Vzdelávacia komisia

Vzdelávacia komisia v súlade s § 8 ods. 2 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky, schváleného Prezídiom Notárskej komory Slovenskej republiky dňa 13.11.2014, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2015 (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e termín konania notárskej skúšky:


20. novembra 2017                                             - p í s o m n á   č a s ť
30. novembra - 1. decembra 2017                      - ú s t n a   č a s ť

Otázky na ústnu časť  Zoznam účastníkov ústnej časti notárskej skúšky