Vzdelávacia komisia

Vzdelávacia komisia v súlade s § 4 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky, schváleného Prezídiom Notárskej komory Slovenskej republiky dňa 30.06.2011, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. júla 2011, v znení zmien schválených dňa 21.11.2014, s účinnosťou od 01. januára 2015 (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e  termín konania základného kurzu notárskych koncipientov: 11. – 13. október 2017

Vyhlásenie základného kurzu 11.-13.10.2017

Zoznam prihlásených účastníkov

 

Vzdelávacia komisia v súlade s § 4 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky, schváleného Prezídiom Notárskej komory Slovenskej republiky dňa 30.06.2011, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. júla 2011, v znení zmien schválených dňa 21.11.2014, s účinnosťou od 01. januára 2015 (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e  termín konania zdokonaľovacieho kurzu notárskych koncipientov: 25. – 27. október 2017

Vyhlásenie zdokonaľovacieho kurzu 25.-27.10.2017

Zoznam prihlásených účastníkov

 

Vzdelávacia komisia v súlade s § 8 ods. 2 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky, schváleného Prezídiom Notárskej komory Slovenskej republiky dňa 13.11.2014, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2015 (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e termín konania notárskej skúšky:

20. novembra 2017                                             - p í s o m n á   č a s ť
30. novembra - 1. decembra 2017                      - ú s t n a   č a s ť

Vyhlásenie notárskej skúšky