Rokovací poriadok prezídia NK SR

  
Rokovací poriadok prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky

Prezídium Notárskej komory Slovenskej republiky schvaľuje tento rokovací poriadok prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky:

Prvý diel
Zvolávanie zasadnutí prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky

§ 1

Zasadnutia prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len „prezídium komory“) zvoláva prezident Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len „prezident komory“) a to minimálne 15 dní vopred. Prezident komory v pozvánke na zasadnutie prezídia komory určí miesto, deň a hodinu jeho konania a navrhne program zasadnutia prezídia komory.

§ 2

Mimoriadne zasadnutie prezídia komory môže zvolať prezident komory, ak to vyžadujú neodkladné potreby, alebo ak je potrebné prerokovať otázky, ktoré nie sú uvedené v pláne činnosti prezídia komory, a to najmenej štyri dni vopred. Príslušné materiály sú zasielané bez zbytočného odkladu.

§ 3

(1) Prezident komory zvolá zasadnutie prezídia komory aj vtedy, ak o to písomne požiadajú aspoň štyria členovia prezídia komory alebo predseda Revíznej komisie Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len „predseda revíznej komisie“) v súvislosti s predmetom činnosti tejto komisie a to najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia ich žiadosti. 
(2) Ak prezident komory nezvolá zasadnutie prezídia komory podľa odseku 1, je oprávnený zvolať zasadnutie ktorýkoľvek zo štyroch členov prezídia komory, ktorí o zvolanie požiadali, alebo predseda revíznej komisie (ďalej len „zvolávateľ zasadnutia“), do 15 dní po márnom uplynutí lehoty podľa ods. 1.


§ 4

Pozvánka a materiály, ktorých prerokovanie na zasadnutí je navrhované, sa doručujú členom prezídia komory elektronickou poštou. Materiály sú zasielané najmenej päť dní vopred. 


Druhý diel
Zasadnutia prezídia komory 

§ 5

(1) Účasť člena prezídia komory na zasadnutí prezídia komory je povinná. Každý člen prezídia komory je povinný zorganizovať si svoj pracovný a osobný program tak, aby sa mohol zúčastniť na celom zasadnutí prezídia komory.
(2) Ak sa člen prezídia komory zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na zasadnutí prezídia komory, je povinný požiadať prezidenta komory písomne alebo e-mailom o uvoľnenie z celého zasadnutia prezídia komory alebo jeho časti, spolu so zdôvodnením svojej neúčasti. 
(3) Opakované porušenie povinností uvedených v odseku 1 a 2 môže byť považované za porušenie etického kódexu notárov a zaväzuje prezidenta komory predložiť prezídiu komory návrh na prijatie opatrení proti porušujúcemu členovi prezídia komory.
(4) Nároky komory na náhradu škody spôsobenej neospravedlnenou neúčasťou členov prezídia komory v súvislosti so zvolaným zasadnutím prezídia komory, nie sú dotknuté.

 
§ 6

Zasadnutie prezídia komory sú neverejné. Zasadnutia prezídia komory sa konajú za stálej prítomnosti členov prezídia komory, prípadne aj pracovníka sekretariátu komory ak je na zasadnutie prizvaný ako zapisovateľ a predsedu revíznej komisie, ak je na zasadnutie prizvaný, alebo si svoju účasť na zasadnutí sám vyžiada.
V prípade potreby môže prezident komory alebo zvolávateľ zasadnutia prizvať na zasadnutie prezídia komory alebo jeho časť aj ďalšie osoby. 


§ 7

Ak prezídium komory nie je uznášaniaschopné ani 60 minút po čase uvedenom na pozvánke, zruší prezident komory alebo zvolávateľ zasadnutia zasadnutie prezídia komory a zároveň určí termín náhradného zasadnutia prezídia komory.


§ 8

Účastníci zasadnutia prezídia komory potvrdzujú svoju prítomnosť na zasadnutí podpisom na prezenčnej listine.


§ 9

Zasadnutie prezídia komory riadi prezident komory, zvolávateľ zasadnutia alebo poverený člen prezídia komory (ďalej len „predsedajúci zasadnutia“). 

 
Tretí diel
Priebeh zasadnutia prezídia komory

§ 10

Po otvorení zasadnutia prezídia komory a potvrdení jeho uznášaniaschopnosti dá predsedajúci zasadnutia schváliť program zasadnutia prezídia komory.


