Náhrada za stratu času

  
Konferencia notárov podľa § 30 ods. 4 písm. f) a i) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Notársky poriadok“) na vykonanie ustanovenia § 29 ods. 9 Notárskeho poriadku schvaľuje nasledovné:

O P A T R E N I E
o náhradách za stratu času a náhradách hotových výdavkov


§ 1
Úvodné ustanovenie

Náhrada za stratu času a náhrada hotových výdavkov patrí:
a) členovi orgánu Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len „komora“)  (§ 29 ods. 7 Notárskeho poriadku),
b) členovi pracovnej skupiny prezídia komory (ďalej len „pracovná skupina“) (§ 63 Organizačného poriadku komory),
c) notárovi, notárskemu kandidátovi a notárskemu koncipientovi, ktorý plní úlohy zverené orgánom komory.
 
§ 2
Náhrada za stratu času


(1) Náhrada za stratu času sa stanovuje mesačne paušálnou sumou, okrem prípadu uvedenému v odseku 2. 
(2) Osobe plniacej úlohy zverené orgánom komory sa náhrada za stratu času stanovuje za splnenie tejto úlohy. 
(3) Výpočtovým základom pre výpočet náhrady za stratu času je priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky stanovená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(4) Náhrada za stratu času podľa odseku 3 patrí:
a) prezidentovi komory vo výške 2,5 násobku výpočtového základu mesačne,
b) viceprezidentovi komory vo výške 1,5 násobku výpočtového základu mesačne,
c) členovi prezídia a predsedovi komisie vo výške 0,7 násobku výpočtového základu mesačne,
d) členovi komisie a predsedovi pracovnej skupiny vo výške 0,4 násobku výpočtového základu mesačne,
e) členovi pracovnej skupiny vo výške 0,14 násobku výpočtového základu mesačne, 
f) osobe plniacej úlohy zverené orgánom komory vo výške 0,14 násobku výpočtového základu, ak úloha spolu s cestou trvá viac ako 6 hodín, resp. vo výške 0,07 násobku výpočtového základu ak úloha spolu s cestou trvá menej ako 6 hodín.   
(5) Členovi disciplinárnej komisie v súvislosti s účasťou na pojednávaní senátu disciplinárnej komisie patrí okrem náhrady za stratu času uvedenej v odseku 4 písm. c) a d) aj náhrada za stratu času vo výške 138,- Eur za každé pojednávanie, ktorého sa člen disciplinárnej komisie zúčastnil.
(6) Osobe, ktorá je súbežne členom vo viacerých orgánoch komory alebo vo viacerých pracovných skupinách alebo osobe, ktorá je súbežne členom orgánu komory a členom pracovnej skupiny patrí náhrada za stratu času uvedená v odseku 4 a 5 za výkon funkcie a plnenie úloh vo všetkých orgánoch komory a pracovných skupinách, v ktorých je členom.


§ 3
Náhrada hotových výdavkov


(1) Osobám uvedeným v § 1 patrí náhrada hotových výdavkov vo výške účelne vynaložených hotových výdavkov. 
(2) Prezídium komory sa splnomocňuje v prípade pochybností rozhodnúť o účelnosti vynaložených hotových výdavkov.
(3) Cestovné náhrady sa priznávajú oddelene postupom podľa osobitného predpisu.¹)

¹) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.


§ 4
Zvýšenie a zníženie náhrady za stratu času


(1) Prezídium komory sa splnomocňuje podľa okolností konkrétneho prípadu zvýšiť alebo znížiť stanovenú náhradu za stratu času až o 90 %.
(2) Predseda orgánu komory a predseda pracovnej skupiny sú povinní každý mesiac oznámiť prezídiu komory, či u niektorého člena nie sú dôvody na zvýšenie alebo na zníženie náhrady za stratu času podľa odseku 1, pričom sa prihliada najmä na výkon a celkový prínos osoby pre komoru v príslušnom mesiaci.


§ 5
Splnomocňovacie ustanovenie


Podrobnosti vyplácania náhrad za stratu času, náhrad hotových výdavkov a cestovných náhrad môže upraviť prezídium komory svojím uznesením.


§ 6
Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa Opatrenie schválené Konferenciou notárov podľa § 30 ods. 4 písm. i) Notárskeho poriadku na vykonanie ustanovenia § 29 ods. 9 Notárskeho poriadku dňa 10. 10. 2008 v znení novely schválenej Konferenciou notárov dňa 28. 3. 2009.


§ 7
Platnosť a účinnosť


Toto opatrenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Konferenciou notárov dňa 16. 3. 2013 a účinnosť dňa 1. 4. 2013.


Odôvodnenie:

Toto opatrenie má za úlohu zabezpečiť členom komory, ktorí vykonávajú funkcie v jej orgánoch ako aj členom komory prípadne aj iným osobám (notárski kandidáti a notárski koncipienti), ktorí sú členmi pracovných skupín prezídia komory, alebo plnia zverené úlohy orgánov komory ad hoc (napr. pri kontrole notárskych úradov, pri likvidácii notárskych úradov a pod.) priznanie spravodlivej primeranej finančnej náhrady za stratu času, ktorej výška sa bude odvíjať od nespochybniteľnej konštanty, ktorou nepochybne je výška priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok času a náhradu hotových výdavkov.
Ďalej toto opatrenie zabezpečí a spriehľadní systém výplat týchto náhrad v rámci účtovníctva komory, zároveň zabezpečí, že na začiatku účtovného roka bude viac menej plne zistiteľné v akom rozsahu budú náhrady v rámci komory v nasledujúcom účtovnom období vyplatené.
Náhrada za stratu času musí pokryť nielen ten čas keď funkcionár komory z titulu výkonu funkcie musí opustiť svoj úrad, ale aj čas, ktorý  venuje výkonu funkcie vo svojom úrade, príp. na inom mieste. Ide napr. o čas keď spracúva materiály pre potreby komory (legislatívne akty, administratívne akty a pod.). Rozsah podielu zo základu priznaný jednotlivým funkcionárom sa odvíja od množstva času, ktorý vyžaduje výkon jednotlivých funkcií. Podľa okolností konkrétneho prípadu je prezídium komory zmocnené túto náhradu zvýšiť, prípadne znížiť až o 90 %. Môže ísť o prípady mimoriadnych výkonov a nárazových akcií, príp. na druhej strane dlhodobého výpadku funkcionára alebo aj o prípad jeho nečinnosti. 
Hotové výdavky sa priznávajú v ich účelne vynaloženej výške. Cestovné náhrady sa priznávajú osobitne, postupom podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
Splnomocňujúce ustanovenie umožňuje prezídiu komory podrobnejšie upraviť postup pri vyplácaní náhrad za stratu času, náhrad hotových výdavkov a cestovných náhrad tak, aby tento bol v súlade s účtovnými predpismi a zároveň aby bola zabezpečená kontrola hospodárenia s prostriedkami komory.