Volebný poriadok Notárskej komory SR

  
VOLEBNÝ PORIADOK
NOTÁRSKEJ KOMORY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
schválený Konferenciou notárov
zo dňa  29.10.2010


§ 1


Volebný poriadok Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len komora) upravuje postup pri vykonávaní volieb členov orgánov komory (ďalej len voľby). 


§ 2


1. Voľby sú priame, rovné s tajným hlasovaním. Volebné právo sa môže vykonávať len priamo, nie prostredníctvom zástupcu.  


2. Právo voliť má každý, kto je ku dňu konania volieb notárom, okrem toho komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie - pozastavenie výkonu notárskeho úradu (ďalej len volič). 


3. Právo byť volený má každý, kto je ku dňu konania volieb notárom  okrem toho, komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie a toto nemá ku dňu konania volieb vymazané z registra. 


4. Každý volič má jeden hlas. 


5. Voľby možno vykonať, ak je  konferencia notárov na ktorej sa uskutočňujú voľby do orgánov komory uznášaniaschopná.


§ 3


1. Konferencia notárov volí:
   a) 11 členov prezídia komory, 
   b) 5 členov revíznej komisie,
   c) 5 členov disciplinárnej komisie,
   d) 5 členov vzdelávacej komisie.


2. Za člena orgánu komory  sú zvolení prví 11  kandidáti  v prípade prezídia komory resp. prví 5 kandidáti v prípade komisií ( §3 ods.1) v poradí podľa počtu získaných hlasov. 


3. Tí kandidáti, ktorí  nezískali dostatočný počet hlasov na to, aby boli zvolení za člena  orgánu komory (§ 3,ods. 2)  stávajú sa  náhradníkmi a to v poradí podľa počtu získaných hlasov.


§ 4


1.  Termín konania volieb sa musí stanoviť tak, aby predchádzal skončeniu volebného obdobia doterajších orgánov komory. Prezídium komory vyhlási termín konania volieb ( volebnej konferencie ) do orgánov komory najneskôr 60 dní pred dňom ich konania. V lehote najneskôr 50 dní pred  dňom konania volieb vyzve prostredníctvom elektronickej pošty každého notára, ktorý má právo byť volený do orgánov komory (§ 2, ods.3) aby v prípade, ak nechce byť volený do orgánov komory, prípadne do niektorého z orgánov komory,  najneskôr v lehote do 20 dní  predo dňom konania volieb túto skutočnosť oznámil prezídiu komory prostredníctvom elektronickej pošty. 


2. V prípade, ak  notár neoznámi v stanovenej lehote požadované skutočnosti (§4, ods.1) bude zaradený  na zoznam kandidátov pre voľby do orgánov komory.


3. Každý volič najneskôr v lehote od 50 do 20 dní pred dňom konania volieb môže prezídiu komory prostredníctvom elektronickej pošty doručiť svoj návrh kandidátov,  maximálne v počte notárov volených do jednotlivých orgánov komory ( § 3 ods. 1 ). V prípade, ak volič prekročí navrhovaný počet kandidátov do orgánu komory, na takýto návrh sa pre tento orgán komory neprihliadne. Na základe týchto návrhov prezídium komory zistí počet nominácií pre jednotlivé orgány komory u navrhnutých notárov. Nominácie na notára, ktorý podľa  ods. 1 oznámil, že nechce byť volený, sa neprihliadne.


4. Prezídium komory v lehote najneskôr do 15 dní predo dňom konania volieb vyhotoví zoznamy kandidátov pre voľby do každého orgánu komory (§ 3, ods.1) osobitne a zašle ich najneskôr v lehote do 10 dní predo dňom konania volieb každému notárovi prostredníctvom elektronickej pošty. 


5. Zoznamy kandidátov budú vyhotovené tak, že poradové číslo - jednotka, bude pridelené notárovi, ktorý získa najviac nominácií podľa ods. 3, v poradí ďalšie poradové čísla budú pridelené notárom podľa počtu získaných nominácií. V prípade rovnakého počtu  nominácií u niektorých notárov, prednosť má funkčne starší notár, ak sú rovnako funkčne starí, tak má prednosť vekovo starší notár, ak sú rovnako vekovo starí, rozhodne sa losovaním, ktoré vykoná prezídium komory. Kandidujúci notári, ktorí nezískali žiadnu nomináciu, sú v ďalšom poradí zaradení na zoznam kandidátov podľa menného zoznamu v abecednom poradí. Zoznam kandidátov bude obsahovať orgán komory, do ktorého sa volí kandidát, poradové číslo kandidáta, meno, priezvisko, sídlo notárskeho úradu kandidáta a počet nominácií.  


