Legislatíva

Činnosť notárov sa opiera o nasledujúce právne úpravy:

A - Zákon o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
    - Act on notaries and notaries’ activities (Notary Rules)

B - Vykonávacie predpisy: 
      B1 - Vyhláška o odmenách a náhradách notárov
      B2 - Vyhláška o odmene Notárskej komory SR

      B3 - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 324/2015 o Kancelárskom poriadku pre notárov

Registračná vyhláška  - platná do 30.11.2015 (zrušená Vyhláškou MS SR č. 324/2015 o Kancelárskom poriadku pre notárov)
- Výnos Ministerstva spravodlivosti SR – Kancelársky poriadok pre notárov  - platný do 30.11.2015 (zrušený Vyhláškou MS SR č. 324/2015 o Kancelárskom poriadku 

 
C - Interné predpisy prijaté Konferenciou notárov: 
      C1 - Organizačný poriadok Notárskej komory SR
      C2 -
Disciplinárny poriadok Notárskej komory SR
      C3 - Volebný poriadok Notárskej komory SR
      C4 - Sadzobník C. I. S. Notárskej komory SR
      C5 - Etický kódex notára
      C6 - Náhrady za stratu času
      C7 - Štatút sociálneho fondu notárov
      C8 - Rokovací poriadok konferencie notárov

D - Interné predpisy prijaté Prezídiom Notárskej komory SR: 
      D1 - Poriadok výberového konania Notárskej komory SR
      D2 - Skúšobný poriadok Notárskej komory SR
      D3 - Zabezpečenie minimálnej bezpečnosti pre ochranu údajov na NÚ
      D4 - Organizačný a pracovný poriadok sekretariátu NK SR
      D5 - Náhrada hotových výdavkov CIS
      D6 - Rokovací poriadok prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky
      D7 - Opatrenie upravujúce obeh, spracovanie a evidenciu účtovných dokladov NK SR
      D8 - 
Štatút Ars Notaria
      D9 - Poriadok vedenia notárskych registrov