Orgány Notárskej komory SR

Orgány Notárskej komory Slovenskej republiky tvorí:

1. Konferencia notárov je najvyšší orgán komory, ktorý tvoria notári zapísaní v zozname notárov. Ostatné orgány komory volí konferencia notárov. Konferenciu notárov zvoláva prezídium komory väčšinou raz ročne, najmenej raz za tri roky. Na platnosť uznesenia konferencie notárov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných notárov.

Konferencia notárov najmä:
- volí a odvoláva členov prezídia komory a členov ostatných jej orgánov;
- schvaľuje organizačný, volebný a disciplinárny poriadok;
- zrušuje alebo mení rozhodnutia prezídia komory;
- schvaľuje ročný členský príspevok notárov na činnosť komory;
- zriaďuje účelové fondy, schvaľuje pravidlá ich tvorby a zásady použitia;
- schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory;
- prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory;
- určuje počet zamestnancov komory a ich platy;
- vyjadruje sa k návrhu právnych predpisov dotýkajúcich sa činnosti notárov;
- uznáša sa o ďalších veciach, ktoré si sama vyhradí.

2. Prezídium komory má 11 členov a riadi činnosť komory. Zasadnutia prezídia komory zvoláva prezident komory spravidla raz za mesiac, najmenej raz za tri mesiace. Členstvo v prezídiu komory je nezlučiteľné s členstvom v iných komisiách Notárskej komory.

Prezídium NK SR najmä:
- volí a odvoláva zo svojich členov prezidenta a viceprezidenta komory;
- zastupuje komoru v styku s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami a v medzinárodnej oblasti;
- vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa postavenia alebo činnosti notárov;
- zastupuje, chráni a presadzuje záujmy notárov;
- podáva ministrovi návrhy tam, kde to tento zákon ustanovuje;
- organizuje konkurzy, vedie zoznamy notárov, kandidátov, koncipientov a vykonáva v nich zápisy;
- schvaľuje skúšobný poriadok notárskej skúšky;
- vykonáva dohľad nad činnosťou notárov, ich zástupcov a náhradníkov notárov;
- je sprostredkovateľom pri sporoch medzi notármi;
- hospodári s majetkom komory;
- uzatvára a rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami komory;
- určuje výšku peňažnej zábezpeky podľa § 12 ods. 1 písm. c) Not. por.
- vykonáva ďalšiu činnosť podľa zákona,
- volí a odvoláva prezidenta a viceprezidenta komory

Prezident komory zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach.

3. Revízna komisia má päť členov. Komisia kontroluje hospodárenie komory a podáva správu o výsledku hospodárenia konferencii notárov, vyjadruje sa k návrhu rozpočtu komory, schvaľuje ročný záverečný účet komory.

4. Disciplinárna komisia má päť členov. Členovia komisie volia zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie. Konanie a rozhodovanie disciplinárnej komisie upraví komora v disciplinárnom poriadku.

5. Vzdelávacia komisia má päť členov. Členovia vzdelávacej komisie zvolia zo svojich členov predsedu vzdelávacej komisie. Vzdelávacia komisia organizuje odbornú výchovu notárov, kandidátov, koncipientov a zabezpečuje publikačnú, študijnú, dokumentačnú a informačnú činnosť, notárske skúšky podľa skúšobného poriadku.
 
Volebné obdobie

Volebné obdobie členov orgánov komory je trojročné. Funkcie v orgánoch komory sú čestné a za ich výkon notárom patrí iba náhrada za stratu času a náhrada hotových výdavkov, ktoré nie sú  hradené z verejných  zdrojov, ale z prostriedkov samosprávy notárov.


Súčasné personálne obsadenie

Prezídium Notárskej komory SR:

Prezident

 

Viceprezident 


Členovia prezídia

JUDr. Ludmila Joanidisová, JUDr. Miroslav Gregor, JUDr. Karol Kovács, JUDr. Juraj Göbl, JUDr. Miroslav Pavlovič, JUDr. Ján Hamara ml., JUDr. Katarína Valová, PhD., JUDr. Miroslav Duriš, PhD.,  JUDr. Ivan Lošonský, PhD.,  JUDr. Daniela Šikutová, JUDr. Jarmila Kováčová


Revízna komisia

Predseda revíznej komisie

 

Členovia revíznej komisie

JUDr. Anna Nagyová, JUDr. Janka Plachá, JUDr. Viera Kupcová, JUDr. Marta Vaľková, JUDr. Veronika Baričičová


Disciplinárna komisia

Predseda disciplinárnej komisie


Členovia disciplinárnej komisie

JUDr. Štefan Demian, JUDr. Mária Zimanová, JUDr. Štefan Kutenič, JUDr. Ivan Macák, JUDr. Ľubomír Vlha


Vzdelávacia komisia

Predseda vzdelávacej komisie

 

Členovia vzdelávacej komisie

JUDr. Ludmila Joanidisová, JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.,  JUDr. Iveta Vašková, JUDr. Martina Mižiková, JUDr. Katarína Valová PhD.Ako poradné orgány prezídia NKSR sú zriadené pracovné skupiny: Analytická, Legislatívna a Medzinárodná skupina.

Analytická skupina
Predseda analytickej skupiny


Členovia analytickej skupinyLegislatívna skupina
Predseda legislatívnej skupiny


Členovia legislatívnej skupiny

Spolupracujúci členovia legislatívnej skupiny


Medzinárodná skupina
Predseda medzinárodnej skupiny


Členovia medzinárodnej skupiny


Redakčná rada časopisu ARS NOTARIA
Predseda redakčnej rady


Členovia redakčnej rady