Registračná vyhláška

  
Vyhláška

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

607/2002 Z.z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv.
 


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 73i ods. 2 a § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 526/2002 Z.z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
 


Článok I. 


§ 1
Predmet úpravy 


Táto vyhláška upravuje vedenie Notárskeho centrálneho registra záložných práv (ďalej len „register“) a spôsob registrácie v ňom. 
 


Vedenie registra

§ 2 


(1)     Register vedie Notárska komora Slovenskej republiky (ďalej len „komora“) ako súčasť Centrálneho informačného systému (ďalej len „systém“).
(2)     Komora prostredníctvom  vedúceho správcu zabezpečuje podmienky na riadnu, bezpečnú a plynulú prevádzku registra a v rámci neho aj všetkých úkonov s tým súvisiacich. 
(3)     Vedúci správca je v pracovnoprávnom vzťahu s komorou. 
 


§ 3 


Register je verejný a prístupný na vyhľadávanie a registráciu v ktorejkoľvek notárskej kancelárii a na vyhľadávanie prostredníctvom internetu. 
 


§ 4 


(1)     Registráciu notár vykonáva elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou v rámci systému tak, aby sa neoprávnenej osobe zabránil prístup do systému. 
(2)     Na prihlásenie sa do systému vedúci správca pridelí notárovi prístupové kódy v počte podľa požiadavky notára. 
(3)     Vedúci správca vedie evidenciu prístupových kódov notára, dátum ich pridelenia, zmenu platnosti a ukončenie ich platnosti. 
 


§ 5 


(1)     Zaregistrované údaje obsiahnuté v registri komora zabezpečuje pred stratou, zničením alebo iným znehodnotením. 
(2)     Za účelom ochrany zaregistrovaných údajov vedúci správca denne vykonáva ich zálohové zaznamenávanie. Raz mesačne, najneskôr v druhý pracovný deň nasledujúceho mesiaca, vedúci spráca zaznamenané údaje na nosiči za predchádzajúci mesiac odovzdáva Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktoré ich prevezme a zabezpečí ich archivovanie. Komora so súhlasom ministerstva môže umiestniť záložný server systému v budove ministerstva. 
(3)     Komora umožní ministerstvu vykonať kontrolu registra, ktorú ministerstvo vykonáva najmenej raz ročne. 
(4)     Vedúci správca raz mesačne vyhotoví štatistické údaje vo veciach registra, ktorých štruktúru určí prezídium komory, a predkladá ich prezidentovi komory, ktorý kópiu štatistických údajov zašle ministerstvu najneskôr do desiateho dňa mesiaca. 
(5)     Prezident komory bez zbytočného odkladu informuje ministerstvo o podstatných otázkach týkajúcich sa vedenia registra a raz ročne predkladá ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky správu o vedení registra, súčasťou ktorej sú štatistické údaje a údaje o technickej prevádzke registra za dané obdobie, najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka. 
 


Spôsob registrácie v registri 

§ 6 


(1)     Registráciu vzniku záložného práva, jeho zmeny, poznámky alebo výmazu v registri vykoná notár na základe žiadosti o registráciu oprávnenej osoby alebo osoby oprávnenej v jej mene konať (ďalej len „žiadateľ“).
(2)     Notár na základe písomného alebo ústneho podania žiadateľa spracuje žiadosť o registráciu v elektronickej podobe. 
(3)     Pred podpísaním žiadosti o registráciu žiadateľom notár vykoná zistenie podľa § 73f ods. 2 a § 73g ods. 2 zákona. Notár vytlačí výpis žiadosti o registráciu v písomnej podobe a predloží ho žiadateľovi na odsúhlasenie a na podpis. Výpis žiadosti o registráciu žiadateľ skontroluje a správnosť údajov potvrdí svojim podpisom. Po odsúhlasení žiadateľom notár odošle žiadosť o registráciu v elektronickej podobe na registráciu do registra. 
(4)     Po odoslaní žiadosti o registráciu do registra notár dostane z registra v elektronickej podobe výpis o registrácii podľa identifikačných údajov záložcu, register v ňom potvrdí dátum a čas registrácie, ako aj spisovú značku NCRzp, pod ktorou je vec v registri zaregistrovaná. Prijatý výpis v elektronickej podobe notár následne spracuje v písomnej podobe a vydá ho žiadateľovi ako potvrdenie o registrácii. 
 


§ 7 


(1)     Register obsahuje údaje podľa  § 73d zákona.
(2)     V registri sa vykonáva najmä registrácia

a)       záložného práva vzniknutého na základe záložnej zmluvy, schválenej dedičskej dohody alebo vzniknutého na základe odovzdania veci 1),
b)       záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo štátneho orgánu 1),
c)       záložného práva vzniknutého pred 1. januárom 2003 2),
d)       záložného práva vzniknutého odovzdaním veci pred 1. januárom 2003 3),
e)       zmeny záložného práva 4), 
f)         zmeny v osobe záložcu 5), 
g)       dohody záložných veriteľov o zmene poradia ich záložných práv rozhodujúcom na ich uspokojenie 6),
h)       začatia výkonu záložného práva 7), 
i)         výmazu záložného práva 8).

