Deontologický kódex Medzinárodnej únie notárstva (UINL)

Minimalizovať

Deontológia a pravidlá organizácie notárstva

ÚVOD

Predkladaný text aktualizuje  a nadväzuje na "Základné princípy latinského typu notárstva" schválené valným zhromaždením členských notárstiev UINL v Ríme (Taliansko) dňa 8. novembra 2005 a na "Princípy notárskej deontológie" schválené valným zhromaždením členských notárstiev UINL v Mexiko City dňa 17. októbra 2004.

Reaguje na potrebu pociťovanú orgánmi UINL a na požiadavku niektorých notárskych a nenotárskych orgánov týkajúcu sa organizácie a činnosti notárov.

Tento text rozdelený na články má podobu "jednotných pravidiel", ktoré môžu slúžiť ako model inšpirácie notárov pre organizáciu a výkon ich verejnej funkcie, ale aj pre identifikáciu a uplatňovanie deontologických  princípov a pravidiel.

Tieto ustanovenia sú univerzálne a sú určené pre použitie vo všetkých členských notárstvach UINL a akýkoľvek iných notárstvach, ktoré chcú vstúpiť do Únie.

Obsahuje viaceré oblasti úpravy:

• V  hlave jedna (Princípy a pravidlá organizácie notárstva): ustanovenia formujúce podstatu notárstva.

• V  hlave dva (Vzťah notárstva a štátu): ustanovenia vytvárajúce rámec notárstva v organizácii súdnictva v štáte a jeho právnom systéme.

• V hlavách  tri a štyri: niektoré pravidlá nevyhnutné pre existenciu notárstva, ako je povinnosť byť členom kolegiálneho orgánu, systém kontrol a previerok notárov, zodpovednosť notára, povinnosť mlčanlivosti, slobodná voľba notára, pravidlá nezlúčiteľnosti a iné pravidlá, ako je finančná solidarita, kontinuálna odborná príprava, pomoc chorým notárom alebo notárom, ktorý nemôžu vykonávať činnosť, ktoré sú v organizované v jednotlivých notárstvach odlišným spôsobom.

• Napokon, v hlave päť: ustanovenia týkajúce sa previnení a použiteľných typov sankcií, ktoré by mali byť v súvislosti s výkonom notárskej činnosti schválené v každom štáte.

V dôsledku toho je tento text akýmsi otvoreným "modelom", pozostávajúcim zo súboru právnych a etických pravidiel (často ťažko rozlíšiteľných), ktorého cieľom je poskytnúť usmernenie pre notárstva, ktoré sú súčasťou Medzinárodnej únie notárov.

PREDSLOV


Deontológia je podstatným a nevyhnutným prvkom pre výkon činnosti notára. Bez nej by bolo nemožné riadne vykonávať našu činnosť vzhľadom k tomu, že notárska profesia má  výrazný etický obsah. Z tohto dôvodu je našou povinnosťou v rámci svetového notárstva zhromažďovať a šíriť v čo najširšom meradle tie deontologické normy, ktoré sprevádzajú našu profesijnú prax a posilňujú jej morálnu hodnotu, a to v snahe o zdokonaľovanie.

Činnosť notára je jedinečná. Veľmi delikátnou úlohou notára je garantovať právnu istotu a pravdivosť, ktoré majú pre spoločnosť zásadný význam. Notárstvo je preto nepochybne inštitúciou pre spoločnosť užitočnou a potrebnou.

Vo svojej preventívnej funkcii činnosť notára zabezpečuje právnu istotu a bezpečnosť a táto činnosť je jednoznačne vykonávaná s náležitým zohľadnením etiky. Hodnoty právnej istoty a bezpečnosti predstavujú prostriedky pre dosiahnutie konečného cieľa práva: spravodlivosti. Práve z tohto dôvodu je etika kategorickou nevyhnutnosťou. Predstavuje jej základ, jej korene a silu jej legitimity. Avšak notár, rovnako ako akýkoľvek odborník, sa môže dopustiť chyby alebo zlyhania, aj keď by k nim nikdy nemalo dôjsť. Je preto dôležité vytvoriť deontologický kódex obsahujúci minimálne a nevyhnutné normy regulujúce konanie notára.

Tento kódex upravuje základné hodnoty činnosti notárov, ktoré boli, sú a budú nevyhnutné pre pôsobenie notára. Ide o princípy skúmané a šírené po dobu viac ako šesťdesiatich rokov existencie UINL, obsahujúce témy ovplyvňujúce sociálnu realitu a týkajúce sa činnosti notára v oblasti ekológie, informačných technológií, boja proti praniu špinavých peňazí, ochrany osobných údajov, dodržiavania zákonnosti a samozrejme aj sociálnej dimenzie notárstva.

Eticky bezúhonným správaním  musia notári rozvíjať verejné a sociálne funkcie potrebné na to, aby mohli ponúkať spoločnosti výhody spočívajúce v riadnej preventívnej justícii.

Tieto „jednotné pravidlá“ môžu byť členskými štátmi UINL považované za "modelový kódex". Predstavujú nástroj umožňujúci posilnenie rešpektovania právnych hodnôt notárskej činnosti.

Porušenie etických noriem musí byť potrestané a určenie sankcií a súvisiacich postupov disciplinárneho konania je ponechané  na národných notárskych komorách; národné notárske komory tiež musia vytvoriť praktické postupy garantujúce striktné dodržiavanie deontologických  povinností obsiahnutých v tomto kódexe.

V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že deontologické pravidlá majú povahu právnej normy a sú preto súčasťou právneho systému, pretože sú charakterizované etickým obsahom a priamym vzťahom k ústavným a ďalším zákonom každého členského štátu.

Rešpektovanie deontologického kódexu zachováva pôvodnú povahu profesie notárov a zohráva dôležitú ochrannú a referenčnú úlohu umožňujúcu vymedziť činnosť notárov a posilniť ich prax. Notári ho musia prijať a dodržiavať, používať ho ako spôsob žitia, existencie, konania a uvažovania, lebo na rešpektovaní kódexu závisí prítomnosti i budúcnosť notárstva.
Preambula

Od svojho založenia v roku 1948 Medzinárodná únia notárstva (UINL) vytvorila celý rad hodnôt a princípov, ktoré umožnili označiť notárstvo ako inštitúciu tvoriacu súčasť právneho poriadku štátu a ktoré definujú čo by mali notári robiť a ako by mali konať.

Tieto hodnoty a princípy, konkretizované rôznymi kongresmi Únie, boli systematicky usporiadané do "Základných princípov latinského typu notárstva" a "Princípov notárskej deontológie", ktoré predstavujú základné štrukturálne texty UINL a jej kultúry.

Ale vzhľadom k tomu, že uvedené texty majú programový charakter, je potrebné ich rozpracovať do uceleného súboru pravidiel tak, aby bolo možné vytvoriť jednotné pravidlá, ktorý by tieto texty bližšie vymedzili a spresnili a ktoré by sa stali pracovným nástrojom pre rôzne orgány UINL poverené šírením a objasňovaním funkcie notára po celom svete.

Tieto vzorové pravidla majú slúžiť ako legislatívny model pre tie krajiny, ktoré si budú chcieť zaviesť do svojho právneho systému notárstvo latinského typu a ako referenčný nástroj a prostriedok aktualizácie pre tie krajiny, ktoré už orgán tohto typu vytvorený majú.