§ 11

Každý člen prezídia komory môže vzniesť pripomienky k navrhovanému programu, navrhnúť zmenu poradia jednotlivých bodov, vypustenie niektorých bodov programu zo zasadnutia alebo doplnenie programu o ďalšie body programu. Takéto návrhy môže podať aj predseda revíznej komisie v súvislosti s predmetom činnosti tejto komisie ak je prítomný na zasadnutí prezídia komory. 


§ 12

(1) Materiál zaradený do programu zasadnutia prezídia komory uvedie člen prezídia zodpovedný za predmet činnosti prezídia, ktorého sa prerokúvaný materiál týka, príp. ten člen prezídia, ktorý jeho prerokovanie navrhoval. Ak bolo prerokovanie materiálu navrhované viacerými členmi prezídia komory, uvedie ho ten z nich, na ktorom sa dohodli (ďalej len „navrhovateľ“).
(2) Uvedenie materiálu sa má zamerať na stručné odôvodnenie účelu predkladaného materiálu, jeho potreby a  na informáciu o súčasnom stave veci.


§ 13

(1) Pred začatím rozpravy sa prezídium komory na návrh predsedajúceho zasadnutia uznesie na dĺžke trvania príspevkov do rozpravy.
(2) Po vystúpení navrhovateľa predsedajúci zasadnutia otvorí rozpravu, v ktorej má každý člen prezídia komory právo sa vyjadriť k predloženému návrhu, najmä predniesť svoje pripomienky, vysvetlenia a návrhy a to v poradí, v akom sa prihlásil do rozpravy. V rámci rozpravy sa môžu k návrhu vyjadriť aj osoby prizvané na zasadnutie prezidentom komory alebo zvolávateľom zasadnutia. Záujemcovia o vystúpenie v rozprave dostanú slovo na základe pokynu predsedajúceho zasadnutia. Predsedajúci zasadnutia nemusí slovo udeliť, ak sa žiadateľ o vystúpenie v rozprave hlási o slovo opakovane. 


§ 14

Po ukončení rozpravy má navrhovateľ právo záverečného slova, ktorým zosumarizuje stanoviská prednesené v rozprave a vyjadrí sa k nim a ak si to okolnosti vyžiadajú, predloží návrh na rozhodnutie prezídia komory.


§ 15

(1) Po záverečnom slove navrhovateľa, ak tento nepredložil návrh na rozhodnutie prezídia komory, takýto návrh na rozhodnutie môže predniesť predsedajúci zasadnutia, pričom prihliada na stanoviská prednesené v rozprave.
(2) Ak bol prednesený  návrh na rozhodnutie, predsedajúci zasadnutia vyzve prítomných k predneseniu pozmeňujúcich návrhov. V prípade, že takéto pozmeňujúce návrhu boli prednesené, dá o nich hlasovať v poradí od posledne predneseného a napokon o samotnom návrhu v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. 


§ 16

Ak sa k prerokúvanému materiálu v rámci rozpravy navrhuje jeho podstatná zmena, môže navrhovateľ požiadať o odloženie materiálu na nasledujúce zasadnutie prezídia komory. Rovnako ho môže so súhlasom členov prezídia komory stiahnuť z rokovania prezídia komory.


Štvrtý diel
Hlasovanie prezídia komory

§ 17

Prezídium komory rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. Hlasovanie sa spravidla uskutoční bezprostredne po skončení rozpravy, ak prezídium komory nerozhodne inak.


§ 18

Hlasovanie je spravidla verejné. V prípadoch, v ktorých sa na tom uznesie prezídium komory, môže byť hlasovanie tajné.


§ 19

Verejné hlasovanie riadi predsedajúci zasadnutia. Hlasuje sa zdvihnutím ruky alebo prostredníctvom technických prostriedkov zriadených na hlasovanie. 


§ 20

Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky. Tie vydá prítomným členom prezídia komory poverený pracovník sekretariátu komory. Výsledky hlasovania zistia  prekontrolovaním a sčítaním hlasov traja prezídiom poverení členovia prezídia. Z tajného hlasovania sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje zapisovateľ, predsedajúci zasadnutia a traja členovia prezídia komory, poverení sčítaním hlasov. V zápisnici o výsledku tajného hlasovania sa uvedie najmä počet členov prezídia komory, ktorí hlasovali, počet členov prezídia komory, ktorí hlasovali za prednesený návrh, počet členov prezídia komory, ktorí hlasovali proti prednesenému návrhu, počet členov prezídia komory, ktorí sa zdržali hlasovania, prípadne neodovzdali hlasovacie lístky.


