Výberové konania

Informácie o výberových konaniach na obsadenie miesta notára

Počet notárskych úradov každého súdu prvého stupňa (počet miest notárov) a ich prípadnú zmenu určuje minister spravodlivosti.

Výberové konanie na obsadenie miesta notára vyhlasuje a uskutočňuje prezídium v lehotách podľa § 10 ods. 3, 4 Not. por. O každom neobsadenom notárskom mieste sa uskutočňuje samostatné výberové konanie.

Poriadok výberového konania Notárskej komory Slovenskej republiky sa nachádza v časti Interné predpisy prijaté Prezídiom Notárskej komory.

Úhrada za účasť vo výberovom konaní (čl. 8) bola stanovená vo výške 497,91 € (15 000,- Sk) za každé ďalšie miesto vo výške 165,97 € (5 000,- Sk).

Prezídium NK SR informuje záujemcov o výberové konania o povinnostiach notára po menovaní ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky. Zároveň informuje o minimálnej bezpečnosti podľa interného predpisu prijatého prezídiom NK SR, ktorú je nutné zabezpečiť pri vzniku notárskeho úradu.

Otázky na výberové konanie - ústna časť 2017


 

Aktuálne výberové konania