Otázky a odpovede

  
Čo je register záložných práv k hnuteľným veciam? 

Register je elektronická databáza, ktorá uchováva údaje týkajúce sa záložných práv k hnuteľným veciam. Údaje do registra registrujú notári. Získavajú ich na základe informácií poskytnutých osobami, ktoré založili svoj majetok, alebo veriteľmi, v prospech ktorých bola vec založená.

Z čoho sa register skladá? 

Register záložných práv sa skladá z centrálneho počítača umiestneného v priestoroch Notárskej komory Slovenskej republiky v Bratislave, kde sa všetky údaje združujú a ukladajú, a z množstva vzdialených terminálov (umiestnených v jednotlivých notárskych úradoch), kde sa údaje do registra zapisujú a potom odosielajú do centrálneho počítača. Register je pre každého prístupný na internete alebo prostredníctvom notárskeho úradu.

Aký je cieľ registra? 

Cieľom reigstra je zverejňovať záložné práva vzniknuté podľa § 151a-md Občianskeho zákonníka, teda vzniknuté na základe písomnej záložnej zmluvy, schválenej dohody o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu alebo zo zákona.. Registrácia záložného práva je podmienkou vzniku každého záložného práva, s výnimkou posesórnych záložných práv.

Kto prevádzkuje register? 

Notárska komora Slovenskej republiky bola platne poverená prevádzkovaním registra. Jednotliví notári sú vybavení špeciálnymi kódmi, ktoré im- a iba im- umožňujú vpisovať do registra údaje.

Aké informácie môžem z registra získať? 

V registri sa nachádzajú informácie týkajúce sa každého zaregistrovaného záložného práva vzniknutého na majetku alebo veci patriacej určitej osobe. Záložné práva k veciam, ktoré sa registrujú v osobitných vecných registroch, však v registri obsiahnuté nie sú. Tiež sa tu nemusia nachádzať všetky posesórne záložné práva (t.j. záložné práva vzniknuté odovzdaním veci veriteľovi).

Môžem sa na informácie v registri spoľahnúť? 

Register záložných práv v prvom rade informuje o tom, že určitá osoba má založený určitý majetok a stanovuje tiež časové priority pre veriteľov, pričom prednosť má veriteľ, ktorého záložné právo vzniklo (bolo zaregistrované) skôr.

Register záložných práv však „nepotvrdzuje“ správnosť údajov v ňom zaregistrovaných. Notár vykonáva iba obmedzenú kontrolu správnosti údajov, takže údaje obsiahnuté v registri je v prípade potreby možné overiť v listine, na základe ktorej bola registrácia vykonaná (napr.záložná zmluva).  Avšak, na druhej strane, ak v registri nie je obsiahnuté žiadne záložné právo, môžem sa spoľahnúť na to, že na majetok danej osoby nie je zriadené žiadne záložné právo (s výnimkou záložného práva zapísaného do osobitných registrov a posesórneho záložného práva).

Je register bezpečný?

Áno, register používa najmodernejší hárdvér a softvér, ktoré zahrňujú všetky bezpečnostné opatrenia potrebné na zabránenie vstupom neoprávnených osôb do registra a na ochranu všetkých údajov v ňom obsiahnutých.  

Ako zaregistrovať záložné právo vzniknuté na základe zmluvy? 
Čo musím spraviť, aby som mohol zaregistrovať záložné právo?

Musím ísť na notársky úrad podľa vlastného výberu a požiadať notára, aby vykonal registráciu obsahujúcu údaje, ktoré mu dodám.

Kto môže žiadať o registráciu? 

Iba záložca (t.j. vlastník založenej veci) môže žiadať o registráciu. Ak je záložcom právnická osoba, osoba žiadajúca o registráciu v mene právnickej osoby musí mať oprávnenie za ňu konať (napr. riaditeľ spoločnosti). Iná osoba môže žiadať o registráciu za predpokladu, že predloží od záložcu splnomocnenie tak urobiť.

Aké údaje sú potrebné? 

Všeobecne sa musia vyplniť: 
·        Osobné údaje o záložcovi a záložnom veriteľovi (alebo jeho zástupcovi),
·        Opis založených vecí,
·        Opis zabezpečenej pohľadávky.

Aké doklady je potrebné predložiť? 