Komisia pre notársku deontológiu na žiadosť prezidenta UINL vypracovala tento kódex, do ktorého zapracovala etické hodnoty vyplývajúce z potrieb zistených v našej novej inkluzívnej a globálnej spoločnosti (ako napr. služby notárov a pridaná hodnota vzniknutá ich činnosťou pri obhajobe ľudských práv, ochrane spotrebiteľov a účastníkov, ktorým je nutné poskytnúť viac informácií, trvalo udržateľného ekonomického rozvoja, životného prostredia, transparentnosti, boji proti praniu špinavých peňazí a flexibilných medzinárodných právnych vzťahov) a tradičné hodnoty notárov (ako napr. zákonnosť, nestrannosť, nezávislosť, preventívna právna istota, kontinuálne vzdelávanie a odborná príprava, zachovávanie mlčanlivosti a dôvernosti informácií). Všetky tieto hodnoty a požiadavky sa pripájajú k profesijným povinnostiam, pretože sa jedná o živú profesiu v priamom kontakte so spoločnosťou, ktorej slúži.
Prostredníctvom kódexu predstavovaného týmito "jednotnými pravidlami" tieto etické hodnoty, ku ktorým sa hlásia všetky notárstva z celého sveta zastúpene v UINL, nadobúdajú význam deontologických noriem a tým sa stávajú pre notárov záväznými.

Cieľom tohto kódexu je pozitívnym spôsobom organizovať výkon notárskej profesie tým, že zoskupí  etické hodnoty a prizná im charakter deontologických noriem a  definuje tak nielen spôsob výkonu (etika) činnosti notárov, ale aj to akými „by mali byť“ (notárska deontológia) a profesijné povinnosti, ktoré má notár plniť. Z týchto dôvodov tento kódex pozitívne vymedzuje správanie a tiež stanovuje sankcie pre prípad porušenia jeho pravidiel.

Text je rozdelený do piatich hláv, a to podľa tradičného spracovania tejto témy v rôznych národných deontologických kódexoch.

Prvá hlava „Princípy a pravidlá organizácie notárstva“ zhrňuje princípy a pravidlá organizácie notárskej profesie, ktoré sú následne chápané ako záväzné deontologické normy, aby tak bolo zdôraznené, že musia byť vykonateľné a záväzné.

Druhá hlava „Vzťahy notárstva a štátu“ upravuje povinnosti vyplývajúce z duálnej povahy notára ako „verejného činiteľa alebo úradníka“ a „príslušníka slobodného právnického povolania“.

Tretia hlava „Vzťahy notárov s komorami alebo profesijnými asociáciami“ sa zaoberá vertikálnymi vzťahmi notárov, základným organizačným systémom notárstva, jeho napojením na orgány štátnej správy súdnictva, systémom menovania notárov, účasťou notárov v notárskych organizáciách, ich zodpovednosťou a korporatívnou solidaritou.

Štvrtá hlava „Vzťahy notárov k ostatným notárom, zamestnancom, klientom“ sa zaoberá horizontálnymi vzťahmi notárov, hodnotami ktoré by mali dodržiavať vo svojej každodennej činnosti vo vzťahu ku klientom alebo iným osobám požadujúcim ich služby, ostatným notárom a k zamestnancom a asistentom.

Posledná piata hlava „Disciplinárne konanie, previnenia a sankcie“ uzatvára kódex zhrnutím noriem predchádzajúcich hláv. Uvádza zoznam prípadov porušenia záväzných noriem, z toho vyplývajúcich sankcií a právomoci pre ich aplikáciu.

Celkovo vzaté sú tieto modelové pravidlá koncipované ako aktuálny a pozitívny právny text obsahujúci pravidlá organizácie a deontologické predpisy zdôrazňujúce pridanú hodnotu činnosti notárov v prospech svetovej spoločnosti, ktorá slúži ako nástroj právnej istoty, spravodlivosti a sociálneho zmieru.

HLAVA I

Princípy a pravidlá organizácie notárstva

ČLÁNOK 1. - ÚČEL A POVAHA KÓDEXU – APLIKÁCIA

Ustanovenia obsiahnuté v tomto kódexe predstavujú modelový právny režim deontológie členských notárstiev UINL a majú byť transponované do príslušných vnútroštátnych zákonov o notárstve, pretože usporadúvajú, spresňujú a podrobne rozpracovávajú „Princípy notárskej deontológie“ UINL a rôzne dokumenty Únie k tejto tematike odsúhlasené touto mimovládnou organizáciou v Mexico City ​​dňa 17. októbra 2004 .

Použitie ustanovení tohto kódexu majú získať záväzný charakter v každom členskom štáte UINL tým, že budú zapracované do zákonov a predpisov o notárstve alebo budú prevzaté do zákona o notárskej deontológii .

Pravidlá obsiahnuté v tomto kódexe, ktoré nebudú transponované do vnútroštátnych zákonov o notárstve, budú používané  profesijnými komorami alebo asociáciami ako deontologické normy, pretože vyjadrujú deontologický obsah notárskej profesie.


ČLÁNOK 2. - REGULOVANÁ ČINNOSŤ


Notárska činnosť je regulovaná a podlieha príslušným vnútroštátnym zákonom a predpisom upravujúcim túto tematiku.

Tento kódex obsahuje ustanovenia uplatniteľné pre notárstva a bude požitý ako doplnok k vnútroštátnym predpisom členských notárstiev UINL.

Od notárov sa bude požadovať, aby rešpektovali a prispievali k rešpektovaniu ustanovení upravujúcich ich profesiu a činnosť, a to podľa ich najlepšieho svedomia a nestranne.


ČLÁNOK 3. - ORGANIZÁCIA NOTÁRSTVA


Notár je súčasne  verejným činiteľom a príslušníkom slobodného povolania.

3.1. - Verejný činiteľ

Notár je verejný činiteľ, na ktorého štát delegoval moc umožňujúcu mu udeliť ním spísaným listinám charakter verejnej listiny, zabezpečiť ich uchovávanie, dať im dôkaznú silu a vykonateľnosť.

3.2. – Príslušník slobodného povolania

Okrem svojej funkcie verejného činiteľa je notár zároveň príslušníkom slobodného povolania vykonávajúcim svoju funkciu v rámci nezávislého, avšak regulovaného povolania

3.3. - Jediná notárska komora alebo asociácia notárov závislá na ministerstve spravodlivosti

Notárstvo je tvorené všetkými notármi daného štátu, združenými do jedinej celoštátnej komory alebo národnej organizácie, nezávislej od štátu, ale zodpovedajúcej zásadám verejného práva a uznávanej zákonom. Táto inštitúcia prípadne združuje regionálne komory daného štátu, a to pod dohľadom ministerstva spravodlivosti.


ČLÁNOK 4. - VŠEOBECNÝ ZÁUJEM NOTÁRSKEJ ČINNOSTI A SOCIÁLNE HODNOTY NOTÁRSTVA


Ako nositelia časti štátnej suverenity notári vykonávajú svoju činnosť nestrannou, nezávislou a zodpovednou kontrolou zákonnosti listín a úkonov, ktorými sa zaoberajú, a v dôsledku toho osvedčujú ich súlad so zákonom. Prostredníctvom pôsobenia v službách všeobecného záujmu a preventívnej právnej istoty majú notári umožniť zamedzenie sporov a prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju a sociálnemu zmieru.

Činnosť notárov nemožno ďalej delegovať a notári sú povinní príslušné listiny spísať, s výnimkou prípadov odôvodneného odmietnutia vysvetlených ďalej.


ČLÁNOK 5. - PODMIENKY PRE VÝKON NOTÁRSKEJ ČINNOSTI


5.1. - Odborná a osobná kvalifikácia

Notárstvo ako inštitúcia a notári ako odborníci majú získať čo najvyššiu právnu kvalifikáciu pre výkon právnického povolania v danom  štáte, úspešne zložiť skúšky profesionálnej spôsobilosti a mať potrebné znalosti práva, aby mohli efektívne a správne kontrolovať zákonnosť úkonov a nimi spisovaných listín.

Notári zachovávajú osobný etický postoj pri výkone svojej funkcie zdržaním sa takého správania, ktoré by viedlo k strate dôvery občanov k inštitúcii notárstva alebo ktoré je v rozpore s dôstojnosťou notárstva.

5.2. - Zákonnosť

Činnosť notárov musí byť v súlade so zákonnosťou a zabraňovať podvodnému obchádzaniu zákona a poškodzovaniu osôb; úkony alebo listiny nimi spísané, alebo na ktorých sa podieľajú, požívajú prezumpciu súladu so zákonom.