6. Ak pre niektorý z orgánov komory bude zapísaných v zozname kandidátov menší počet kandidátov ako je päťnásobok volených členov do jednotlivých orgánov komory, zapíše prezídium komory do zoznamu kandidátov pre tento orgán komory  všetkých notárov, ktorí môžu byť volení do orgánov komory, okrem tých, ktorí vyjadrili vôľu, že nechcú byť volení do týchto orgánov komory ( § 4 ods. 1 ) a v predchádzajúcom volebnom období boli členmi niektorého orgánu komory.


7. Prezídium komory následne vyhotoví autorizované zoznamy kandidátov, podpísané prezidentom a viceprezidentom komory,  ktoré obdrží každý notár po jednom vyhotovení  pri prezentácii na začiatku volebnej konferencie. Vzory kandidátskych listín pre jednotlivé orgány komory sú v prílohe  č. 1.


§ 5


1. Členov orgánov komory volia voliči na princípe  jedného volebného obvodu, ktorým je územie Slovenskej republiky.


§ 6


1. Každý volič obdrží pred začiatkom volebnej konferencie pri prezentácii  autorizované zoznamy kandidátov (§ 4 ods.7). Od volebnej komisie obdrží pred odchodom na vyhradené miesto za účelom úpravy  volebného lístku v súvislosti so samotnými voľbami aj autorizované volebné lístky, každý v jednom vyhotovení (§ 6 ods. 2). 


2. Volebné lístky obsahujú označenie orgánu komory do ktorého sú jeho členovia volení, miesto pre vyznačenie počtu volených členov a  miesto pre vyznačenie poradových čísel volených kandidátov. Volebné lístky v počte zhodnom počtu notárov prítomných na volebnej konferencii sú autorizované podpismi predsedu volebnej komisie a predsedu mandátovej komisie. Vzory volebných lístkov pre jednotlivé orgány komory sú v prílohe č. 2.


3. Volebné lístky volič upraví na vyhradenom mieste tak, že na volebnom lístku, kde je určené miesto pre vyznačenie poradového čísla kandidáta, ktorého volí, uvedie poradové číslo voleného kandidáta a  volebný lístok vloží za prítomnosti člena volebnej komisie do volebnej schránky.


4. V prípade, že na volebnom lístku bude vyznačený väčší počet poradových čísel kandidátov ako sa má voliť členov orgánu komory (§ 6 ods.2) je volebný lístok neplatný.


5. V prípade rovnosti hlasov je za člena orgánu komory zvolený ten kandidát, ktorý je funkčne starším notárom a v prípade, že sú rovnako funkčne starí, má prednosť vekovo starší notár. V prípade, že sú aj vekovo rovnako starí, uskutoční sa  výber medzi nimi losovaním, ktoré vykoná volebná komisia.


6. Ak bol kandidát, ktorý kandidoval za člena viacerých orgánov komory zvolený do viacerých orgánov komory platí, že zvolenie za člena prezídia komory má prednosť pred zvolením za člena revíznej komisie, zvolenie za člena revíznej komisie má prednosť pred zvolením za člena disciplinárnej komisie a zvolenie za člena disciplinárnej komisie má prednosť pred zvolením za člena vzdelávacej komisie.


§ 7


1. Volebná konferencia si volí mandátnu komisiu a volebnú komisiu, príp. inú komisiu. 


2. Voľby sa vykonávajú verejným hlasovaním. Návrh na kandidátov za členov komisií podáva prezídium komory, alebo ktorýkoľvek notár prítomný na konferencii. Člen komisie je zvolený, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných notárov. 


3. Mandátna komisia je 5 členná. Člen mandátnej komisie nemôže byť členom volebnej alebo inej komisie. Členovia mandátnej komisie môžu byť volení v dvoch kolách. V prvom kole sa volia členovia mandátnej komisie z radov prítomných notárov, ktorí nie sú kandidátmi. Ak sa v prvom kole nepodarí zvoliť plný počet členov mandátnej komisie, pristúpi sa k voľbe jej členov v druhom kole, v ktorom môžu byť zvolení za členov mandátnej komisie z radov prítomných notárov aj tí, ktorí sú zároveň aj kandidátmi. Členovia mandátnej komisie si zvolia spomedzi seba predsedu komisie. 


4. Mandátna komisia preverí na základe prezenčných listín, ktoré jej po jej zvolení odovzdajú príslušní pracovníci sekretariátu komory prítomní pri prezencii účastníkov, počet prítomných notárov a uznášaniaschopnosť konferencie ( § 2 ods.7). 


