Záložné zmluvy

Celosvetová hospodárska kríza pomiešala karty a mnoho doteraz ziskových podnikov sa ocitlo v strate. Podnikatelia nemajú dostatok peňazí na prevádzku a na investovanie do firmy. Požičať si v takomto prípade od banky je nemysliteľné. Nič ale nie je stratené, pretože aj u nás už existuje riešenie. Volá sa Register záložných práv k hnuteľným veciam. Ide o veľmi moderný spôsob založenia majetku, pri ktorom veriteľ môže naďalej majetok využívať pri svojej činnosti, a tak sa naďalej snažiť o znovuzískanie stratenej pozitívnej platobnej bilancie. Žiadosť o registráciu záložného práva podáva priamo u ktoréhokoľvek notára na základe písomnej zmluvy záložca, v ostatných prípadoch záložný veriteľ. Ak záložné právo vzniká rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, registrácia sa vykoná na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo správneho orgánu, ktorý záložné právo zriadil. Notár zaregistruje záložné právo, zmeny údajov, začatie výkonu záložného práva a výmaz záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv na základe žiadosti oprávnenej osoby. Tento register je verejne prístupný (na stránkach Notárskej komory SR www.notar.sk) a preto ostatní podnikatelia a banky vedia o jeho záväzkoch.

Notár = istota

Ak sa záložná zmluva spíše u notára formou notárskej zápisnice, môže byť zároveň aj exekučným titulom. Znamená to, že pri nezaplatení dlhu nemusí veriteľ viesť súdne konanie a žiadať súd o vydanie rozhodnutia,  o exekúcii. To už zabezpečila notárska zápisnica. Úlohou súdu je už len vydať rozhodnutie o začatí exekúcie.