Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
(aktuálny čiastočný)
____________________________________________________________________________________


Identifikátory záložného práva:

Spisová značka NCRzp: 3517/2013
Dátum a čas vykonania zápisu do NCRzp:21. 3. 2013 15:19:25
Druh registrácie:Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Registráciu vykonal:JUDr. Stanislav Dugas

Záložca (-ovia):
KOBE SK s.r.o. , ICO: 45937273 , Továrenská č. 993 , 059 01 Spišská Belá, Kežmarok, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)

Záložný (-í) dlžník (-ci):

Veriteľ (-ia):

Fond Seed Capital, k.s. , ICO: 36653012 , Nevädzová 5 , 82101 Bratislava, Bratislava II, Slovenská republika


Pohľadávka (-y):

Hodnota:0 EUR
Najvyššia hodnota istiny:900000 EUR
Druh: Peňažná
Dátum splatnosti: 
Lehota splatnosti: 
Špecifikácia:
Pohľadávka záložného veriteľa - Fond Seed Capital, k.s., IČO: 36653012, so sídlom 821 01 Bratislava, Nevädzova 5, voči záložcovi - KOBE SK s.r.o., IČO: 45937273, so sídlom 059 01 Spišská Belá, Továrenská 993, vo výške 900.000,00 Eur (slovom: deväťstotisíc eur) vyplývajúca zo Zmluvy o úvere č. 29 zo dňa 12.12.2012 uzavretej medzi záložným veriteľom ako veriteľom a záložcom ako dlžníkom, vrátane jej príslušenstva, zmluvnej pokuty a všetkých ďalších pohľadávok, ktoré záložnému veriteľovi voči dlžníkovi pri realizácii úverovej zmluvy vzniknú, ako aj pohľadávka, ktorá vznikne v prípade odstúpenia od úverovej zmluvy záložným veriteľom.


Záloh (-y):

Kategória:Súbor práv
Mena:bez udania meny
Výška zálohu:
Popis:
Všetky a tiež ktorákoľvek z pohľadávok záložcu - KOBE SK s.r.o., IČO: 45937273, so sídlom 059 01 Spišská Belá, Továrenská č. 993, voči obchodným partnerom záložcu ("poddlžník"): - Mivo Invest, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 97/42, 058 01 Poprad, výška pohľadávky 43.454,98 Eur - PEBEK, s.r.o., Hlavná č. 4512/96, 059 51 Poprad, výška pohľadávky 33.814,48 Eur - STAVUNION, s.r.o., Tatranská Lomnca 265, 059 60 Vysoké Tatry, výška pohľadávky 25.822,46 Eur - ABATON, s.r.o., 1. mája 4500/30, 05801 Poprad, výška pohľadávky 23.289,13 Eur - STAV-MONTÁŽE, s.r.o., Partizánska 1849, 058 01 Poprad, výška pohľadávky 10.000,00 Eur - STAV-ING, s.r.o., Alžbetina 23, 058 01 Poprad, výška pohľadávky 5.317,19 Eur - EURO-BUILDING, a.s., Poddunajská 23, 821 06 Bratislava, výška pohľadávky 1.043,88 Eur - BODY STYLE, s.r.o. Letná 10, 059 10 Spišská Belá, výška pohľadávky 77.082,38 Eur. na zaplatenie peňažných prostriedkov vrátane príslušenstva týchto pohľadávok. Záložné právo sa vzťahuje aj na súčasti, úroky a ostatné príslušenstvo zálohu.
Dátum začatia výkonu zp:
Spôsob výkonu zp:
Spôsob výkonu záložného práva je špecifikovaný v čl. III. Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam záložcu zo dňa 19.03.2013.


Súvisiace spisové značky:

Poznámka:

____________________________________________________________________________________


Výpis ku dňu: 21. 3. 2019 16:44:49


Za správnosť:

 

CIS NK SR (Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky)

NCRzp (Notársky centrálny register záložných práv)

Tento výpis je verejnou listinou.

Výpis má informatívny charakter!
O vydanie úradného výpisu požiadajte ktorýkoľvek Notársky úrad v Slovenskej republike!

print