5. V prípade, že notár z akýchkoľvek dôvodov sa nebude môcť zúčastniť hlasovania a dočasne alebo trvale odíde z volebnej konferencie, je pri odchode povinný odovzdať mandátnej komisii  volebný lístok aj zoznamy kandidátov. Mandátna komisia je povinná pri takejto zmene  upraviť počet prítomných notárov a opätovne  preveriť, príp. potvrdiť uznášaniaschopnosť konferencie. Obdobne  mandátna komisia postupuje aj v prípade, že počas priebehu  volebnej konferencie sa dostavia ďalší notári. 


6. Volebná komisia je 9 členná. Člen volebnej komisie nemôže byť  členom mandátnej alebo  inej komisie. Členovia volebnej komisie môžu byť volení v dvoch kolách. V prvom kole sa volia členovia volebnej komisie z radov prítomných notárov, ktorí nie sú kandidátmi. Ak sa v prvom kole nepodarí zvoliť plný počet členov volebnej komisie, pristúpi sa k voľbe jej členov v druhom kole, v ktorom môžu byť zvolení za členov volebnej komisie z radov prítomných notárov aj tí, ktorí sú zároveň aj kandidátmi. Členovia volebnej komisie si zvolia spomedzi seba predsedu volebnej komisie. Volebná komisia riadi voľby a výsledky volieb overuje a vyhlasuje. Volebná komisia tiež prejednáva sťažnosti týkajúce sa volieb a rozhoduje o nich. 


7. Volebná komisia najmä preverí zoznamy kandidátov, či niektorý z kandidátov nie je zapísaný na zozname kandidátov neoprávnene  (§ 2 ods.3).  V prípade zistenia nedostatkov, tohto kandidáta vyradí zo zoznamu kandidátov, o čom informuje pred začatím volieb voličov, za účelom úpravy obdržaných zoznamov kandidátov (§ 6 ods.1). 


8. Rozhodnutie volebnej komisie je prijaté, ak zaň hlasovalo viac ako polovica členov volebnej komisie. 


9. Volebná komisia môže použiť pri sčítavaní odovzdaných hlasov a  na stanovenie poradia zvolených kandidátov podľa počtu odovzdaných hlasov aj výpočtovú techniku. 


§ 8


1. Ak členovi orgánu komory zaniklo toto členstvo, na zvolené miesto nastupuje náhradník podľa poradia v akom sa umiestnil vo voľbách. Náhradník je kooptovaný za člena orgánu na jeho prvom zasadnutí, ktoré nasleduje potom, ako členstvo v orgáne komory tomu členovi, po ktorom nastupuje, zaniklo.


2.  Členstvo v orgáne komory zaniká:
a)  uplynutím volebného obdobia
b)  vzdaním sa funkcie zo strany člena
c)  smrťou člena , vyhlásením člena za mŕtveho
d)  odvolaním notára  (člena orgánu komory) ministrom
e)  ak člen nepretržite dlhodobo po dobu viac ako 6 mesiacov zo subjektívnych dôvodov nevykonáva činnosť člena orgánu komory
f)  ak  členovi bolo uložené disciplinárne opatrenie a príslušné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 
g)  odvolaním z funkcie člena orgánu komory.


3. Zvolený člen orgánu komory sa môže zo závažných dôvodov vzdať funkcie listom zaslaným poštou a adresovaným prezídiu komory. Na zánik členstva podľa § 8 ods. 2 písm. e) sa vyžaduje uznesenie toho orgánu komory, ktorého člena sa týka.


4. Návrh na odvolanie z funkcie člena orgánu komory môže podať ktorýkoľvek notár, ak sú na to vážne dôvody,  pričom svoj návrh musí riadne zdôvodniť a musí byť podpísaný minimálne tridsiatimi notármi. Návrh sa podáva písomne prezídiu komory. O odvolaní sa rozhoduje na najbližšej zvolanej konferencii notárov.  Návrh môže byť podaný aj  priamo na konferencii notárov. Na platnosť odvolania z funkcie sa primerane použijú ustanovenia tohto volebného poriadku o platnosti zvolenia do funkcie. 


§ 9


Zrušuje sa volebný poriadok schválený konferenciou notárov dňa 6. 1. 1993,  v znení novely, ktorú schválila konferencia notárov dňa 27. 3. 1998 a v znení novely, ktorú schválila konferencia notárov dňa 12. 11. 2004. 


§ 10


Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia konferenciou notárov  konanej dňa 29. 10. 2010.


Návrh schválený na zasadnutí PNK dňa 2.9..2010, po zapracovaní zaslaných pripomienok.

Prílohy:
Príloha č. 1
Príloha č. 2