Organizačný poriadok Notárskej komory SR

  
Organizačný poriadok Notárskej komory SR


Čl. I


Notár a jeho povolanie 


§ 1


Notár je nezávislý nositeľ verejného úradu, ustanovený štátom, aby vykonával činnosť v rozsahu stanovenom zákonom.  


§2 


Notár nesmie zastávať funkciu člena predstavenstva, riaditeľa, prokuristu a nesmie byť členom takého podniku, ktorého činnosťou je celkom alebo sčasti poskytovanie právnej pomoci. Notár nesmie byť členom inej profesijnej komory.      


§3 


V záujme zachovania povinnosti mlčanlivosti notára musí notár v prípade domovej prehliadky vykonávanej v jeho byte alebo kancelárii žiadať, aby sa jej zúčastnil zástupca Notárskej komory Slovenskej republiky /ďalej len „komora“/.  


§4 


V súvislosti s výkonom povolania notár nesmie utajeným spôsobom vyhotoviť zvukový alebo obrazový záznam o rozhovore s klientom alebo inou osobou.  


§5 


Povinnosť mlčanlivosti musí byť obsiahnutá tiež v pracovnej zmluve zamestnanca notára. Porušenie povinnosti mlčanlivosti sa považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny podľa Zákonníka práce. 

 


Čl.II


Vzťah notára ku klientom 


§6 


Notár musí klienta bezodkladne upovedomiť o všetkých dôležitých úkonoch, oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva alebo odosiela a v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta.  


§7 


Notár je povinný urobiť opatrenie proti strate, zničeniu alebo poškodeniu úradných listín a dokladov, ktoré mu boli zverené. 

 


Čl.III


Vzťah notárov navzájom 


§8 


Notári sa navzájom voči seba správajú zdvorilo a v súlade so zásadami dobrých mravov a sú povinní rešpektovať oprávnené záujmy kolegov.  


§ 9 


Notár na požiadanie iného notára je povinný ho v primeranej lehote informovať o spôsobe vybavenia jeho dožiadania, prípadne mu oznámiť prekážky, ktoré mu v tom bránia.  


§ 10 


Spoločníci v zmysle §16 ods. 3 zákona SNR č. 323/1993 Zb. o notároch a notárskej činnosti /ďalej len Notársky poriadok/ sú povinní uzavretie a zrušenie písomnej zmluvy o vykonávaní notárskeho úradu spoločne oznámiť prezídiu komory do 15 dní odo dňa uzavretia písomnej zmluvy. 


 

Čl. IV


Vzťah notára ku koncipientovi 


§11 


Notár zabezpečuje koncipientovi počas výkonu koncipientskej činnosti jeho prípravu na povolanie notára, vytvára mu na to vhodné podmienky a umožňuje mu primeraný výkon praxe.  


§12 


Notár je povinný viesť záznam o výkone koncipientskej praxe a na požiadanie koncipienta vydať o tom potvrdenie.  


§13 


Doba, počas ktorej koncipient nevykonával koncipientsku prax z akéhokoľvek dôvodu dlhšie ako 30 dní v kalendárnom roku, sa nezapočíta do výkonu praxe notárskeho koncipienta. Do tejto doby sa nezapočítava čerpanie riadnej dovolenky. 


§14 


Notársky koncipient sa pri výkone svojej koncipientskej praxe riadi pokynmi notára a primerane povinnosťami notára.  


§15 


Notár sa musí vyvarovať akejkoľvek činnosti, ktorá by ho mohla priviesť do finančnej alebo inej závislosti na koncipientovi alebo kandidátovi.  


§16 


Výkon činnosti notárskeho koncipienta a kandidáta je nezlučiteľný s inou zárobkovou činnosťou s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literárnej, publicistickej, tlmočníckej a umeleckej činnosti. 


 

Čl.V


Označenie kancelárie 


§17 


Označenie kancelárie notára podľa prílohy č. 2Notárskeho poriadku musí spĺňať technické a materiálne podmienky, ktoré sú uvedené v prílohách 1 a 2 tohto Organizačného poriadku.  