Pri aplikácii zákona a pri všetkých prejavoch profesionálnej činnosti notári vykonávajú svoju činnosť korektne a kompetentne, usilujú o usporiadanie právnych vzťahov vo vzťahu ku ktorým bolo o ich pôsobenie požiadané, ktoré je čo najviac prispôsobené verejným i súkromným záujmom.

5.3. - Nestrannosť

Notári sú ako „tretie dôveryhodné osoby“ pri svojom pôsobení nestranní vo vzťahu k  účastníkom aj iným dotknutým tretím osobám, a to s cieľom zachovať právnu istotu.

Nestrannosť notárov je pozitívna, kompenzujú nedostatok alebo nerovnováhu informovanosti medzi účastníkmi tak, že osobitnú pozornosť venujú zmluvným stranám, ktoré najviac potrebujú ich pomoc,  a poskytnutím odborného poradenstva kvalifikovaných profesionálov.

Notári nesmú spisovať verejné listiny obsahujúce ustanovenia, ktorá by ich mohli priamo alebo nepriamo zvýhodňovať.

5.4. - Nezávislosť

Notári konajú nezávisle vo vzťahu k účastníkom a štátnym orgánom, ale nikdy na ich úkor.

Notári sú povinný vyhnúť sa ovplyvňovaniu a diskriminácii účastníkov.

5.5. - Rešpektovanie základných práv

Notári rešpektujú a chránia ľudské práva, životné prostredie (čistotu vody a vzduchu ako základné podmienky života), spravodlivosť, slobodu, pravdu, čestnosť, spoľahlivosť a zachovávajú profesijnú mlčanlivosť.

Notári odmietajú korupciu, navádzanie na trestný čin, tajné dohovory a ďalšie skutky poškodzujúce osoby a ekonomický rozvoj, a odmietajú všetky úkony, ktoré aj keď sú v súlade so zákonom, sú v rozpore s jeho duchom, alebo všetky úkony zjavne spôsobujúce ujmu účastníkom.

5.6. - Dostupnosť, starostlivosť a zodpovednosť

Notári sú ochotní plniť povinnosti spojené ich s činnosťou, konajú so starostlivosťou vynikajúceho odborníka a usilujú o spoločenské zakorenenie v mieste, kde vykonávajú svoju činnosť.

Notári nesú zodpovednosť za spôsobenú škodu a ujmu, ktorú im možno pričítať (spôsobenú ich konaním alebo nimi spísanými listinami, ktoré sú v rozpore so zákonom, alebo nedostatkom odbornej starostlivosti) a táto zodpovednosť je predmetom poistenia .

5.7. - Profesijná autonómia

Notári vykonávajú svoju činnosť samostatne. Tým nie je dotknuté ich členstvo v notárskych komorách a dohľad nad výkonom ich činnosti zo strany ministerstva spravodlivosti.

5.8. - Nezlučiteľnosť

Notár musí odmietnuť svoje pôsobenie v prípadoch nezlučiteľnosti uvedených ďalej.


HLAVA II

VZŤAHY NOTÁRSTVA A ŠTÁTU

ČLÁNOK 6. - ZÁVISLOSŤ NA MINISTERSTVE SPRAVODLIVOSTI. KOMORY ALEBO PROFESIJNÉ ASOCIÁCIE


Notári vykonávajú svoju funkciu pod dohľadom ministerstva spravodlivosti a sú členmi komôr alebo profesijných notárskych asociácií.

Komory alebo profesijné notárske asociácie (miestne alebo celoštátne) sú právnické osoby verejného práva so spôsobilosťou konať za účelom dosiahnutia svojich cieľov.

Sú pod dohľadom ministerstva spravodlivosti.


ČLÁNOK 7. – KOMORY ALEBO PROFESIJNÉ ASOCIÁCIE NOTÁROV


Bez ohľadu na to, aké právomoci sú im udelené podľa príslušného zákona o notárstve, komory alebo profesionálne asociácie notárov sú poverené organizáciou výkonu notárskej profesie, jej zastupovaním, obhajovaním jej záujmov a plnením sociálnej funkcie notárstva.

Pri zastupovaní notárskej profesie komory alebo asociácie notárov rešpektujú a napomáhajú k rešpektovaniu ustanovení tohto kódexu tým, že dbajú na dodržiavanie a riadny výkon notárskej činnosti, a to ako medzi notármi, tak voči tretím stranám.

Miestne komory alebo profesijné asociácie sú združené do jednej komory alebo asociácie na celoštátnej úrovni.

Riadiace orgány komôr alebo asociácií sú volené demokraticky na sneme notármi, ktorí sú ich 
lenmi.

Komory alebo asociácie sú poverené kontrolou a dohľadom nad notármi, ktorí sú ich členmi, a majú právomoc vo veciach disciplíny a sankcií tak, ako je uvedené ďalej.

Členstvo v komore alebo asociácii je nevyhnutnou podmienkou pre výkon činnosti notára.

Komory alebo asociácie notárov sú financované z členských príspevkov notárov, ktorí sú ich členmi, z príjmov a výnosov pochádzajúcich z ich majetku a činností a služieb vykonávaných v súlade s ich štatútmi.


ČLÁNOK 8. - DELEGOVANIE ŠTÁTNEJ MOCI. VEREJNÁ SLUŽBA


Notári sú lojálni voči štátu, ktorý na nich delegoval verejnú moc a vykonávajú ju v duchu služobnej povinnosti a dôstojnosti.

Ako verejní činitelia vykonávajú svoju činnosť vždy keď sú o to požiadaní, za použitia všetkých materiálnych prostriedkov a ľudských zdrojov potrebných pre plnenie verejnej služby, ktorú ich činnosť so sebou nesie.

Svoju verejnú funkciu vykonávajú so cťou, ochotou a starostlivosťou a zdržia sa akéhokoľvek správania, ktoré by odporovalo dôstojnosti ich postavenia verejného činiteľa alebo úradníka alebo ktoré by ich priamo alebo nepriamo zvýhodňovalo.

Tie isté povinnosti platia aj pre zamestnancov notárov, za ich prácu nesú zodpovednosť notári.

Notári môžu prerušiť výkon činnosti len v prípadoch ustanovených zákonom a až potom, keď je zaručené, že v príslušných obvodoch budú naďalej zaistené notárske služby.


ČLÁNOK 9. - SPOLUPRÁCA SO SÚDNICTVOM


Ako príslušníci slobodného povolania v nesporových veciach a nositelia verejnej moci, notári a komory alebo profesijné asociácie, ktoré ich zastupujú, spolupracujú so súdnymi orgánmi pri výkone ich verejnej funkcie a právomocí delegovanými štátom v rámci tejto spolupráce, s cieľom zlepšiť rozvoj a uplatňovanie spravodlivosti a sociálneho zmieru.


ČLÁNOK 10. - SPOLUPRÁCA S INÝMI ŠTÁTNYMI INŠTITÚCIAMI, ÚRADMI A OSTATNÝMI ORGANIZÁCIAMI


Bez toho, aby tým bola dotknutá povinnosť zachovávať profesijnú mlčanlivosť, notári v rámci delegovaných činnosti a v rámci oficiálnych vzťahov týkajúcich sa ich funkcie spolupracujú so štátnymi inštitúciami a úradmi.

Spolupracujú tiež s ostatnými verejnými a súkromnými inštitúciami a organizáciami, ak sú o to požiadaní ako nositelia verejnej moci, a to v súlade s povinnosťami spojenými s ich činnosťou,  a zabezpečujú aby ich partneri rešpektovali  tieto povinnosti.


ČLÁNOK 11. - VEREJNÝ ÚRAD


Notárske úrady sú nezávisle organizované notármi a na ich  zodpovednosť. Požívajú  nedotknuteľnosť vyplývajúcu z postavenia verejného úradu.