Notárovi sa musí predložiť iba preukaz totožnosti (a v určitých prípadoch aj dôkaz o splnomocnení konať v mene záložcu). Ak ide o registráciu na základe rozhodnutia súdu alebo štátneho orgánu, je potrebné predložiť aj právoplatné rozhodnutie. Žiadne iné doklady sa nepožadujú.

Aká je úloha notára? 

Notár by mal overiť totožnosť záložcu, jeho oprávnenie konať (tam, kde je to relevantné) a fakt, či žiadosť o registráciu obsahuje všetky potrebné informácie. Následne notár jednoducho zaregistruje údaje, ktoré sa mu poskytli. Môže stranám poskytnúť tiež radu v prípade, ak ho o to požiadajú.

Kto je zodpovedný za kontrolu údajov? 

Osoba žiadajúca o registráciu. Notár nie je zodpovedný za správnosť poskytnutých údajov. Akonáhle zapíše údaje do svojho počítača, vytlačí ich a umožní žiadateľovi, aby ich prekontroloval a podpísal žiadosť pred jej odoslaním do centrálneho registra.

Môže notár zmeniť údaje zapísané v registračnom formulári? 

Nie. Notár môže iba odoslať údaje tak, ako sa nachádzajú na žiadosti o registráciu podpísanú žiadateľom.

Môže notár odmietnuť registráciu? 

Iba v prípade, že žiadateľ neposkytne predpísané údaje alebo ak sa nezaplatí poplatok.

Ako viem, že záložné právo bolo zaregistrované? 

Akonáhle notár odošle údaje do centrálneho registra, do niekoľkých minút mu obratom z centrálneho registra bude zaslané potvrdenie o vykonaní registrácie. Toto potvrdenie bude v takej istej podobe, v akej sa nachádza zápis v registri a notár mi vyhotoví jeho výtlačok.

Požiadavky na každú kategóriu zaregistrovávaných údajov 

Strany 

Ktoré strany musia byť v registri uvedené? 

Register musí zobrazovať totožnosť záložcu, dlžníka (v prípade, že ide o rozdielnu osobu od osoby záložcu) a záložného veriteľa alebo zástupcu záložného veriteľa.

Aké údaje sa zapisujú o fyzických osobách? 

Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a dátum narodenia.

Aké údaje sa zapisujú o spoločnostiach a iných právnických osobách? 

Obchodné meno, sídlo a IČO

Aké údaje sa zapisujú o zahraničných osobách? 

Tak isto ako pre slovenské osoby, avšak IČO pri spoločnostiach  a iných právnických osobách sa nevyžaduje.

Čo v prípade, že existuje viac ako len jedno záložné právo? 

Záložné právo sa registruje voči menu záložcu. Ak dve alebo viac osôb zriadia záložné právo na spoločnú vec, záložné právo sa musí zaregistrovať samostatne voči každému z nich vo vzťahu k tej časti alebo podielu na veci, ktorú vlastní.

Čo v prípadoch, kde je viac ako jeden záložca?

Mala by sa overiť totožnosť všetkých záložcov, okrem prípadov, keď niektorý z nich poveril inú osobu, aby ho zastupovala.

Čo v prípade, keď záložný veriteľ splnomocní svojho zástupcu? 

Do registra sa zapíše totožnosť zástupcu namiesto totožnosti veriteľa (alebo veriteľov), ktorý ho splnomocnil. V registri musí ale byť vyznačené, že osoba, ktorá je tam zaregistrovaná, koná ako zástupca.

Musí sa zaregistrovať totožnosť záložného veriteľa ako aj totožnosť zástupcu? 

Nie.


Zabezpečená pohľadávka 

Aké údaje o zabezpečenej pohľadávke sa musia zapísať do registra? 

Špecifikácia pohľadávky, dátum jej splatnosti, ak je určený, jej základná výška alebo, ak jej výška nie je určená, najvyššia základná výška, do ktorej je pohľadávka zabezpečená.


Čo v prípade, keď nie je stanovený dátum splatnosti pohľadávky? 

V takom prípade sa dátum splatnosti nezaregistruje. Dátum splatnosti sa musí zaregistrovať, iba ak je určený.

Čo v prípade, že sa dátum splatnosti môže zmeniť? 

Toto by malo byť uvedené pri špecifikácií pohľadávky.