Piaty diel
Rozhodnutia prezídia komory

§ 21

(1) Priebeh zasadnutia prezídia komory sa zaznamenáva v písomnej zápisnici. Súčasne môže byť priebeh zasadnutia prezídia komory zaznamenávaný na zvukovom nosiči, z ktorého sa neskôr vyhotoví písomná zápisnica.
(2) Zápisnica podľa odseku 1 obsahuje najmä číslo zasadnutia prezídia, dátum a miesto konania zasadnutia, stručný priebeh podstatných okolností zasadnutia, prerokované uznesenia a výsledky hlasovania, odlišné stanoviská prehlasovaných členov prezídia komory, ak požiadali o ich zaprotokolovanie, prípadne aj ďalšie skutočnosti, o uvedenie ktorých do zápisnice požiada účastník zasadnutia. Zápisnicu podpisuje predsedajúci zasadnutia a zapisovateľ, najneskôr v lehote do piatich dní od ukončenia zasadnutia. 


§ 22

Prezídium komory rozhoduje o prerokúvaných veciach spravidla formou uznesenia prezídia komory prijatého za prítomnosti všetkých členov prezídia komory zúčastnených na zasadnutí, a to spravidla na záver zasadnutia komory. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala aspoň polovica všetkých členov prezídia komory. Uznesenie v písomnej podobe podpisuje predsedajúci zasadnutia a zapisovateľ bezodkladne po vykonaní postupu podľa § 21 ods. 2 veta druhá, čím sa uznesenie považuje za vyhlásené.


§ 23

(1) Uznesenie a zápisnica prezídia komory sa vyhotovujú v písomnej aj elektronickej podobe. 
(2) Uznesenie prezídia komory obsahuje dátum prijatia a číslo uznesenia, presné znenie rozhodnutia prezídia komory, najmä komu a aké úlohy boli uložené, termíny ich splnenia, prípadne termíny vyhodnotenia plnenia, kto uznesenie vykoná a komu sa dáva na vedomie, podpis predsedajúceho zasadnutia a zapisovateľa, ako aj ďalšie skutočnosti, o ktorých rozhodne prezídium komory. Člen prezídia, ktorý hlasoval proti prijatiu uznesenia, prípadne sa hlasovania zdržal, môže v písomnej alebo v elektronickej v lehote do piatich dní od jeho vyhlásenia dať k nemu svoje stanovisko zdôvodňujúce jeho hlasovanie, ktoré sa k nemu založí ako jeho príloha.


§ 24

(1) Člen prezídia komory môže voči zneniu uznesenia alebo jeho časti podať odôvodnené námietky, a to písomne alebo e-mailom, v lehote do troch dní od jeho vyhlásenia prezidentovi komory. 
(2) O námietkach podľa odseku 1 rozhodne prezident komory neodkladne písomnou a elektronickou formou -Rozhodnutia prezidenta, a svoje rozhodnutie doručí všetkým členom prezídia komory. Za doručenie sa považuje aj doručenie e-mailom. Ak v rozhodnutí prezident komory námietke nevyhovie, môže sa člen prezídia komory, ktorý námietku podal, písomne domáhať zrušenia rozhodnutia prezidenta a súčasne napadnutej časti uznesenia prezídia komory, na nasledujúcom zasadnutím prezídia komory. 

 
§ 25

(1) Vykonať vecnú zmenu uznesenia prezídia komory (obsah úlohy, zrušenie úlohy a pod.) možno len uznesením prezídia komory. 
(2) Opravu chýb v písaní a iných zrejmých nesprávností v zápisnici (§ 21), v zápisnici  o výsledku tajného hlasovania (§ 20), príp. v uznesení (§ 23) môže vykonať aj pracovník sekretariátu komory oznámením o oprave uznesenia prezídia komory, ktoré sa bez zbytočného odkladu doručí všetkým členom prezídia komory, prípadne predsedovi revíznej komisie, ak bol na zasadnutí prezídia komory prítomný a oprava sa týka toho bodu programu, ktorý súvisí s predmetom činnosti revíznej komisie.
(3) Meniť termín plnenia úlohy, uloženej uznesením prezídia komory, môže len prezident komory, na základe žiadosti zaviazanej osoby podanej pred uplynutím termínu a to len z vážnych dôvodov a len v nevyhnutných prípadoch.


Šiesty diel
Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 26

Odborné, technické a organizačné úlohy spojené s prípravou a priebehom zasadnutia a rokovania prezídia komory zabezpečuje sekretariát komory.


Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť schválením prezídia komory dňa 19.02.2010.


V Bratislave dňa 19.02.2010