Spadajú pod hierarchiu v rámci komory alebo profesijnej asociácie notárov, na ktorej sú závislé. Príslušná komora alebo asociácie je poverená všeobecným riadením notárskej činnosti, ako aj kontrolou a dohľadom. Spadajú pod ochranou súdov.

Notárske registre, listiny a archívy sú vedené notármi a podliehajú povinnosti zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti informácií.

Bez toho, aby tým bola dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť notárskeho úradu, notárskych spisov a archívov, ich práva a povinnosti, notári umožnia plný  prístup k týmto dokumentom riadiacim orgánom komory alebo asociácie, ktorej sú členmi, aby bolo možné ich preskúmanie, previerka a kontrola.


ČLÁNOK 12. - TECHNICKÉ PROSTRIEDKY


Notári sú povinní vybaviť svoje úrady čo najvyspelejšími technickými prostriedkami a minimálne takým materiálom, ktorý bude dostačujúci pre výkon ich činnosti, a to v súlade s organizáciou štátu a verejnej služby na národnej a medzinárodnej úrovni.


ČLÁNOK 13. – PRÁVOMOCI


Právomoci notárov sa vzťahujú na listiny a dohody mimosúdneho charakteru, listiny nesporového konania a na všetky ostatné listiny a zmluvy vyžadujúce zápis do verejných registrov a tie, pre ktoré štát delegoval na notára svoju moc.

Územné a osobné právomoci notára budú stanovené zákonom.


ČLÁNOK 14. - MENOVANIE A TRVANIE FUNKCIE


Vzhľadom k nezávislosti a nestrannosti, ktoré sú charakteristické pre notársku činnosť, je systém menovania notára založený na preukázaní profesijných schopností založenom na objektívnych kritériách.

Notári majú dosiahnuť najvyššiu odbornú úroveň požadovanú štátom pre výkon právnických profesií.

Doba trvania funkcie je časovo neobmedzená a skončí len odchodom do dôchodku za podmienok ustanovených zákonom, vznikom nespôsobilosti alebo neschopnosti notára alebo z dôvodu zbavenia úradu na základe definitívneho súdneho rozhodnutia.


ČLÁNOK 15. - ODBORNÁ PRÍPRAVA. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE


Notári vykonávajú svoju profesijnú činnosť kompetentne a s príslušnou odbornou prípravou, čo zvlášť platí pre základné činnosti ako je poradenstvo, konzultácie, interpretácia a aplikácia práva. V dôsledku toho sú povinní pravidelne aktualizovať svoje vedomosti, a to ako z právneho, tak aj z technického hľadiska.

V rámci plnenia svojej povinnosti celoživotného vzdelávania sú notári povinní dodržiavať pokyny svojich komôr alebo profesijných asociácií.

Povinnosť celoživotného vzdelávania sa týka aj zamestnancov notára s tým, že notári sú povinní podporovať a dohliadať na toto vzdelávanie .


ČLÁNOK 16. - POVINNOSŤ VYKONAŤ POŽADOVANÝ ÚKON. ODMIETNUTIE VYKONANIA ÚKONU


Činnosť notára má osobný charakter a nemožno ju delegovať. Výkon tejto činnosti je obligatórny.

Ako verejní činitelia môžu notári odmietnuť vykonanie úkonu len v nasledujúcich prípadoch:

1. - Ak úkon odporuje zákonu alebo verejnému poriadku alebo je spôsobilý uviesť tretiu osobu do omylu.

2. - Ak úkon zahŕňa podvodné obchádzanie zákona, tretích osôb alebo verejných orgánov.

3. - V prípadoch nezlučiteľnosti uvedených ďalej.

4. - Ak úkon nespadá do ich právomoci.

5. - Ak je úkon v rozpore s dôstojnosťou, ktorú možno očakávať od verejného činiteľa .

Odmietnutie vykonania úkonu notárom môže byť predmetom sťažnosti podanej na niektorom z orgánov  notárstva.

Notári nesmú odmietnuť výkon činnosti z dôvodov svedomia, ak úkon vyžadujúci ich pôsobenie, je v súlade so zákonmi daného štátu.

Notársky úrad musí byť otvorený pre verejnosť v rámci obvyklých úradných hodín a poskytovať verejné služby notárom a potrebným personálom úradu.


ČLÁNOK 17. - ZÁKONNOSŤ. KORUPCIA. PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ 


Notári vždy konajú eticky a v súlade so zákonom.

Notári odmietajú korupciu, zvádzanie ku krivej výpovedi, nečestné praktiky, pranie špinavých peňazí, daňové podvody, terorizmus a všetky ďalšie kriminálne činnosti, ako aj všetky formy antisociálneho výkonu práva.

V oblasti boja proti praniu špinavých peňazí notári poskytnú súčinnosť a všetky potrebné informácie, ktorými disponujú, príslušným orgánom v súlade so zákonmi príslušného štátu, nie sú však povinní zaoberať sa vlastným vyšetrovaním, ktoré patrí do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní alebo súdnych orgánov. Táto súčinnosť sa riadi objektívnymi zásadami a kritériami ustanovenými zákonom a prebieha v koordinácii s centrálnymi orgánmi notárstva.

Informovanie príslušných úradov o pochybných operáciách, ktoré by mohli súvisieť s praním špinavých peňazí, sa nepovažuje za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť, pretože tu prevažuje všeobecný záujem a všeobecné blaho.


ČLÁNOK 18. - ĽUDSKÉ PRÁVA . TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ . VŠEOBECNÉ BLAHO .


Pri výkone činnosti notári podporujú ľudské práva, obzvlášť potom rešpektovanie života, výživy a životného prostredia (čistá voda a vzduch) a prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju a spoločnosti založenej na solidarite.

Notári rešpektujú práva miestneho obyvateľstva tým, že pomáhajú posilňovať a vytvárať jeho vlastné právne, ekonomické, kultúrne a sociálne štruktúry.

Notári podporujú slobodu, spravodlivosť a pravdu uplatňovaním zákona a ak zákon nie je, prispôsobia svoje konanie a postavia ich nad svoj osobný záujem a  v prospech všeobecného blaha.


ČLÁNOK 19. - MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY


Notári podporujú rozvoj, obchod a medzinárodné vzťahy, a to znalosťou jazykov a práva iných štátov a účasťou ich notárstva v medzinárodných inštitúciách, v Medzinárodnej únii notárstva a vo Svetovej notárskej sieti.


HLAVA III

Vzťahy notárov s komorami alebo profesijnými asociáciami

ČLÁNOK 20. - NEZÁVISLÁ ŠTRUKTÚRA 


Každý notár vykonáva notársku činnosť osobne a nezávisle a individuálne zodpovedá za ​​výkon tejto činnosti.

V prípade spoločného výkonu notárskej činnosti, bez toho aby tým bola dotknutá individuálna zodpovednosť notára, budú ostatní notári zdieľajúci túto činnosť zodpovedať solidárne za finančnú náhradu spôsobených škôd.


ČLÁNOK 21. - POVINNÉ ČLENSTVO


Bez toho, aby tým bola dotknutá nezávislosť profesijnej činnosti, je podmienkou výkonu notárskej činnosti členstvo notárov v národnej notárskej komore alebo profesijnej asociácii a podrobenie sa dohľadu, previerkam a kontrolám vykonávaným touto komorou alebo asociáciou z poverenia ministerstva spravodlivosti.

Aby mohli začať činnosť, sú notári povinní byť členmi notárskej komory alebo profesijnej asociácie.


ČLÁNOK 22. - POVINNOSTI NOTÁROV VOČI NOTÁRSKYM KOMORÁM ALEBO PROFESIJNÝM ASOCIÁCIÁM 


Notári sú povinní prispôsobiť svoje profesijné správanie pravidlám svojich komôr, a to podľa ich vnútorných predpisov, a poskytovať im spoluprácu, ak o ňu budú požiadaní.

Sú tiež povinní zdržať sa osobných iniciatív alebo iniciatív u štátnych orgánov, ktoré by sa mohli dostať do stretu s rozhodnutiami príslušných komôr.


ČLÁNOK 23. - ZVERENÉ POVINNOSTI A ÚLOHY


Notári sú povinní prijať funkcie, do ktorých boli v rámci príslušnej komory navrhnutí alebo vybraní.

Notári sú povinní aktívne sa zúčastňovať všetkých činností organizovaných komorou alebo profesijnou asociáciou a plniť zverené úlohy s vynaložením potrebného času a prostriedkov na ich efektívnu realizáciu.

Notári sú povinní oznamovať riadiacim orgánom svojich komôr alebo profesijných asociácií všetky konania alebo skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť záujmy profesie alebo poškodiť akýmkoľvek spôsobom integritu a hierarchickú organizáciu komôr alebo profesijných asociácií.


ČLÁNOK 24. - RIADIACE FUNKCIE V KOMORÁCH ALEBO ASOCIÁCIÁCH, PREZÍDIUM


Členovia riadiacich orgánov komôr alebo profesijných asociácií konajú pri výkone svojich funkcií v súlade s normami opatrnosti, spravodlivosti a rovnosti s tým, že vždy dbajú na zachovanie etiky a dôstojnosti profesie, na efektívny výkon svojej funkcie a rešpektovanie práv jednotlivcov.

Vykonávajú disciplinárnu právomoc podľa zákonných ustanovení, a to s prísnosťou a rozhodnosťou zodpovedajúcou ich funkcii a službe, do ktorej boli menovaní, pričom chápu, že pochybenia nemôže zabrániť alebo obmedziť povinnosť bezúhonnosti vyžadovanú pri výkone ich funkcie.

Riadiace orgány celoštátnej notárske komory (prezídium), združujúcej lokálne komory a zastupujúcej záujmy celého národného notárstva, rešpektujú špecifická a potreby každej z komôr.

Členovia riadiacich orgánov notárskych organizácií zavedú vhodné mechanizmy pre povzbudenie záujmu ich kolegov o riadiace funkcie a budú podporovať účasť všetkých členov notárskeho stavu pri plnení rôznych úloh a potrebných aktivít.


ČLÁNOK 25. - Financovanie komôr alebo asociácií notárov


Notári sa podieľajú na financovaní komôr a asociácií notárov v súlade s právnymi predpismi a pravidlami a rozhodnutiami príslušných asociácií.


ČLÁNOK 26. – Dohľad a kontrola nad notárskou činnosťou


Buď priamo alebo prostredníctvom komôr alebo asociácií notárov má štát právo preskúmavať, kontrolovať, preverovať a sankcionovať činnosť notárov, ktorá bude pod ochranou súdov.

Previnenia a sankcie budú zakotvené v zákone podľa zásady „nulla poena sine lege“.

Zákon upraví výkon dohľadu a disciplinárne konanie, ako aj možnosť odvolania sa proti rozhodnutiam orgánov notárskej komory, ktoré sa budú podávať ministerstvu spravodlivosti.

Odvolania proti rozhodnutiam ministerstva spravodlivosti, ktorými sa ukončuje správne konanie, sa budú podávať na súdoch.


ČLÁNOK 27. – Zmierovanie, podpora, solidarita


Riadiace orgány komôr alebo asociácií notárov v maximálnej možnej miere zabraňujú sporom medzi ich členmi a presadzujú na tento účel mediáciu a zmierovacie konanie a napomáhajú dobrej klíme porozumenia a súladu medzi notármi, ktorí sú ich členmi.

Zvlášť potom pomáhajú novým notárom a podporujú ich v efektívnom výkone ich funkcie.

Regulujú prostriedky a mechanizmy solidarity tak, aby výkon funkcie umožnil notárom dôstojný život po celú dobu ich profesijnej činnosti aj po odchode do dôchodku.


ČLÁNOK 28. - ÚZEMNÉ KOMPETENCIE. MIESTO VÝKONU FUNKCIE


Počet notárov je stanovený zákonom (numerus regulatus), aby bolo možné zodpovedajúcim spôsobom upraviť poskytovanie služieb.

Ak zákon neurčuje inak, právomoc notára je teritoriálnej povahy.

Činnosť notára sa vykonáva v notárskom úrade (alebo kancelárii).

S výnimkou prípadov, kedy je to pre výkon verejnej služby nevyhnutné , z dôvodov vzdialenosti a v súlade s právomocami notárov, nie je povolené zriaďovanie ďalších pobočiek.

Vykonávanie činnosti mimo notárskeho úradu je povolené v prípade, keď osoba požadujúca notársku službu nie je schopná prepravy alebo z dôvodu verejnej moci, ktorá má danú listinu spísať.

Inak spísanie notárskej listiny mimo priestorov notárskeho úradu vyžaduje výslovný súhlas všetkých účastníkov úkonu.

Vyššie uvedeným však nie je dotknuté oznamovanie alebo podávanie žiadostí, ktoré notár musí vykonať mimo svojho úradu.


ČLÁNOK 29. - PROPAGÁCIA. OBSAH A OBMEDZENIA


Propagácia týkajúca sa činnosti notárov a šírenie zásad a výhod latinského typu notárstva je inštitucionálne zabezpečované iba profesijnými asociáciami.

Propagácia zabezpečovaná individuálne notármi kombinuje požiadavku na informovanosť, na ktorú má verejnosť právo, so zákazom použitia komerčných postupov zameraných na „získanie klientov“.

Pri vystupovaní na verejnosti alebo vo všetkých komunikačných prostriedkoch notár prijme opatrenia potrebné na zamedzenie osobnej publicity.

Informatívna propagácia notára je podľa tohto kódexu prijateľná len v prípadoch:

a). - keď uvádza meno a profesijné alebo akademické tituly a špecializáciu notára; miesto výkonu jeho funkcie; jeho telefónne číslo a e-mailovú adresu.

b). - keď je jej účelom oznámenie zmeny sídla v právnických alebo notárskych publikáciách.

c). - keď je uvedená v odborných časopisoch alebo publikáciách, ktoré však môžu obsahovať len údaje uvedené pod bodom a) vyššie.

Nerešpektovanie vyššie uvedených kritérií predstavuje etické pochybenie.

Informatívne tabule umiestnené na vstupe do budov, kde je umiestnený notársky úrad, nemajú prekračovať rozmery stanovené zákonom alebo komorami alebo asociáciami notárov.

Reklamné označenia, vrátane svetelných označení, na fasádach budov propagujúce notársky úrad alebo činnosť sú zakázané.

Všetka propagácia notára komerčnou formou vo všetkých médiách je zakázaná.


ČLÁNOK 30. - MATERIÁLNE PROSTRIEDKY A ĽUDSKÉ ZDROJE. ORGANIZÁCIA


Notársky úrad má takú organizačnú štruktúru, ktorá je schopná zabezpečiť riadne a efektívne fungovanie, a to za použitia primeraných ľudských zdrojov, materiálnych a technologických prostriedkov.

Notári vykonávajú svoju činnosť v notárskom úrade tak, aby zabezpečili dostupnosť služieb tým, že bude zabezpečená prítomnosť v úrade pri rešpektovaní úradných hodín prispôsobených potrebám klientov.

Archívy a notárske listiny sú uchovávané v dokonalom stave, za použitia takých archivačných prostriedkov a materiálnych a elektronických evidenčných prostriedkov, ktoré umožnia ich uchovávanie a zároveň aj jednoduché vyhľadávanie informácií.

Účtovníctvo notárskeho úradu je úplné, presné a rešpektuje požiadavky zákona tak, aby kedykoľvek umožňovalo zistenie stavu finančných prostriedkov uložených u notára, účtovnú súvahu a výsledky notárskej činnosti .

Notári nesmú disponovať vo vlastnom záujme finančnými prostriedkami uloženými klientami za účelom realizácie činností, ktoré boli notárovi zverené.


ČLÁNOK 31. - NEPRÍTOMNOSŤ V ÚRADE


Ako je uvedené v článku 8 vyššie, notár môže prerušiť výkon činnosti len v prípadoch ustanovených zákonom a za predpokladu, že chod notárskeho úradu zostane primerane zaistený.