§18 


Označenie kancelárie notára musí byť umiestnené na budove alebo v budove, v ktorej sa kancelária nachádza.  


§19 


Ak je to s ohľadom na umiestnenie kancelárie vhodné, môžu byť použité orientačné tabule s nápisom „NOTÁR“ alebo „NOTÁRSKY ÚRAD“ s informáciou o sídle a multimediálnych adresách.


§20 


V pracovných dňoch musí byť kancelária notára otvorená minimálne 6 hod. denne, a to v čase od 8.00 do 18.00 hod.  


§21 


V označení a v súvislosti s ním /obálky, pečiatky, hlavičkový papier, vizitky a pod./ je možné okrem údajov uvedených v § 12 ods. 2 Notárskeho poriadku uvádzať ešte adresu kancelárie notára, číslo telefónu, faxu, úradné hodiny, prípadne znak obce. 


§22 


Pri označení obálok, iných tlačív a pečiatok sa má notár vyhnúť nápadným formám. 


 

Čl. VI


Reprezentácia notára 


§23 


Notár sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania. Vo svojom úrade vystupuje dôstojne, slušne a diskrétne. Jeho pracovné ošatenie musí zodpovedať jeho spoločenskému postaveniu a prostrediu, v ktorom sa pohybuje. Jeho pracovným ošatením je spoločenské ošatenie, opatrené trvalo z lícnej strany logom NK SR.  


§24 


1/ Notár si nesmie robiť reklamu a dbá, aby sa tak nestalo ani prostredníctvom tretích osôb. Notár nesmie pripustiť získavanie klientov ani tretími osobami, najmä sľúbiť alebo poskytnúť plnenie za získavanie klientov. 


2/ Prezentácia notárskeho úradu prostredníctvom počítačovej siete Internet sa nepovažuje za reklamu.  


§25 


1/ Pri vystupovaní na verejnosti, vrátane styku s masovokomunikačnými prostriedkami, sa má notár vyhnúť vyzdvihovaniu svojej osoby a činnosti.  


2/ Vo veciach svojej notárskej činnosti notár informácie a vyjadrenia pre masovokomunikačné prostriedky priamo neposkytuje, v prípade požiadania informuje o tom komoru. Komora na základe rovnosti poskytuje masovokomunikačným prostriedkom informácie o činnosti notárov a o svojej činnosti, na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti, tým nie je dotknuté ustanovenie § 39 Not. por.


§26 


Notár smie oznámiť otvorenie alebo presťahovanie svojej kancelárie jedenkrát v miestnej tlači a jedenkrát v celoštátnej tlači.  


§ 27 


Zoznam notárov je oprávnená vydávať a publikovať iba komora. 


 

Čl. VII


Výberové konanie 


§28 


1/ Výberové konanie vyhlasuje a uskutočňuje Prezídium Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len „prezídium“) na neobsadené miesto notára (ak sa zvýši počet notárskych úradov, alebo ak výkon notárskeho úradu zanikol) v lehotách podľa § 10 ods. 3, 4 Not. por..


2/ Na výberovom konaní môže byť prítomný každý notár, z dôvodu výkonu štátneho dohľadu v zmysle § 9 Not. por., môže byť prítomný minister spravodlivosti, prípadne ním poverený zástupca.  


§29 


Účastník výberového konania musí spĺňať podmienky uvedené v § 11 ods. 1 Not. por. najneskôr v posledný deň lehoty, ktorý je určený účastníkom na prihlásenie sa do výberového konania.  


§30 


1/ Ak sa na neobsadené miesto notára prihlási jeden účastník a vo výberovom konaní uspeje, prezídium oznámi ministrovi spravodlivosti, aby na základe výsledkov výberového konania bol menovaný za notára. Ak vo výberovom konaní neuspeje, prezídim takisto túto skutočnosť ministrovi spravodlivosti oznámi. 


2/ Ak sa na neobsadené miesto notára prihlási viac účastníkov, prezídium určí podľa hodnotenia výsledkov výberového konania poradie úspešných účastníkov a oznámi ministrovi spravodlivosti, aby bol menovaný za notára účastník hodnotený ako najlepší. Prezídium oznámi ministrovi spravodlivosti, ktorí účastníci vo výberovom konaní neuspeli. 


