Slovník pojmov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) – BSM vzniká automaticky uzavretím manželstva a zvyčajne sa týka všetkých vecí, ktoré manželia získajú počas manželstva. Výnimkou sú zdedené predmety a dary, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo pri výkone povolania jedného z manželov. Manželia sa však u notára môžu dohodnúť, komu pripadnú hnuteľné veci a nehnuteľnosti v prípade rozvodu. Rozdiel oproti predmanželskej zmluve je v tom, že takáto zmluva sa dá spísať iba po uzavretí sobáša. Viac v článku Manželstvo.

Notárska zápisnica – Notárska zápisnica je verejná listina, ktorá má vyššiu dôkaznú silu ako akékoľvek iné súkromnoprávne akty. Notár je orgánom verejnej moci, na ktorý štát preniesol časť svojich kompetencií pri výkone preventívnej spravodlivosti.

Notárske centrálne registre – sú súčasťou Centrálneho informačného systému (CIS), ako verejné zoznamy vedené komorou v elektronickej podobe. Údaje zapísané v notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.  Viac v sekcií Notárske centrálne registre.

Preventívna plná moc – Preventívna plná moc je právny akt, ktorým sa občan zabezpečí pre prípad budúcej nespôsobilosti pre právne úkony.  V preventívnej plnej moci občan môže určiť svojho opatrovníka, rozhodnúť, kto má ako nakladať s vašimi peniazmi, kto sa postará o jeho lekársku starostlivosť, kto rozhodne o tom, aké lekárske vyšetrenia a úkony absolvuje, alebo kto sa stane opatrovníkom jeho detí.  Viaceré krajiny eurozóny majú tento inštitút zavedený, na Slovensku bohužiaľ zatiaľ tento inštitút neexistuje napriek tomu Notárske komora SR má vážny záujem, aby sa stal súčasťou právneho poriadku, čo by však znamenalo zmenu legislatívy.   Viac v článku Zraniteľné osoby.

Mediácia, mediátor – Mediátor, ktorým môže byť aj notár, je nestranná osoba, ktorej jediným záujmom je pomôcť účastníkom sporu nájsť obojstranne prijateľné riešenie. Jeho úlohou nie je rozhodnúť, kto má pravdu, ale riadiť proces, na konci ktorého je dohoda. Viac v článku Mediácia.

Predmanželská zmluva – Predmanželská zmluva vymedzuje vlastnícke práva manželov pred uzavretím manželstva. Na Slovensku zatiaľ inštitút predmanželskej zmluvy neexistuje, no majetkovoprávne usporiadanie manželov je možné upraviť výlučne prostredníctvom notárskej zápisnice v prípade rozšírenia alebo zúženia zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Viac v článku Manželstvo.

Dedenie –  Dedičské konanie je súdnym konaním, po úmrtí poručiteľa je úmrtný list matrikou doručený príslušnému súdu, ktorý poverí notára ako súdneho komisára vykonaním úkonov o dedičstve. Dedičské konanie spravidla končí notár vydaním Osvedčenia o dedičstve, ktoré po jeho právoplatnosti nadobúda účinky právoplatného uznesenia súdu. Viac v článku Dedenie

Zraniteľné osoby –  Termín „zraniteľné osoby“ bol zavedený vo väčšine krajín Európskej únie. Ide o maloleté osoby, zdravotne postihnutých, tehotné ženy, staršie osoby, slobodných rodičov s maloletými deťmi a osoby, ktoré boli vystavené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia. Viac v článku Zraniteľné osoby.