You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content

Notárska komora

Notárska komora SR je samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých notárov pôsobiacich v Slovenskej republike.

Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy notárskeho stavu, dohliadať na činnosť notárov a vykonávať ďalšie funkcie stanovené zákonom. Notári sa riadia Zákonom Slovenskej národnej rady č. 323/92 Zb. zo 6. mája 1992 o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení  neskorších predpisov.

Komora vedie Centrálny informačný systém a zodpovedá za jeho plynutú a bezpečnú prevádzku. Súčasťou Centrálneho informačného systému sú notárske centrálne registre.  Notárske centrálne registre nedotuje štát, hoci sú zriadené zákonom, všetky náklady na ich plynulý chod zabezpečujú notári z ich činnosti. Príjmy komory tvoria členské príspevky, dary a iné príjmy.

Viac informácií o NK SR: