Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra dražieb (NCRdr)
(čiastočný)
_______________________________________________________________________________________________


Identifikátory dražby:


Označenie notára, ktorý registráciu vykonal: JUDr. Barbora Behýlová, notársky úrad v meste Banská Bystrica
Spisová značka NCRdr: 1857/2019
Dátum a čas vykonania zápisu do NCRdr:18. 5. 2019 16:45:21
Druh registrácie:Oznámenie o dražbe
Dátum a čas ukončenia platnosti v NCRdr:20. 6. 2019 14:19:12


Dražobník:
Imagination, spol. s r.o. , ICO: 44150083 , Jilemnického 58/1714 , 95803 Partizánske, Partizánske, Slovenská republika


Navrhovateľ (-ia) dražby:
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. , ICO: 31335004 , Bajkalská 30 , 82948 Bratislava, Bratislava II, Slovenská republika
(záložný veriteľ)

Miesto:Nádražná 2204/8, 95801  Partizánske, okres Partizánske, Trenčiansky VÚC
Bližšie označenie miesta:AZUL Hotel & Restaurant, Nádražná 2204/8, 958 01 Partizánske
Dátum a čas otvorenia dražby:20. 6. 2019 11:00:00
Druh dražby:Dobrovoľná
Opakovanie dražby:Prvá
Druh predmetu dražby:Dom
Cena predmetu dražby:90400 EUR  ( zistená cena )
Najnižšie podanie:90400 EUR
Minimalne prihodenie:200 EUR
Dražobná zábezpeka:5000 EUR


Vydražiteľ (-ia):
Poznámka:

Listina:ZobraziťUverejnené listiny:

_______________________________________________________________________________________________


Výpis ku dňu: 24. 7. 2019 5:24:58


Súvisiace spisové značky:
NCRdr 2332/2019,
NCRdr 2360/2019,
NCRdr 2609/2019,

CIS NK SR (Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky) www.notar.sk

NCRdr (Notársky centrálny register dražieb)

Tento výpis je verejnou listinou.

Výpis má informatívny charakter!
O vydanie úradného výpisu požiadajte ktorýkoľvek Notársky úrad v Slovenskej republike!

print