V akej mene sa pohľadávka uvádza? 

Mena zapísaná do registra by mala byť tá istá mena, v ktorej sa má pohľadávka splatiť.

Musím zaregistrovať aj dátum zmluvy, na základe ktorej pohľadávka vznikla? 


Nie. Uviesť dátum zmluvy, na základe ktorej pohľadávka vznikla, nie je povinnosťou.

Môžem zabezpečenú pohľadávku opísať všeobecne? 

Áno.

Čo ak ide o budúcu pohľadávku alebo podmienenú pohľadávku? 

Špecifikácia pohľadávky by mala jasne stanoviť, že ide o tento prípad.

Čo ak existuje niekoľko pohľadávok zabezpečených tým istým záložným právom? 

Špecifikácia pohľadávky by mala zahŕňať všetky tieto pohľadávky.

Aký dlhý môže byť opis zabezpečenej pohľadávky? 

V registri je na špecifikáciu pohľadávky limitované miesto v rozsahu jednej strany A4.

Môže opis pohľadávky odkazovať na zmluvu, na základe ktorej pohľadávka vznikla? 

Áno. V taktom prípade je však žiadúce, aby bola zmluva dostatočne identifikovaná.

Založené veci 

Aké údaje o založených veciach musia byť zapísané v registri? 

Špecifikácia založených vecí takým spôsobom, aby bolo možné presne identifkovať veci, práva a iné hodnoty zaťažené záložným právom v hociktorom momente počas trvania záložného práva.

Musí byť opis založených vecí taký istý ako v záložnej zmluve? 

Nie. Do registra sa môže zapísať súhrnný opis vecí, za predpokladu, že to bude dostatočné na identifikovanie založených vecí v hociktorom momente počas trvania záložného práva.

Môže sa opis v registri odvolávať na záložnú zmluvu? 

Áno, ale opis musí byť dostatočný, aby bolo možné založené veci identifikovať v hociktorom čase počas trvania záložného práva.

Vyžaduje sa určitá špecifická forma opisu? 

Nie. Opis môže byť konkrétny alebo môže obsahovať odkaz na množstvo a typ alebo môže byť založená vec opísaná akýmkoľvek iným spôsobom, avšak za predpokladu, že môže byť kedykoľvek identifikovaná.

Čo v prípade, že existuje niekoľko založených vecí? 

Opis musí byť dostatočný tak, aby zahŕňal všetky založené veci.

Ak sa zakladá viac vecí naraz, je potrebné vykonať viac ako jednu registráciu? 

Nie. Jediná registrácia môže pokrývať všetky založené veci (s výnimkou tých, na ktoré sa vzťahuje povinnosť registrácie v osobitnom vecnom registri).

Čo v prípade vecí, ktoré sa nadobudnú až v budúcnosti? 

Opis by mal jasne stanoviť, že založené veci zahrňujú veci, ktoré sa získajú až v budúcnosti.

Existujú nejaké osobitné požiadavky na záložné práva nehmotných statkov? 

Nie. Tie je tiež možné zaregistrovať tak, ako každú inú vec.

Čo v prípade záložného práva na celý podnik alebo jeho časť? 

V registri musí byť poznamenané, že ide o tento prípad.

Existujú osobitné požiadavky na záložné práva zriadené na určitý druh vecí? 

Záložné práva na veci, ktoré sú registrované v osobitných vecných registroch, musia byť zaregistrované v týchto registroch. Inak neexistujú žiadne osobitné požiadavky.

Aký dlhý môže byť opis založenej veci? 

V registri je na opis založenej veci vyhradené miesto vo veľkosti jednej strany A4.

Iné údaje 

Aké iné údaje musia byť uvedené pri registrácií záložného práva? 

Dátum a čas registrácie a identifikácia notára, ktorý registráciu vykonal.

Ako sa uvádza dátum a čas registrácie? 

Dátum a čas registrácie je automaticky uvedený registračným počítačom.

Ako sa uvádza identifikácia notára, ktorý vykonal registráciu? 

Notár vykonávajúci registráciu je identifikovaný registračným počítačom, ktorý automaticky uvádza údaje o ňom.

 
Aké iné údaje možno zahrnúť pri registrácií záložného práva? 