§ 30a 


1/ Novovymenovaný notár je povinný v lehote do 10 dní odo dňa zloženia sľubu zložiť na účet komory peňažnú zábezpeku v sume určenej prezídiom /§12 ods. 1 písm. c) Not. por./.


2/ Ak si notár v lehote určenej v ods. 1 túto svoju zákonom stanovenú povinnosť nesplní, komora nevykoná pripojenie jeho notárskeho úradu s centrálnym informačným systémom.


 

Čl. VIII


Komora a jej orgány      


KONFERENCIA NOTÁROV 


§31 


Prezídium komory oznámi termín konania konferencie všetkým notárom písomne najneskôr do 30 dní pred konaním konferencie. V oznámení uvedie dôvod zvolania konferencie a navrhne jej program.  


§32 


Najneskôr 5 dní pred dňom konania konferencie prezídium zašle každému notárovi a pozvanému hosťovi písomné materiály určené na prerokovanie.  


§33 


Termín konania konferencie oznámi prezídium Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.  


§34 


Účasť notára na konferencii je povinná. 


§35 


1/ Notár môže vo výnimočných prípadoch písomne poveriť iného notára, aby ho zastúpil na konferencii notárov. Zastúpený notár sa považuje na konferencii za prítomného. Zástupca nie je oprávnený splnomocniť za seba ďalšieho zástupcu. 


2/ Náklady spojené s účasťou na konferencii si uhradia účastníci sami.  


§36 


Konferenciu riadi prezident alebo ním poverený člen prezídia.  


§37 


Po otvorení konferencie konštatuje poverený člen prezídia, či je konferencia uznášaniaschopná. Ak je konferencia uznášaniaschopná, zvolí návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu a schváli program rokovania.  


§38 


Ak nie je riadna konferencia uznášaniaschopná v stanovenú hodinu, vyčká sa 1 hodina a ak po uplynutí hodiny nie je uznášaniaschopná, rozhodnú prítomní notári o dátume a mieste jej opakovania. 


Ak nie je uznášaniaschopná mimoriadna konferencia, neopakuje sa a k jej opätovnému zvoleniu je nutné znovu splniť predpísané podmienky.  


§39 Volebná komisia vydá pre prítomných a zastúpených notárov hlasovacie lístky, menuje skrutátorov. V súlade s volebným poriadkom vedie priebeh hlasovania, sčíta odovzdané hlasy a vyhlasuje výsledky volieb.  


 

§40

 

Mandátová komisia zisťuje prítomnosť notárov a platnosť predložených splnomocnení. Volebná, alebo mandátová komisia môže na základe konkrétne zistených skutočností urobiť konferencii návrh na vyhlásenie hlasovania za neplatné.

 

§41

 

Pozvaný hosť môže na konferencii vystúpiť.

 

Čl. IX

 

Prezídium komory

 

§42

 

Spôsob vykonania voľby členov prezídia upravuje volebný poriadok.§43 


Novozvolený prezident komory bez zbytočného odkladu oznámi výsledky volieb ministrovi spravodlivosti a spravidla do 30 dní od zvolenia osobne predstaví členov prezídia ministrovi spravodlivosti.  


§44 


Prezídium je oprávnené rozhodovať o akejkoľvek otázke týkajúcej sa komory a notárov, pokiaľ takéto rozhodnutie nebolo zákonom zverené inému orgánu komory, alebo ak si takéto rozhodnutie nevyhradila konferencia.

 


Čl.X


Rokovanie prezídia 


§45 


Zasadnutia sa konajú spravidla v sídle komory, na inom mieste sa môže zasadnutie zvolať na základe rozhodnutia prezídia.  


§46 


Členovia prezídia doručia do rúk prezidenta alebo viceprezidenta komory najneskôr 15 dní pred konaním schôdze materiály, ktorých prerokovanie požadujú. Neskôr podané materiály môžu byť prerokované len v prípade naliehavej potreby. Tieto materiály zašle kancelária komory každému členovi prezídia.  


§47 


Členovia prezídia sú povinní zúčastniť sa na zasadnutí prezídia osobne.  


§48 


Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov prezídia. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.  


§49 


Predseda revíznej komisie je oprávnený zúčastniť sa zasadnutia prezídia. 


§50 


O priebehu zasadania sa vyhotoví zápisnica, ktorú kancelária komory doručí členom prezídia a predsedovi revíznej komisie. Do tejto zápisnice má právo nahliadnuť každý notár, ktorý o to požiada a tiež má právo na vykonanie opisu. 


   

Čl. XI


Prezident 


§51 


Prezident v prípade neprítomnosti splnomocní na zastupovanie viceprezidenta v plnom rozsahu.  


§52 


V prípade neprítomnosti prezidenta a viceprezidenta môže prezident alebo viceprezident poveriť ktoréhokoľvek člena prezídia na zastupovanie v plnom rozsahu.


§ 53 


V období medzi schôdzami prezídia je prezident oprávnený urobiť akékoľvek neodkladné rozhodnutie, ku ktorému by inak bolo oprávnené prezídium.  


§54 


Prezident a viceprezident komory sú povinní podať po otvorení zasadnutia prezídia ústnu správu o svojej činnosti od konania predchádzajúceho zasadnutia. Prezídium môže zrušiť rozhodnutie prezidenta alebo viceprezidenta, vydané v čase medzi zasadaniami. 
Čl. XII


Revízna komisia 


§55 


Na zvolanie a rokovanie revíznej komisie sa použijú primerané ustanovenia o prezídiu komory, s týmito odchýlkami:


a/ pravidelné zasadnutia revíznej komisie sa uskutočňujú 4x ročne,


b/ zápisnice zo zasadnutia revíznej komisie sa doručia prezidentovi komory.  


§56 


Ak dostane volený orgán komory upozornenie revíznej komisie, že jeho rozhodnutie odporuje zákonu alebo uzneseniu konferencie, je povinný zaoberať sa týmto upozornením na najbližšej schôdzi za účasti povereného člena revíznej komisie. To sa netýka súdne preskúmateľných rozhodnutí a rozhodnutí disciplinárnej komisie.  


§57 


Predseda revíznej komisie koná v mene komisie s ostatnými orgánmi komory. 


V období svojej neprítomnosti poverí zastupovaním iného člena revíznej komisie.  


§58 


Predseda revíznej komisie je oprávnený nahliadnuť do všetkých dokladov, týkajúcich sa činnosti komory a jej hospodárenia. Rovnaké právo má aj člen revíznej komisie, pokiaľ bol na nahliadnutie do materiálov komisiou alebo jej predsedom poverený. 
Čl.XIII


Disciplinárna komisia 


§59 


Zasadnutia disciplinárnej komisie sa uskutočňujú podľa potreby.  


§60 


Zápisnica zo zasadnutia komisie sa doručuje prezidentovi komory.  


§61 


Disciplinárna komisia analyzuje a vyhodnocuje svoje poznatky a odporúča ich prezídiu na zverejnenie.     
Čl.XIV


Sekretariát komory 


§62 


(1)    V sídle komory sa zriaďuje sekretariát komory, ktorého hlavnou úlohou je plnenie zákonom uložených oprávnení a povinností komory uvedených v ustanovení § 29 Not. por..


(2)    Organizačný a pracovný poriadok sekretariátu komory vydá prezídium komory. 


§ 63


Ods. 1) Konferencia notárov zriaďuje za účelom výkonu právomocí prezídia  komory  pracovné skupiny, ako pomocné orgány prezídia komory.
     Ods. 2)   Pomocnými orgánmi prezídia komory sú :
a) analytická skupina, ktorá má 3 až 5 členov,
b) legislatívna skupina, ktorá má 5 až 7 členov,
c) medzinárodná skupina, ktorá má 7 až 10 členov.
     Ods. 3)  Členov skupiny menuje a odvoláva prezídium komory z radou notárov, notárskych kandidátov a notárskych koncipientov, ktorí pred menovaním doložia svoj písomný súhlas k menovaniu. Člen ktoréhokoľvek orgánu komory môže byť zároveň aj členom pracovnej skupiny, je prípustné súbežné členstvo vo viacerých pracovných skupinách. Pre členstvo v medzinárodnej skupine sa vyžaduje aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka.


§ 64

Ods. 1) Na čele pracovnej skupiny je jej predseda, ktorý je menovaný prezídiom komory zo svojich radov, prezídiu komory zodpovedá za výkon jej činnosti. 
     Ods. 2)  Pracovné skupiny sa schádzajú na svoje zasadnutie podľa rozhodnutia predsedu skupiny.
     Ods. 3) Predseda pracovnej skupiny organizuje výkon činnosti pracovnej skupiny, o výsledkoch jej práce podáva správu prezídiu komory. 
    

§ 65

Ods. 1) Analytická skupina sústavne spolupracuje s vedúcim správcom Centrálneho informačného systému komory (ďalej len „CIS”), ktorý sa zúčasťnuje na jej zasadnutiach, ďalej najmä:
a) sleduje zmeny v legislatíve týkajúce sa CIS a podľa potreby dáva podnety na jej zmenu, 
b) analyzuje možnosť integrácie legislatívnych zmien do CIS,
c) prehodnocuje pripomienky užívateľov CIS,
d) analyzuje možnosť integrácie a zapracovanie užívateľských pripomienok do systému CIS,
e) sleduje možnosti vylepšenia a modernizácie CIS z pohľadu funkcionality, bezpečnosti a hardvérovej podpory,
f) vyhodnocuje a spracuváva odporúčania k zmluvným vzťahom, záväzným zadaniam a požiadavkam na zmenu, dodávané zmluvnými partnermi ohľadom CIS,
g) predkladá prezídiu návrhy na zmenu CIS,
h) kontroluje a testuje funkcionalitu (aktualizácie) v systéme a odsúhlasuje jej nasadenie do ostrej prevádzky,
i) podľa potreby prizýva na svoje zasadnutia zmluvných partnerov ohľadom CIS,
j) plní ďalšie úlohy podľa pokynov prezídia.


§ 66

Ods. 1) Legislatívna skupina pre prezídium komory pripravuje:
a) vyjadrenia k návrhom zákonov ktoré sa týkajú činnosti notárov a postavenia komory,
b) pripravuje iniciatívne návrhy právnych noriem ktoré sa týkajú činnosti notárov a postavenia komory,
c) spracúvava analýzu právnych noriem ktoré sa týkajú činnosti notárov a postavenia komory,
d) pripravuje interné predpisy komory a spracováva ich analýzu,
e) rozbory a analýzy trendov legislatívy EÚ a vnútroštátnej legislatívy,
f) ďalšie podklady podľa pokynov prezídia.§ 67


Ods. 1) Medzinárodná skupina zabezpečuje  pre prezídium komory, za účelom plnenia úloh komory v rámci jej medzinárodnej agendy, najmä: 
a) plnenie úloh v orgánoch a pracovných komisiách CNUE a UIN, vrátane zahraničných pracovných ciest,
b) spracovávanie pracovných materiálov a dotazníkov CNUE, UIN, príp. iných zahraničných orgánov, ako aj materiálov a dotazníkov zaslaných ministerstvom,
c) plnenie ďalších úloh podľa pokynov prezídia.Čl. XV

Prechodné a záverečné ustanovenia 

§ 68 


Tento organizačný poriadok nadobudol účinnosť dňom jeho schválenia konferenciou notárov 6.1.1993, v znení novely, ktorú schválila konferencia notárov dňa 26.3.1999, v znení novely, ktorú schválila konferencia notárov dňa 2.2.2001, v znení novely, ktorú schválila konferencia notárov dňa 12.11.2004, v znení novely, ktorú schválila konferencia notárov dňa 10.10.2008, v znení novely, ktorú schválila konferencia notárov dňa 28.3.2009. 
--------------------------------------------------------------------------------