Notárska komora

Notárska komora SR je samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých notárov pôsobiacich v Slovenskej republike.

Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy notárskeho stavu, dohliadať na činnosť notárov a vykonávať ďalšie funkcie stanovené zákonom. Notári sa riadia Zákonom Slovenskej národnej rady č. 323/92 Zb. zo 6. mája 1992 o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení  neskorších predpisov.

Komora vedie Centrálny informačný systém a zodpovedá za jeho plynutú a bezpečnú prevádzku. Súčasťou Centrálneho informačného systému sú notárske centrálne registre.  Notárske centrálne registre nedotuje štát, hoci sú zriadené zákonom, všetky náklady na ich plynulý chod zabezpečujú notári z ich činnosti. Príjmy komory tvoria členské príspevky, dary a iné príjmy.

Viac informácií o NK SR: