. Prepojenie vodovodu Zlatná na Ostrove – Veľký Lél, ktorá stavba bola povolená Stavebným povolením OÚŽP Komárno – č. 2009/01410 – Ve – 1 zo dňa 21.4.2009 a skolaudovaná Rozhodnutím OÚŽP Komárno – č. 2011/01361 dňa 2.11.2011, pričom táto stavba je presne špecifikovaná vo vyššie uvedenom Kolaudačnom rozhodnutí a jeho prílohách. Prepojenie vodovodu Zlatná na Ostrove – Okoličná na Ostrove, ktorá stavba bola povolená Stavebným povolením OÚŽP Komárno – č. 2009/01315 – Ve – 1 zo dňa 20.4.2009 a skolaudovaná Rozhodnutím OÚŽP Komárno – č. 2011/01359 – Ve – 1 dňa 2.11.2011, pričom táto stavba je presne špecifikovaná vo vyššie uvedenom Kolaudačnom rozhodnutí a jeho prílohách. Vodovody uvedené pod písm. e) tohto ustanovenia zmluvy sú špecifikované aj v grafickom pláne, ktorý je prílohou č. 5 Záložnej zmluvy. Nadobúdacia hodnota vodovodov uvedených pod písm. e) tohto ustanovenia Záložnej zmluvy je 2.592.870,42 EUR, slovom: dvamilióny päťstodeväťdesiatdvatisíc osemstosedemdesiat eur štyridsaťdva eurocentov. f) vodovodu: Rozšírenie vodovodu Okoličná na Ostrove, ktorá stavba bola povolená Stavebným povolením OÚŽP Komárno – č. 2012/00095 – Ve – 1 zo dňa 22.3.2012 a skolaudovaná Rozhodnutím OÚŽP Komárno – č. 2012/01318 – Ve – 1 dňa 19.12.2012, pričom táto stavba je presne špecifikovaná vo vyššie uvedenom Kolaudačnom rozhodnutí a jeho prílohách, ako aj v grafickom pláne, ktorý je prílohou č. 6 Záložnej zmluvy. Nadobúdacia hodnota vodovodu je 489.943,68 EUR, slovom: štyristoosemdesiatdeväťtisíc deväťstoštyridsaťtri eur šesťdesiatosem eurocentov. Záložca je výlučným vlastníkom všetkých vyššie špecifikovaných súborov objektov – vodovodov a kanalizácií a príslušenstva v celosti – podiel 1/1 (ďalej všetky súbory objektov s príslušenstvom len „Záloh“).
Dátum začatia výkonu zp:
Spôsob výkonu zp:
Podľa bodu VII. Záložnej zmluvy.


Súvisiace spisové značky:
NCRzp 37900/2015,
NCRzp 9288/2016,

Poznámka:

Žiadosť predkladajú Ing. Viktor Olláry, predseda predstavenstva spoločnosti a Ing. Béla Sánta, člen predstavenstva spoločnosti KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

____________________________________________________________________________________


Výpis ku dňu: 20. 4. 2018 10:33:29


Za správnosť:

 

CIS NK SR (Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky)

NCRzp (Notársky centrálny register záložných práv)

Tento výpis je verejnou listinou.

Výpis má informatívny charakter!
O vydanie úradného výpisu požiadajte ktorýkoľvek Notársky úrad v Slovenskej republike!

print