(3)     Na prijatie žiadosti o registráciu do registra je príslušný ktorýkoľvek notár, ktorý žiadosť o registráciu eviduje vo svojom registri N.
(4)     Notár pred prijatím žiadosti o registráciu zistí totožnosť žiadateľa podľa § 48 zákona. Ak podáva žiadosť o registráciu iná ako oprávnená osoba, notár preskúma jej oprávnenie konať za ňu. Ak ide o registráciu na základe rozhodnutia súdu alebo štátneho orgánu, žiadateľ predloží notárovi aj právoplatné rozhodnutie, na základe ktorého vzniká záložné právo. 
(5)     Za obsah žiadosti o registráciu, ako aj za skutkový stav, že žiadosť o registráciu obsahuje všetky údaje ustanovené zákonom, ktoré sa zapisujú do registra, zodpovedá žiadateľ. 
(6)     Po prijatí a spracovaní žiadosti o registráciu notár vykoná registráciu v registri, do ktorého sa prihlási uvedením svojho mena a priezviska, spisovej značky registra N a svojim prístupovým kódom.  Register po vykonaní registrácie oznámi notárovi presný dátum a čas registrácie, ako aj spisovú značku NCRzp, pod ktorou bola registrácia v registri vykonaná. Po vykonaní registrácie notár založí kópiu písomného potvrdenia o registrácii do spisu. 
 


§ 8 


(1)     Potvrdenie o registrácii obsahuje meno, priezvisko a sídlo notára, spisovú značku registra N, pod ktorou vo veci konal, spisovú značku registra NCRzp, pod ktorou je vec zaregistrovaná v registri, dátum a čas registrácie, údaje o registrácii záložného práva, odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho vlastnoručný podpis. 
(2)     Okrem náležitostí potvrdenia o registrácii uvedených v odseku 1 obsahuje aj údaje o registrácii záložného práva podľa jednotlivých druhov registrácií uvedených v § 7 ods. 2 písm. a) až i) tejto vyhlášky. 
(3)     Ak ide o registrácie vykonané podľa § 7 ods. 2 písm. e) až i) tejto vyhlášky, novopriradená spisová značka registra NCRzp priradí k pôvodnej spisovej značke registra NCRzp alebo k pôvodným spisovým značkám registra NCRzp, ak sa vo veci vykonalo viac registrácií. 
 


§ 9 


(1)     Každý môže v notárskej kancelárii požiadať notára, aby mu v registri zistil a oznámil požadované údaje za predpokladu, že presne identifikuje záložcu, a následne, aby mu notár o zistených skutočnostiach vydal výpis z registra. Notár žiadosti nevyhovie, ak žiadateľ záložcu neidentifikuje alebo ho identifikuje nedostatočne. Tým nie je dotknuté právo žiadateľa nahliadnuť do registra prostredníctvom siete internetu mimo notárskej kancelárie. 
(2)     Žiadosti o výpis z registra notár zapíše do svojho registra N. 
(3)     Výpis z registra obsahuje úplný výpis alebo čiastočný výpis z predmetného záznamu v registri. Úplný výpis z registra obsahuje všetky platné zápisy záložcu v registri a neúplný výpis z registra obsahuje len platné zápisy, o ktoré žiadateľ požiada. 
(4)     Notár môže na požiadanie vydať aj neaktuálny výpis z registra, ktorý obsahuje údaje, ktoré boli zapísané v registri a ku dňu vydania výpisu už sú neplatné; tento neaktuálny výpis môže byť úplný alebo čiastočný. 
(5)     Na žiadosť môže notár vykonať vyhľadávanie podľa iných položiek obsiahnutých v registri. Na základe vykonaného vyhľadávania, ak bude o to notár požiadaný, notár vydá potvrdenie o tom, že voči záložcovi, podľa ktorého sa vykonalo vyhľadávanie, nie je zriadené žiadne záložné právo. Článok II. 


Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.  
 


1)       § 151b ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb Občiansky zákonník v znení zákona č. 526/2002 Z.z.

2)       § 879e ods. 2 Občianskeho zákonníka.

3)       § 879e ods. 4 Občianskeho zákonníka

4)       § 151g ods. 2 a § 151ma ods. 7 Občianskeho zákonníka. 

5)       § 151h ods. 5 Občianskeho zákonníka. 

6)       § 151k ods. 3 Občianskeho zákonníka. 

7)       § 151 l ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

8)       § 151md ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka.