Poriadok výberového konania Notárskej komory SR

  

 

Poriadok výberového konania Notárskej komory SR


Prezídium Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len „prezídium“) podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch  a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Notársky poriadok“) a čl. VII Organizačného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky schvaľuje tento Poriadok výberového konania Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len „Poriadok výberového konania“):§ 1

(1) Výberové konanie na obsadenie miesta notára vyhlasuje a uskutočňuje prezídium v lehotách podľa § 10 ods. 3 a 4 Notárskeho poriadku. O každom neobsadenom notárskom mieste sa uskutočňuje samostatné výberové konanie. 

(2) Prezídium vyhlasuje výberové konanie svojim uznesením, termín výberového konania zverejňuje na webovej stránke komory: www.notar.sk. O vyhlásení výberového konania upovedomí ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).§ 2

(1)  Účastník výberového konania (ďalej len „účastník“) predloží, v lehote určenej prezídiom,   okrem písomnej prihlášky do výberového konania aj:

  1. osvedčenie o vykonaní notárskej skúšky v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 Notárskeho poriadku,

  2. odpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako 3 (tri) mesiace, 

  3. písomnú charakteristiku svojej doterajšej profesijnej činnosti a preukázanie právnej praxe v dĺžke najmenej 5 (päť) rokov, z toho najmenej 2 (dva) roky notárskej praxe v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 Notárskeho poriadku,

  4. diplom o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo     na právnickej fakulte,

  5. vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,

  6. osvedčenie o štátnom občianstve členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.


(2)  Ak je účastníkom notár, predkladá len prihlášku do výberového konania.

(3)  Ak je účastníkom notársky kandidát, predkladá okrem prihlášky do výberového konania iba prílohu uvedenú v odseku 1 písm. b) a c).  § 3

(1) Výberové konanie podľa § 31 ods. 1 písm. d) Notárskeho poriadku uskutočňuje prezídium. Na výberovom konaní sa môžu na základe rozhodnutia ministra zúčastniť dvaja zástupcovia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorí majú pri hodnotení výsledkov výberového konania postavenie člena prezídia.

(2)  Prezídium na základe prihlášok, ktoré spĺňajú obsahové a formálne náležitosti, zaradí do výberového konania:

a) notárov so sídlom v Slovenskej republike,

b) notárskych kandidátov, ktorí spĺňajú podmienku päťročnej notárskej praxe,

c) ďalších účastníkov, ktorí v lehote určenej prezídiom doložili všetky doklady podľa § 2 ods. 1 písm. a) až f).

(3) Účastníkom, ktorí neboli zaradení do výberového konania, prezídium písomne oznámi dôvody nezaradenia.

(4) Termín výberového konania musí byť zaradeným účastníkom písomne oznámený najmenej jeden mesiac vopred.  § 4

Prezídium zabezpečí pre výberové konanie písomné témy z dedičského práva, písomné témy na vypracovanie notárskych zápisníc, prípadne iné listiny z notárskej činnosti a okruh otázok z právnej problematiky týkajúcej sa činnosti notára.

 


§ 5

(1) Výberové konanie pozostáva z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť sa koná najmenej sedem dní pred ústnou časťou.

(2) V písomnej časti výberového konania účastník vypracuje jedno zadanie z dedičského práva a  jedno zadanie z notárskej činnosti. Pri hodnotení písomnej časti výberového konania sa hodnotia formálne a obsahové náležitosti listiny, vyžadované právnym poriadkom na zápis do verejného alebo osobitného registra alebo pre vykonateľnosť takejto listiny, ako aj odborná úroveň spracovania práce podľa zadania, orientácia v právnom poriadku, schopnosť aplikácie a interpretácie právnych predpisov. V prípade, ak listina z dedičského práva alebo listina z notárskej činnosti nespĺňa formálne a obsahové náležitosti, vyžadované právnym predpisom na zápis do verejného alebo osobitného registra alebo pre vykonateľnosť takejto listiny, výsledok písomnej časti výberového konania sa hodnotí stupňom:

4 -  neuspel.

V prípade, ak listina z dedičského práva a listina z notárskej činnosti spĺňa formálne a obsahové náležitosti, vyžadované právnym predpisom na zápis do verejného alebo osobitného registra alebo pre vykonateľnosť takejto listiny, výsledok písomnej časti výberového konania sa hodnotí stupňom:

1 - výborný

2 - veľmi dobrý

3 - dobrý

a účastník uspel v písomnej časti výberového konania.

Prezídium zverejní zoznam účastníkov, ktorí uspeli v písomnej časti výberového konania na webovej stránke komory: www.notar.sk a oznámi úspešným účastníkom miesto, deň a začiatok konania ústnej časti výberového konania.

(3) V ústnej časti výberového konania prezídium zistí vedomosti účastníka z oblasti práva týkajúceho sa činnosti notára, najmä z občianskeho práva, dedičského práva, pozemkového práva, rodinného práva, obchodného práva, pracovného práva, správneho práva, ústavného práva a daňového práva ako aj z interných predpisov komory. Účastník  oboznámi prezídium so svojou doterajšou právnou praxou  a prednesie zámer, organizáciu a činnosť budúcej notárskej kancelárie, svoje postoje a zámery ako budúceho člena Notárskej komory Slovenskej republiky. Pri hodnotení ústnej časti výberového konania prezídium hodnotí okrem odborných vedomostí aj slovný prejav, znalosť profesijnej etiky, morálne predpoklady účastníka pre výkon činnosti notára a možnosti účastníka zabezpečiť funkčnosť neobsadeného notárskeho úradu. § 6

(1)  O výsledku výberového konania rozhoduje prezídium väčšinou hlasov, v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas prezidenta. Ak je na neobsadené miesto notára prihlásený jeden účastník, hlasuje sa o tom, či účastník uspel alebo nie. Ak je na neobsadené miesto notára prihlásených viac účastníkov, hlasuje sa o tom, ktorí účastníci uspeli a podľa hodnotenia výsledkov výberového konania sa určí ich poradie. Ostatní účastníci sú hodnotení tak, že vo výberovom konaní neuspeli. Rozhodnutie prezídia je konečné. 

(2) Prezídium oznámi výsledok výberového konania ministrovi, aby na  základe jeho výsledkov bol úspešný účastník vymenovaný za notára na neobsadené miesto.  V prípade viacerých úspešných účastníkov prezídium určí ich poradie na základe výsledkov  výberového konania.§ 7

(1) Prezídium určí na príslušný kalendárny rok výšku úhrady za účasť vo výberovom konaní, ktorá je splatná najneskôr v  deň uskutočnenia výberového konania. Účastník, ktorý nezaplatí túto úhradu sa nemôže zúčastniť výberového konania. V prípade, ak sa v jednom termíne uskutočňuje viac výberových konaní, aj z hľadiska úhrady sa posudzujú samostatne. 

(2)  Zaplatená úhrada za účasť vo výberovom konaní sa bez ohľadu na výsledok výberového konania nevracia a  pripadá  Notárskej komore Slovenskej republiky.


§ 8

Poriadok výberového konania je interným predpisom komory. Do tohto poriadku možno nahliadnuť v sídle komory, zverejňuje sa na webovej stránke komory www.notar.sk.§ 9


Zrušuje sa Poriadok výberového konania zo dňa  22.2.2001 v znení neskorších noviel, tento Poriadok výberového konania nadobudol platnosť dňom jeho schválenia prezídiom a účinnosť dňa 11.09.2014.