Zákon tiež upraví doby, počas ktorých bude môcť byť notár neprítomný vo svojom úrade.


ČLÁNOK 32. - PROFESIJNÁ STAROSTLIVOSŤ, OBČIANSKOPRÁVNA, TRESTNÁ A DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ


Notári vykonávajú svoju činnosť so starostlivosťou vynikajúceho profesionála a sú občianskoprávne zodpovední za škody a ujmy spôsobené ich chybou alebo nedbanlivosťou.

Ich činnosť je krytá poistením podľa pravidiel stanovených zákonom alebo komorou alebo asociáciou notárov. Toto poistenie je predpokladom pre začatie ich činnosti.

Zákon určí prípady, kedy podvodné konanie alebo nedbanlivosť notárov alebo ich profesionálna neopatrnosť môžu viesť k trestnej zodpovednosti.

Disciplinárna zodpovednosť notárov vyplýva z nerešpektovania ustanovení predpisov o notároch a z akýchkoľvek skutkov, ktoré sú v rozpore s dôstojnosťou ich funkcie alebo pravidlami tohto kódexu.


ČLÁNOK 33. - FINANČNÁ SOLIDARITA


Notári využívajú systému finančnej solidarity.

Ak neexistujú predpisy upravujúce túto záležitosť, komory alebo asociácie notárov zorganizujú svoj ​​vlastný systém solidarity notárov.

Solidarita notárov umožňuje finančnú podporu notárskym úradom, ktorých ekonomické výsledky nepostačujú na pokrytie nákladov potrebných notárskych služieb.

Solidarita notárov tiež poskytuje finančnú podporu notárom a ich rodinám v prípade úmrtia, choroby, nespôsobilosti alebo v starobnom dôchodku.

Notárske fondy zachovávajú štruktúru finančných investícií prispôsobenú garantovaným rizikám.


HLAVA IV

Vzťahy notárov k ostatným notárom, zamestnancom, klientom

Časť 1. - Vzťah k ostatným notárom

ČLÁNOK 34. - VZŤAH K OSTATNÝM NOTÁROM


Vzťah medzi notárom s jeho kolegami je vzťahom medzi rovnými.

Notár považuje ostatných notárov za kolegov zjednotených rovnakým spoločným cieľom, konkrétne efektívnym výkonom profesie, nie za konkurentov.

Správanie notára k ostatným notárom je korektné, zamerané na hľadanie spolupráce a solidarity,  podporu vzájomnej pomoci, službu a poskytovania rád.

Notár nesmie diskreditovať ostatných notárov. Chyby vedeckého a technického rázu alebo deontologické pochybenia urobené iným notárom majú byť oznámené komorám alebo asociáciám, a to za účelom začatia disciplinárneho konania alebo konania pred súdom.

Rozdiely v názoroch medzi notármi budú urovnané pokiaľ možno mimosúdne. Za týmto účelom notári vždy môžu požiadať o zásah komoru alebo asociáciu notárov.


ČLÁNOK 35. - SLOBODNÝ VÝBER NOTÁRA


Právo občana na slobodný výber notára je základným právom notárskej služby, a to s výnimkou prípadov, keď je určenie notára stanovené zákonom.

Toto právo je notármi vždy rešpektované.

Notári sú povinní zdržať sa „získavania klientov“ ponúkaním zníženia poplatkov, ústupkov, darčekov alebo zliav alebo realizáciou takého konania, ktoré je v rozpore s dôstojnosťou a nezávislosťou notárske funkcie.


ČLÁNOK 36. - PREVOD SPISU NA INÉHO NOTÁRA


Ak má byť nevybavený spis prevedený z jedného notára na druhého, musí klient predložiť výslovnú žiadosť o postúpenie a uhradiť notárovi, ktorý pôvodne spis vybavoval, dlžnú odmenu.

Klientom vybraný nový notár si od notára, ktorý pôvodne spis vybavoval, vyžiada vyúčtovanie dlžnej odmeny a požaduje od klienta jej úhradu.

Ak klient nesúhlasí s výškou požadovanej odmeny, za účelom vyriešenia tejto záležitosti je povinný obrátiť sa na komoru alebo asociáciu  notárov.

Ak klient odmietne zaplatiť odmenu, po tom čo riadne informuje pôvodného notára, môže klientom vybraný nový notár ďalej vybavovať spis až kým záležitosť nie je vybavená, tým nie je dotknutá povinnosť oznámiť klientovo odmietnutie komore alebo asociácii.


ČLÁNOK 37. – ZÁLEŽITOSTI VYBAVOVANÉ VIAC AKO JEDNÝM TUZEMSKÝM ALEBO ZAHRANIČNÝM NOTÁROM 


V prípade spolupráce viacerých notárov na jednej záležitosti, títo spoločne hľadajú najlepšie riešenie pri garantovaní záujmov všetkých zúčastnených strán a pri dodržiavaní platných ustanovení zákonov a predpisov.

Členské notárstva UINL spolupracujú a vymieňajú si svoje skúsenosti s cieľom neustále zlepšovať notárske služby pre občanov aj podnikateľov.

Svetová notárska sieť (WNN) je zodpovedná za pomoc notárom pôsobiacim pri medzinárodných transakciách, a to podľa pravidiel UINL .


ČLÁNOK 38. - ÚRADY S VIACERÝMI  NOTÁRMI


Prítomnosť viacerých notárov v jednom notárskom úrade nemá byť prekážkou pre voľný výber notára klientom a takáto ich prítomnosť je možná len vtedy, keď je toto právo zaručené.

Združenie viacerých notárov založené v súlade so zákonmi príslušného štátu nie je prekážkou solidárnej zodpovednosti všetkých združených notárov za činy alebo opomenutia notárov a zamestnancov úradu.


ČLÁNOK 39. - SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI PROFESIAMI


Ak je zákonom povolená spolupráca notára s inými profesiami ako sú notári (napr. v rámci interprofesných spoločností), musí byť zaručená nezávislosť a nestrannosť notára.


ČLÁNOK 40. - POMOC CHORÝM ALEBO NEPRÍTOMNÝM NOTÁROM


Zastúpenie chorého alebo neprítomného notára bude uskutočnené pri zaručení rovnakej obetavosti a obvyklého profesionalizmu úradu a rešpektovania klientov a zamestnancov zastupovaného notára.

Odmena za zastúpenie bude založená na dohodách medzi zainteresovanými stranami, v prípade neexistencie takýchto dohôd, bude stanovená v závislosti na miestnych obyčajoch a zvyklostiach a v prípade ak takéto nie sú,  podľa kritérií a pravidiel určených komorou alebo asociáciou notárov.

Časť 2. - Vzťahy so zamestnancami , notárskymi kandidátmi a zamestnancami úradu


ČLÁNOK 41. - ORGANIZÁCIA NOTÁRSKEHO ÚRADU


Organizácia notárskeho úradu prislúcha notárovi, ktorý je povinný rešpektovať požiadavky na materiálne prostriedky a ľudské zdroje stanovené komorou alebo asociáciou notárov a zákonom, zabezpečujúca jeho zamestnancom a spolupracovníkom vhodné a dôstojné zaobchádzanie, pracovné podmienky a mzdu.

Notársky úrad musí byť vybavený zodpovedajúcimi a dostatočnými technickými prostriedkami pre výkon činnosti, a to v súlade s organizáciou štátu a poskytovanou verejnou službou.


ČLÁNOK 42. - ĽUDSKÉ ZDROJE


Notár oboznámi svojich zamestnancov a spolupracovníkov s deontologickými ustanoveniami a ďalšími normami upravujúcimi výkon profesie a vyžaduje od nich ich dodržiavanie. Nesie zodpovednosť za škody spôsobené konaním alebo opomenutím svojich zamestnancov a spolupracovníkov.

Notár je povinný prepustiť každú osobu, ktorá trvalo a pravidelne  nerešpektuje ustanovenia tohto kódexu.


