Vzdelávacia komisia

Vzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 4 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e termín konania zdokonaľovacieho kurzu pre notárskych koncipientov:


18.-20. apríla  2018

Vyhlásenie zdokonaľovacieho kurzu  Zoznam účastníkov

 

 

Vzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 8 ods. 2 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e termín konania notárskej skúšky:

02. mája 2018                                                           - p í s o m n á   č a s ť
10. - 11. mája 2018                                                   - ú s t n a   č a s ť