Strany môžu (ale nie je to ich povinnosťou) zahrnúť čas, na ktorý sa záložné právo zriaďuje, poradie rozhodujúce pre uspokojenie v prípade, že je iné ako čas registrácie, a iné údaje povolené zákonom.

Môžu si strany vybrať, či zahrnú do registrácie iné údaje? 

Nie. Miesto pre dodatočné údaje je určené iba pre údaje povolené zákonom.  

Ako zmeniť údaje v registri alebo vymazať záložné právo 


Aké zmeny možno vykonať v údajoch uvedených v registri? 


Ak sa zmenia údaje zapísané v registri, táto zmena sa musí zaregistrovať.


Možno zmenou údajov rozšíriť alebo zväčšiť záložné právo? 


Nie. Ak sa založia dodatočné veci okrem tých, ktoré sa už v registri nachádzajú v položke opisu, alebo ak sa zvýši výška zabezpečenej pohľadávky, je nutné tieto zmeny zaregistrovať ako nové záložné právo.

Kto môže vykonať zmeny? 


Osoba povinná tak urobiť zo zákona alebo osoba, ktorej sa menené údaje týkajú.

Ako sa zmena prejaví v registri? 


Každá zmena sa ukáže v registri pri danom záložnom práve.

Čo sa stane pri výkone záložného práva? 


Záložný veriteľ musí zaregistrovať začiatok výkonu záložného práva.

Ako sa záložné právo vymazáva? 


Ak záložné právo zanikne, vymaže sa z registra na základe žiadosti podanej obdobným spôsobom, ako sa podáva žiadosť o zmenu údajov.

Kto môže požiadať o výmaz záložného práva? 


Záložný veriteľ alebo záložca, ak dodá písomné potvrdenie alebo iný doklad od záložného veriteľa, ktorý dokazuje, že záložné právo zaniklo.


Čo sa požaduje od záložcu na výmaz záložného práva zaregistrovaného voči jeho menu? 


Záložca musí preukázať spôsobom dostatočným pre notára písomné potvrdenie alebo iný doklad od záložného veriteľa, ktorý dokazuje, že záložné právo zaniklo alebo súdny príkaz na výmaz záložného práva.

Po výmaze záložné právo z registra zmizne? 


Nie. Záložné právo stále zostáva v registri, avšak ukazuje sa ako vymazané.


Ako vyhľadávať v registri 


Na čo slúži vyhľadávanie v registri? 


Vyhľadávanie v registri slúži na získavanie údajov o možnej existencií (alebo neexistencií) záložného práva na majetok osoby. Je to dôležité pred nadobudnutím alebo prijatím záložného práva k veciam, ale môže to tiež byť relevantné pri vstupe do obchodných vzťahov.

Kto môže vyhľadávať v registri? 


V registri môže vyhľadávať ktokoľvek.


Ako vykonám vyhľadávanie v registri?


Vyhľadávanie môže byť vykonané priamo cez internet alebo na notárskom úrade.


Aké údaje potrebujem za účelom vyhľadávania v registri? 


 
Presné meno alebo názov osoby záložcu, voči ktorej chcem vyhľadávanie uskutočniť. 
Vyhľadávanie je tiež možné vykonať podľa čísla a roku registrácie, totožnosti záložného veriteľa 
alebo totožnosti založených vecí. 
 


Môžem dostať potvrdenie o vyhľadávaní, ak ho potrebujem? 


Áno. Notár na požiadanie vydá potvrdenie o vyhľadávaní.

Čo v prípade, že vyhľadávanie neukáže žiadne záložné právo? 

To znamená, že osoba nemá žiadne záložné právo zriadené na jej majetok (okrem záložných práv k veciam, ktoré musia byť zaregistrované v osobitných vecných registroch a posesórnych záložných práv). Je podstatné dobre si overiť správnosť mena, podľa ktorého sa vyhľadáva.


Môžem vyhľadávať v registri k dátumu v minulosti? 


Áno. Register je databázou, z ktorej sa žiadne údaje nevymažú. Ak as nejaký údaj stane obsolétnym, k dnešnému dňu môže z registra zmiznúť, ale je stále možné vykonať historické vyhľadávanie vpísaním dátumu v minulosti do vyhľadávacieho okienka. Výsledok potom ukáže údaje registrované ku tomu dňu.