Ako mi notár vie pomôcť

Či už plánujete spísať závet, alebo ste na začiatku dedičského konania, máte naporúdzi notára – osobu znalú práva – ktorá vám pomôže zvládnuť všetky kroky.

U notára vybavíte:

  1. Závet: Závet vo forme notárskej zápisnice, ktorá má štatút verejnej listiny s vyššou dôkaznou silou ako akékoľvek iné zmluvné dohody. Výhodou je možnosť právneho poradenstva, ako aj povinná registrácia závetu v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý je prepojený v rámci celého územia Slovenska, a vďaka ktorému si môžete byť istý, že existencia závetu pri prejednávaní dedičstva vyjde najavo a dostane sa k notárovi, ktorý je poverený vykonaním dedičského konania.  Pri spísaní závetu do notárskej zápisnice za jeho formálne a obsahové náležitosti zodpovedá notár.
  2. Dedičské konanie: Či sa dedí zo závetu alebo zo zákona, notár – ako poverený súdny komisár vedie dedičské konanie počas ktorého vykoná všetky úkony smerujúce k jeho ukončeniu a usporiadaniu majetku patriaceho do dedičstva v prospech dedičov. 
  3. Vydedenie: Listinu o vydedení vám najlepšie spíše notár, ktorý je zárukou, že budú splnené všetky náležitosti.