Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra dražieb (NCRdr)
(čiastočný)
_______________________________________________________________________________________________


Identifikátory dražby:


Označenie notára, ktorý registráciu vykonal: Mgr. Martin Výskok, notársky úrad v meste Partizánske
Spisová značka NCRdr: 1698/2019
Dátum a čas vykonania zápisu do NCRdr:10. 5. 2019 13:19:29
Druh registrácie:Oznámenie o dražbe
Dátum a čas ukončenia platnosti v NCRdr:13. 6. 2019 10:26:13


Dražobník:
Imagination, spol. s r.o. , ICO: 44150083 , Jilemnického 58/1714 , 95803 Partizánske, Partizánske, Slovenská republika


Navrhovateľ (-ia) dražby:
Róbert  Toma , nar. 28.09.1955 , Východná 320/4 , 95803 Malé Uherce , Partizánske, Slovenská republika
(záložný veriteľ)

Miesto:Februárova 153/3, 95801  Partizánske, okres Partizánske, Trenčiansky VÚC
Bližšie označenie miesta:Notársky úrad - Mgr. Martin Výskok, 1. poschodie, číslo dverí 203,
Dátum a čas otvorenia dražby:13. 6. 2019 10:00:00
Druh dražby:Dobrovoľná
Opakovanie dražby:Prvá
Druh predmetu dražby:Dom
Cena predmetu dražby:800000 EUR  ( zistená cena )
Najnižšie podanie:800000 EUR
Minimalne prihodenie:200 EUR
Dražobná zábezpeka:20000 EUR


Vydražiteľ (-ia):
Poznámka:Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: Mgr. Martin Výskok - notár so sídlom v Partizánskom.

Listina:ZobraziťUverejnené listiny:

_______________________________________________________________________________________________


Výpis ku dňu: 24. 7. 2019 4:16:39


Súvisiace spisové značky:
NCRdr 2214/2019,
NCRdr 2215/2019,
NCRdr 2568/2019,

CIS NK SR (Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky) www.notar.sk

NCRdr (Notársky centrálny register dražieb)

Tento výpis je verejnou listinou.

Výpis má informatívny charakter!
O vydanie úradného výpisu požiadajte ktorýkoľvek Notársky úrad v Slovenskej republike!

print