ČLÁNOK 43. - ĎALŠIE VZDELÁVANIE , KVALITA


Notár podporuje a dohliada na neustále zlepšovanie notárskej služby cestou ďalšieho vzdelávania svojich zamestnancov a spolupracovníkov a povzbudzuje ich k účasti na odborných kurzoch a školeniach na zlepšenie právnych vedomostí a praktík, a to v snahe o dosahovanie kvality pri výkone notárskej činnosti.


ČLÁNOK 44. – INÉ AKO NOTÁRSKE ČINNOSTI ZAMESTNANCOV


Pokiaľ zákon umožňuje zamestnancom notára vykonávať iné ako notárske činnosti, potom tieto činnosti musia byť v každom prípade zlučiteľné s notárskymi činnosťami a nesmú byť s nimi v konkurenčnom vzťahu a nesmú notárovi v žiadnom prípade prinášať priamy alebo nepriamy prospech.


ČLÁNOK 45. - NOTÁRSKI KANDIDÁTI


Notárski kandidáti a koncipienti sa učia a získavajú vedomosti nielen o práve a technológii​, ale aj o spôsobe bytia a spôsobe ako „by sa mala“ vykonávať profesia a notárske služby.

Ku kandidátom a koncipientom notári poverení ich prípravou pristupujú s rešpektom a podporou.


Časť 3. - Vzťahy ku klientom

ČLÁNOK 46. - VONKAJŠIE VZŤAHY


Notári vždy usilujú o všeobecné blaho.

Konajú nestranne a nezávisle vo všetkých aspektoch svojej profesie, vyhýbajú sa akémukoľvek vonkajšiemu vplyvu na ich činnosť a akejkoľvek forme diskriminácii voči klientom.

Venujú osobitnú pozornosť tej strane, ktorá potrebuje viac informácií tým, že kompenzujú nerovnováhu v znalostiach, aktívne poskytujú svoju ​​odbornú radu a názor, zachovávaním vyváženej pozície smerujúcej k zachovaniu zákonnosti listiny alebo úkonu, plnému účinku verejnej listiny a bezpečnosti a zmieru strán.

Jasne a profesionálne informujú klientov o legitímnych prostriedkoch na dosiahnutie zákonných cieľov a o dôsledkoch plánovaných listín alebo úkonov a upozorňujú ich na nepriaznivé účinky, pokiaľ klienti budú trvať na svojich požiadavkách.


ČLÁNOK 47. - VZŤAH K VYBAVOVANÝM SPISOM 


Notári vždy vynakladajú maximálne úsilie a osobitne sa zaoberajú listinami a úkonmi, ktoré majú vzhľadom na ich povahu dopad na  osobný život ľudí.


ČLÁNOK 48. - Právo na dôvernosť informácií a povinnosť mlčanlivosti


Notári rešpektujú právo na dôvernosť informácií o osobách. Majú právo a povinnosť zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť informácií, s cieľom zabezpečiť všeobecné blaho a všeobecný záujem spoločnosti.

Tieto povinnosti sa týkajú notárov aj ich zamestnancov a spolupracovníkov.

Týkajú sa dokumentov vedených v registroch a ďalších notárskych archívoch, ako aj všetkých údajov uchovávaných notármi a všetkých informácií, ktoré im boli zverené ústne.

Tajomstvo je potrebné osobitne zachovávať vo vzťahu k elektronickým dokumentom, a to používaním bezpečných postupov a prostriedkov zaručujúcich ich uchovanie a budúci prístup k nim a predchádzaním ich kopírovaniu, strate, šíreniu alebo zverejňovaniu.

Povinnosť mlčanlivosti nie je absolútna a je podriadená všeobecnému záujmu a všeobecnému blahu, pretože notár je povinný sprístupniť obsah svojich archívov v trestnom konaní alebo ak to požaduje zákon.

Notári sú povinní posudzovať s opatrnosťou, rozvahou a pozornosťou práva a legitímne záujmy, ako oprávnené dôvody účastníkov žiadajúcich prístup do ich archívov, osobitne ak im určitá listina alebo dokument priznáva alebo udeľuje určité právo. Notári ich budú čo najvhodnejším spôsobom rešpektovať tým, že im vydajú úplné alebo čiastočné odpisy týchto listín alebo dokumentov.


ČLÁNOK 49. - POVINNOSŤ ODMIETNUŤ ÚKON


Výkon notárskej činnosti je pre notárov obligatórny s výnimkou prípadov, keď sú povinní odmietnuť poskytnutie svojich služieb v súlade s ustanoveniami zákona.

Okrem vyššie uvedených prípadov sú notári povinní zdržať sa úkonov, ak z dôvodov osobných či rodinných vzťahov alebo z dôvodu priameho alebo nepriameho ekonomického záujmu môže mať takýto úkon za dôsledok získanie práv v ich prospech alebo v prospech členov ich rodiny až do štvrtého stupňa príbuznosti.


ČLÁNOK 50. - ZLUČITEĽNOSŤ


Notárska činnosť je zlučiteľná s činnosťou v súdnej rade, pedagogickou činnosťou, mediáciou, arbitrážou, konzulárnymi službami a inými nesporovými justičnými činnosťami, ktoré nie sú v rozpore s nezávislosťou a nestrannosťou notára.

Notárska činnosť je nezlučiteľná s výkonom podnikateľskej činnosti, s činnosťami patriacimi do právomoci súdnych orgánov a politickými funkciami.


ČLÁNOK 51. - TRANSPARENTNOSŤ ODMENY


Odmeny notárov budú pevne stanovené zákonom a ak tento neexistuje, ich výšku určí príslušná komora alebo profesijná asociácia.

Sadzobník odmien musí  zabezpečiť nestrannosť a nezávislosť notárskej služby, ako aj najvyššiu kvalitu a všeobecnú dostupnosť pre občanov.

Sadzobník odmien nesmie pripustiť akékoľvek zvýhodnenia alebo zľavy vedúce k nekalej konkurencii založenej iba na cene, a to na úkor kvality a nezávislosti služby.

Sadzobník odmien notárov musí byť jednoduchý, transparentný a ľahko pochopiteľný pre verejnosť.

Faktúry za notárske služby musia jasne špecifikovať fakturované položky a služby.


ČLÁNOK 52. - OCHRANA VŠEOBECNÉHO BLAHA


Notárska služba má prispievať k všeobecnému blahu spoločnosti, ktoré je kritériom použitým pre interpretáciu predchádzajúcich článkov.


HLAVA V
Disciplinárne konanie, previnenia a sankcie

ČLÁNOK - 53. – ZÁKONNOSŤ


Tento kódex upravuje a sankcionuje deontologické previnenia pri výkone profesie, bez toho, aby tým boli dotknuté sankcie za porušenie hmotnoprávnych notárskych predpisov alebo iných predpisov (trestných alebo administratívnych) notárom.

Disciplinárne konanie notárov sa riadi zásadou "nullum crimen sine lege , nulla poena sine lege" , podľa ktorej je možné uložiť sankciu len za previnenia upravené v zákone.


ČLÁNOK 54. – KONANIE


Previnenie spôsobené správaním alebo konaním uvedeným tomto kódexe bude preskúmané v konaní začatom komorou alebo profesijnou asociáciou, a to pod hierarchickým dohľadom ministerstva spravodlivosti, ku ktorému možno následne podať odvolanie.

Proti rozhodnutiam vydaným po skončení interných konaní, je možné podať odvolanie na príslušný súd.

Dotknutá osoba bude vypočutá v každej fáze konania, v súlade s jej právom na obhajobu a pri zachovaní prezumpcie neviny.


ČLÁNOK 55. – DISCIPLINÁRNE VECI, POJEDNÁVANIE 


Riadiaci orgán komory alebo asociácie, do ktorej notár patrí, môže disciplinárne konanie začať buď na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe návrhu jednej zo strán, ak je oznámený skutok v rozpore s pravidlami obsiahnutými v tomto kódexe.

