Štatút sociálneho fondu notárov

  
Š T A T Ú T 

sociálneho fondu notárov Notárskej komory Slovenskej republiky schválený konferenciou notárov v zmysle § 30 ods. 4, písm. e/  Notárskeho poriadku


Čl. 1

Úvodné ustanovenia
§ 1

Štatút sociálneho fondu upravuje tvorbu a použitie sociálneho fondu notárov a hospodárenie s ním.


§ 2

Fond je určený na poskytnutie pôžičky notárom, na dar notárom počas života a v prípade smrti notára na poskytnutie jednorázovej podpory oprávnených osôb určených notárom. 


Tvorba fondu
§ 3

Sociálny fond notárov Notárskej komory SR tvoria:
a) časť členského príspevku notárov vo výške určenej konferenciou, 
b) dary fondu,
c) úroky z majetku fondu,
d) splátky z pôžičiek fondu,
e) dotácie z prostriedkov Notárskej komory SR.


§ 4

Notárska komora Slovenskej republiky pri vzniku sociálneho fondu poskytuje fondu jednorázovú finančnú dotáciu vo výške 1.000.000.-Sk. Táto finančná čiastka tvorí základný kapitál sociálneho fondu notárov.


§ 5

Výšku ročného príspevku do fondu a jej splatnosť upraví každoročne konferencia notárov z členského príspevku notára.


Čerpanie prostriedkov fondu
§ 6

Pôžičky
1) Zo sociálneho fondu notárov je možné poskytnúť pôžičku notárovi, ktorý sa nezavinene dostal do finančnej tiesne. Pôžičku je možné poskytnúť na zaplatenie daní, poplatkov a nedoplatkov vyplývajúcich z činnosti notára. Opodstatnenosť tejto pôžičky pre stanovený účel notár musí zdôvodniť a preukázať pri podaní písomnej žiadosti. 
2) Maximálna výška pôžičky je 3.300,- EUR za jeden rok
3) Doba splatnosti pôžičky nesmie byť dlhšia  ako dva roky.
4) Prezídium Notárskej komory SR na základe žiadosti rozhoduje o poskytnutí pôžičky a v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti možno odložiť splatnosť pôžičky najviac však o jeden rok.
5) V prípadoch ukončenia notárskej činnosti je zostatok pôžičky splatný do 6 mesiacov, pokiaľ sa táto osoba nedohodne  s Notárskou komorou SR inak.
6) Ak notár v kalendárnom roku požiadal o finančný dar alebo preddavok  na dar podľa § 7 ods. 1 alebo 2 nemôže požiadať v tom istom roku o poskytnutie pôžičky.
7) V prípade smrti notára sa pôžička stáva splatnou.
8) Pôžičky sa notárom poskytujú bezúročne.
9) Ďalšiu pôžičku nie je možné poskytnúť notárovi, ktorý ešte nesplatil predošlú pôžičku.


§ 7
Finančný dar pri odchode do dôchodku

1) Notár, ktorý je členom Notárskej komory SR viac ako 15 rokov a podal žiadosť o ukončenie notárskej činnosti v súvislosti s odchodom do starobného dôchodku, alebo notár ktorý je členom Notárskej komory SR viac ako 15 rokov a ktorý ukončil notársku činnosť zo zdravotných dôvodov v súvislosti s jeho odchodom na invalidný dôchodok, má nárok na finančný dar vo výške 5 000,- €. Notár o tento finančný dar musí písomne požiadať, alebo ak v súvislosti s jeho odchodom na invalidný dôchodok mu zdravotný stav neumožní podať takúto žiadosť, môže k tomu určiť oprávnenú osobu (§8 Štatútu) .
2) Notár, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, je členom Notárskej komory SR viac ako 15 rokov a nepodal žiadosť o ukončenie notárskej činnosti, má nárok na preddavok finančného daru uvedeného v ods. 1 vo výške 3.300.-EUR. Notár o tento finančný dar musí písomne požiadať.
3) Notár, ktorý podľa ods. 2 požiadal o preddavok finančného daru a následne podal žiadosť o ukončenie notárskej činnosti má nárok o doplatenie finančného daru  vo výške 1.700.-EUR.


§ 8
Podpora oprávnených osôb určených notárom

1) Notár určí písomným vyhlásením pre prípad smrti, alebo pre prípad, že by bol na invalidnom dôchodku a zdravotný stav by mu neumožnil prevziať finančnú podporu ( § 7, ods. 1 Štatútu)  pred ukončením svojej notárskej činnosti osobu oprávnenú, ktorej NK SR v takýchto prípadoch vyplatí finančnú podporu vo výške 5.000.-EUR. Toto písomné vyhlásenie notára s úradne osvedčeným podpisom je súčasťou osobného spisu notára.
Notár môže oprávnenú osobu kedykoľvek rovnakým spôsobom zmeniť. V prípade ak oprávnená osoba zomrie skôr ako notár,  je notár povinný bezodkladne určiť novú oprávnenú osobu. 
Notár môže zároveň určiť aj náhradníka osoby oprávnenej v jednej listine. Oprávnená osoba je oprávnená v lehote najneskôr do 90 dní od dátumu úmrtia notára alebo jeho odchodu na invalidný dôchodok pričom zdravotný stav mu neumožní požiadať o plnenie, požiadať o toto plnenie, inak jej nárok zanikne.
2) Táto finančná čiastka bude znížená :
a/ o čiastku, ktorá bola notárovi vyplatená podľa § 7 ods. 2, 
b/ o pohľadávky, ktoré vedie Notárska komora SR voči notárovi. 3)Finančné čiastky podľa ods. 2 písm. a, b  sa spočítavajú.


Hospodárenie so sociálnym fondom
§ 9

1) So sociálnym fondom notárov hospodári Prezídium Notárskej komory SR podľa schváleného Štatútu.
2) Tvorba fondu a čerpanie fondu vedie sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
3) Prezídium NK SR je povinné vytvoriť osobitnú evidenciu o poskytovaní finančných prostriedkov oprávneným osobám uvedených v § 2 podľa tohto Štatútu.
4) Písomnú žiadosť o poskytnutie prostriedkov z fondu podľa § 2, oprávnené osoby doručia Prezídiu NK SR.
5) Prezídium NK SR je povinné pripraviť návrh na rozpočet sociálneho fondu notárov pre každý kalendárny rok a zabezpečiť ročné vyúčtovanie hospodárenia s fondom najneskôr do konca februára nasledujúceho roka.
6) Prezídium NK SR je povinné návrh na rozpočet fondu, správu o stave poskytnutých finančných prostriedkov a správu o stave sociálneho fondu notárov predložiť na schválenie konferencii notárov.
7) Zostatok finančných prostriedkov sociálneho fondu notárov sa prevádza do nasledujúceho roka.


Čl. 2
Prechodné a záverečné  stanovenia.

1) Konferencia notárov je jediným oprávneným orgánom, ktorý môže svojím uznesením zmeniť tento Štatút.
2) Štatút sociálneho fondu notárov nadobúda platnosť dňom schválenia konferenciou notárov a účinnosť nadobudla dňom 1.7.2007, v znení novely prijatého konferenciou notárov dňa 10.10.2008 účinnosť nadobúda dňom 1.1.2009 a v znení novely prijatého konferenciou notárov zo dňa 4.2.2011.