Vyhláška o odmene Notárskej komory SR

  
VYHLÁŠKA


Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 


č. 423/2002 Z.z. 


o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky


v znení vyhlášky č. 537/2008 Z.z.


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 4 a § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 561/2001 Z.z. a § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb. ustanovuje:
 


Článok I. 


§ 1 


Notárskej komore Slovenskej republiky patrí za prístup do Centrálneho informačného systému odmena v maximálnej výške 33,19 eura.
 


§ 2 


Zrušuje sa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. septembra 1991 č. 5552/1991-30, ktorým sa vydáva platobný poriadok pre štátnych notárov a notárskych čakateľov. 
 


Článok III. 


Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.1.2009