Po ustanovení jedného alebo viacerých notárov poverených funkciou vyšetrovateľa a zapisovateľa pre danú vec, bude začatá fáza vyšetrovania.

Na konci fázy vyšetrovania postúpi vyšetrujúci notár svoje závery komore, ktorá vydá rozhodnutie.

Proti rozhodnutiu komory je možné podať odvolanie na ministrovo spravodlivosti, ktorého rozhodnutím disciplinárne konanie končí. Proti rozhodnutiu ministerstva je možné podať odvolanie výlučne na súd.

Zákon určí lehoty pre každú fázu konania.


ČLÁNOK 56. - PREVINENIA


Nerešpektovanie povinností pri výkone funkcie, ustanovených zákonom o notárstve, predstavuje porušenie deontologických predpisov postihované podľa tohto kódexu.

Nasledujúce konania budú považované za deontologické previnenia podľa ustanovení tohto kódexu bez ohľadu na to, či sú obsiahnuté v notárskych predpisoch:

1. Neprítomnosť notára v okamihu schválenia alebo podpisu listiny.

2. Pozmenenie dátumu alebo obsahu a pravdivosti listiny.

3. Vyhotovenie listín mimo územnej právomoci notára.

4. Podpis verejných alebo notárskych listín v rozpore so zákonom alebo pri podvodnom obchádzaní zákona alebo pri zrejmom zneužitia práva.

5. Nesplnenie daňových povinností notára.

6. Porušenie zásad nezlučiteľnosti stanovených v zákone.

7. Porušenie práva na dôvernosť informácií alebo povinnosti mlčanlivosti.

8. Použitie finančných prostriedkov na iné účely ako na tie, na ktoré boli prijaté.

9. Krivá výpoveď, spolupráca na nezákonných aktivitách, pranie špinavých peňazí, terorizmus.

10. Ekonomická väzba na jednu zo strán znamenajúca stratu nezávislosti alebo nestrannosti.

11. Neposkytnutie pomoci alebo odbornej rady alebo názoru zraniteľnejšej strane alebo spotrebiteľovi.

12. Nevysvetlenie všeobecných ustanovení zmluvy alebo nekalej povahy zmluvných podmienok vynútených jednou zo strán.

13. Nerešpektovanie ľudských práv alebo spísanie listín odporujúcich ľudskej dôstojnosti.

14. Porušenie predpisov týkajúcich sa životného prostredia, urbanistického plánovania, vody, vzduchu, pobrežných, poľnohospodárskych, lesných alebo ťažobných území.

15. Porušenie povinnosti vopred preveriť tituly alebo registre a predchádzajúce dokumenty.

16. Strata nezávislosti alebo nestrannosti pri výkone notárskej činnosti a pri spisovaní verejných listín.

17. Porušenie práva na slobodnú voľbu notára klientom.

18. Porušenie povinnosti previesť spis, ak o to klient požiadal.

19. Porušenie povinnosti odmietnuť úkon v prípadoch ustanovených zákonom.

20. Nerešpektovanie alebo preberania klientov alebo zamestnancov iných notárov.

21. Nevyhotovenie podrobnej faktúry za výdavky alebo odmenu.

22. Fakturácia pod hranicou sadzieb stanovených zákonom, poskytovanie zliav, ponuka darčekov alebo provízií.

23. Neexistencia alebo nesúlad medzi majetkom a záväzkami a účtovnou súvahou notárskeho úradu, nemožnosť kontroly uplatňovania sadzieb, úschov a záloh prijatých od klientov.

24. Porušenie noriem a usmernení schválených komorami alebo asociáciami notárov a/alebo ministerstvom spravodlivosti.

25. Prerušenie notárskej služby bez udania dôvodu a bez predchádzajúceho súhlasu komory alebo asociácie notárov.

26. Porušenie interných predpisov, obežníkov a pravidiel komôr alebo asociácii notárov, alebo konanie proti nim alebo ich rozhodnutiam, povaha ktorého závisí od porušeného pravidla alebo pokynu.

27. Neplatenie členských príspevkov do komôr alebo asociácii notárov a/alebo príspevkov so inštitútov sociálneho zabezpečenia.

28. Zabraňovanie, odďaľovanie alebo obštrukcie týkajúce sa dozornej alebo kontrolnej činnosti notárskych úradov vykonávanej komorou alebo asociáciou notárov alebo kontrolnými orgánmi.

29. Obštrukcie, bránenie alebo zdržiavanie pri disciplinárnych konaniach.

30. Nepredloženie listín na zápis do registrov, ak táto povinnosť vyplýva zo zákona, alebo ak sa k tomu notár klientovi zaviazal.

31. Vykonanie úkonov mimo úradu notára v prípadoch zakázaných zákonom.

32. Nesplnenie úloh zverených komorou.

33. Porušenie povinnosti spolupráce alebo pomoci kolegom v prípade choroby alebo nespôsobilosti.

34. Propagácia zakázaná týmto kódexom.

35. Nedostatočné technické prostriedky alebo ľudské zdroje pre zaistenie notárskych služieb.

36. Odmietnutie funkcie bez právne odôvodniteľného dôvodu, neodôvodnené oneskorenie alebo odmietnutie zverených úloh.

37. Nerešpektovanie povinnosti kontinuálne sa vzdelávať, ktorá sa vzťahuje na notára, jeho zamestnancov a spolupracovníkov.

38. Nedostatok pozornosti a podpory notárskym kandidátom.

39. Ekonomicky nespravodlivé odmeňovanie v rozopre s dôstojnosťou zamestnancov a spolupracovníkov.


ČLÁNOK 57. – KLASIFIKÁCIA PREVINENÍ


Previnenia môžu byť ľahké, závažné alebo veľmi závažné.

Ľahké previnenia sú sankcionované pokarhaním alebo pokarhaním s pokutou.

Závažné priestupky sú sankcionované pokarhaním s pokutou alebo pokarhaním, pokutou a dočasným postavením mimo službu.

Veľmi závažné priestupky sú sankcionované pokarhaním, pokutou a dočasným postavením mimo službu alebo vylúčením z notárstva, a naviac zodpovedajúcim peňažným trestom.

Disciplinárne konanie nie je nezlučiteľné s občianskoprávnou alebo trestnoprávnou zodpovednosťou notára v súdnom konaní, ani s náhradou spôsobenej škody.

Pokiaľ ide o vylúčenie z notárstva, je vyžadované rozhodnutie orgánu hierarchicky nadriadeného  notárstvu.


ČLÁNOK 58. - KVALIFIKÁCIA SANKCIÍ


Opakované odsúdeniahodné správanie je považované za previnenie vyššieho stupňa.


ČLÁNOK 59. - KLASIFIKÁCIA SANKCIÍ


Za previnenia uvedené v článku 56 bude možné uložiť tieto sankcie:

1. VEĽMI ZÁVAŽNÉ SANKCIE

Číslo 1 až 9 vrátane.

2. - ZÁVAŽNÉ SANKCIE

Číslo 10 až 29 vrátane.

3. - DROBNÉ SANKCIE

Číslo 30 až 39 vrátane.

Priestupok číslo 26 bude považovaný za závažný alebo ľahký, a to podľa toho, aké pravidlo bude porušené.


ČLÁNOK 60. - ÚPRAVA DISCIPLINÁRNEHO KONANIA


Ak neexistuje príslušný zákon, komory alebo asociácie notárov vypracujú predpisy, kde stanovia postup disciplinárneho konania a určia výšku príslušných peňažných trestov a dĺžku dočasného postavenie notára mimo službu.


PRECHODNÉ USTANOVENIA


Ustanovenia tohto kódexu sa budú uplatňovať po schválení príslušnými komorami alebo asociáciami.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Previnenia uvedené v tomto kódexe, ktoré vyžadujú pre svoju aplikáciu zákon, budú do zákona prevzaté a budú v ňom upresnené, ak tento kódex nebude postavený na roveň zákonu.