Vítame Vás na stránkach Notárskeho úradu

JUDr. Karola Kovácsa.

 

Notársky úrad sa nachádza v Šali na ulici SNP č. 15., kde Vás privítame v príjemnom prostredí každý pracovný deň od 8:00 do 13:00 a v poobedňajších hodinách od 14:00 do 17:00.

 

 

Kto je notár?
Notárom   je   osoba s vysokoškolským právnickým vzdelaním vymenovaná do funkcie ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky.
Podmienkou   vymenovania   je   štátne občianstvo   SR,    občianska bezúhonnosť, príslušná   právna   prax   a zloženie notár­skej skúšky.
Notár je teda štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení neskorších predpisov.

Čo je náplňou činnosti notára?
Len  notár smie  vykonávať notársku činnosť, ktorou je :
1. Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch. Ide o notárske zápisnice o zmluvách,  závetoch,   exekučných  tituloch a iných právnych úkonoch.
Notárske  listiny  (notárske  zápisnice,   ich odpisy, doložky o osvedčení správnosti odpisu, pravosti podpisu) sú verejnými listinami.
Verejné listiny majú zvláštnu dôkaznú silu spočívajúcu v tom, že dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené a nie na tom, tvrdenie koho sa v spore o verejnú listinu opiera.
Verejné listiny teda potvrdzujú, ak nie je dokázaný opak, pravdivosť toho, čo je v nich potvrdené, alebo osvedčené.
2. Osvedčovanie právne významných skutočností. Ide najmä o osvedčenia:
- o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia). notár vykonaním tohoto úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností, uvádzaných v listine,
- o     pravosti   podpisu   na  listine   (legalizácia), v prípade, ak notár osvedčí podpis na listine, ktorú vyhotovil iný subjekt (advokát, komerčný   právnik,   resp.   účastníci sami), charakter listiny sa nemení, týmto   notárskym   úkonom
sa táto listina nestáva verejnou   listinou,   ide o   súkromnú   listinu, notár   len osvedčuje, že účastníci pred ním túto listinu podpísali, resp. uznali podpis na nej   za   vlastný, notár týmto úkonom neosvedčuje pravdivosť skutočností,
uvádzaných v listine, nezodpovedá za jej obsah,
-   o protestácii zmeniek a šekov,
-   o  priebehu valných  zhromaždení a zasadaní právnických osôb,
-   o tom, že je niekto nažive,
-   o vyhlásení o vydržaní vlastníctva k nehnuteľnosti v prípadoch, kedy nemôže oprávnený držiteľ nehnuteľnosti  preukázať svoje vlastníctvo inak.
3. Konanie vo veciach notárskych úschov, keď notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy listiny najmä závety), peniaze a cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi. Ďalej ide o úschovu peňazí, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.
Prijatie peňazí do úschovy je praktické najmä v prípadoch, kedy sa pri odplatnom prevode nehnuteľnosti skladá po uzavretí zmluvy kúpna cena do notárskej úschovy s tým, že bude vydaná predávajúcemu po vydaní rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra. Ďalej pôjde o prípady, ak sa zložiteľ svojim vyhlásením vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, potom s týmito peniazmi nakladá notár podľa úpravy, ktorá je obsiahnutá v zmluve alebo v osobitnom predpise.
4. Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov. Ide o úkony notára súvisiace s notárskymi centrálnymi registrami, ktoré podľa zákona, resp. iného všeobecne záväzného právneho predpisu vedie Notárska komora Slovenskej republiky ako súčasť jej Centrálneho informačného systému. Podľa Notárskeho poriadku ide o Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp) Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo) Notársky centrálny register závetov (NCRza) Notársky centrálny register dražieb (NCRdr) podľa Kancelárskeho poriadku pre notárov ďalej ide o Notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop) a Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz). Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje. Údaje zapí­sané notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti. Ide o novú agendu notára, ktorá je vykonávaná modernými technickými prostriedkami, založenými na báze internetu. Pre výkon tejto činnosti notár musí mať technické a programové vybavenie na elektronické ukladanie, spracúvanie, vyhľadávanie a prenos dát.
5. Ďalšie činnosti, zverené do pôsobností notára osobitným zákonom, najmä v konaní o dedičstve, kde notár pôsobí z poverenia súdu za odmenu ako súdny komi­sár a pripravuje všetky potrebné podklady pre vydanie uznesenia súdu a návrhy na uznesenie súdu o dedičstve, resp. tam kde sú splnené zákonom stanovené podmienky môže sám vydať vo vlastnom mene osvedčenie o dedičstve.
Aj notár môže poskytovať v súvislosti s výkonom notárskej činnosti (viď body 1-4) právne rady fyzickým a právnickým osobám, vykonávať správu ich majetku a zastupovať ich v súvislosti so spavou ich majetku, spisovať im iné listiny.

Ktorého notára si môžete vybrať?
Miestna príslušnosť notára nie je daná. Znamená to, že klient sa môže obrátiť so žiadosťou o vykonanie notárskej činnosti (body 1- 4), alebo so žiadosťou o poskytnutie právnych rád, či spísanie iných listín na ktoréhokoľvek notára podľa vlastného výberu.
Výnimkou je pôsobenie notára ako súdneho komisára v dedičských veciach.
Činnosťou súdneho komisára v konaní o dedičstve sú notári poverovaní súdom podľa stanoveného rozvrhu a to v rámci obvodu súdu prvého stupňa, v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.
 

Aká odmena patrí notárovi?
Notár vykonáva notársku činnosť a činnosť v rámci súdneho komisariátu za odmenu,  ktorej výška a spôsob určenia   sa riadi  ustanoveniami vyhlášky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.
Notár má popri  nároku na odmenu tiež nárok na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času.
Sadzby odmeny sú určené pevnými sumami alebo percentom z hodnoty notárskeho úkonu. Pri určovaní odmeny za poskytovanie právnych rád, vykonávanie správy majetku a spisovanie iných listín sa postupuje podľa osobitného predpisu, vrátane možnosti zmluvnej odmeny.


Resumé
Notár je subjektom, stojacim medzi stranami, ktorý zabezpečuje ochranu ich práv a oprávnených záujmov.
Notár má širokú pôsobnosť v oblasti obchodného práva. Jeho súčinnosť je potrebná pre založenie a život obchodných spoločností, najmä spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstva. Je rodinným priateľom, na ktorého sa možno s dôverou obracať v majetkoprávnych problémoch všetkého druhu. Je oprávnený najmä zabezpečiť usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, usporiadanie dedičskoprávnych vzťahov a jeho prostredníctvom možno účinne predchádzať sporom v majetkoprávnej oblasti.


Notár v zmysle zákona je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho slobodného povolania.