Orgány Notárskej komory SR

Orgány Notárskej komory Slovenskej republiky tvorí:

1. Konferencia notárov je najvyšší orgán komory, ktorý tvoria notári zapísaní v zozname notárov. Ostatné orgány komory volí konferencia notárov. Konferenciu notárov zvoláva prezídium komory väčšinou raz ročne, najmenej raz za tri roky. Na platnosť uznesenia konferencie notárov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných notárov.

Konferencia notárov najmä:
- volí a odvoláva členov prezídia komory a členov ostatných jej orgánov;
- schvaľuje organizačný, volebný a disciplinárny poriadok;
- zrušuje alebo mení rozhodnutia prezídia komory;
- schvaľuje ročný členský príspevok notárov na činnosť komory;
- zriaďuje účelové fondy, schvaľuje pravidlá ich tvorby a zásady použitia;
- schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory;
- prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory;
- určuje počet zamestnancov komory a ich platy;
- vyjadruje sa k návrhu právnych predpisov dotýkajúcich sa činnosti notárov;
- uznáša sa o ďalších veciach, ktoré si sama vyhradí.

2. Prezídium komory má 11 členov a riadi činnosť komory. Zasadnutia prezídia komory zvoláva prezident komory spravidla raz za mesiac, najmenej raz za tri mesiace. Členstvo v prezídiu komory je nezlučiteľné s členstvom v iných komisiách Notárskej komory.

Prezídium NK SR najmä:
- volí a odvoláva zo svojich členov prezidenta a viceprezidenta komory;
- zastupuje komoru v styku s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami a v medzinárodnej oblasti;
- vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa postavenia alebo činnosti notárov;
- zastupuje, chráni a presadzuje záujmy notárov;
- podáva ministrovi návrhy tam, kde to tento zákon ustanovuje;
- organizuje konkurzy, vedie zoznamy notárov, kandidátov, koncipientov a vykonáva v nich zápisy;
- schvaľuje skúšobný poriadok notárskej skúšky;
- vykonáva dohľad nad činnosťou notárov, ich zástupcov a náhradníkov notárov;
- je sprostredkovateľom pri sporoch medzi notármi;
- hospodári s majetkom komory;
- uzatvára a rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami komory;
- určuje výšku peňažnej zábezpeky podľa § 12 ods. 1 písm. c) Not. por.
- vykonáva ďalšiu činnosť podľa zákona,
- volí a odvoláva prezidenta a viceprezidenta komory

Prezident komory zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach.

3. Revízna komisia má päť členov. Komisia kontroluje hospodárenie komory a podáva správu o výsledku hospodárenia konferencii notárov, vyjadruje sa k návrhu rozpočtu komory, schvaľuje ročný záverečný účet komory.

4. Disciplinárna komisia má päť členov. Členovia komisie volia zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie. Konanie a rozhodovanie disciplinárnej komisie upraví komora v disciplinárnom poriadku.

5. Vzdelávacia komisia má päť členov. Členovia vzdelávacej komisie zvolia zo svojich členov predsedu vzdelávacej komisie. Vzdelávacia komisia organizuje odbornú výchovu notárov, kandidátov, koncipientov a zabezpečuje publikačnú, študijnú, dokumentačnú a informačnú činnosť, notárske skúšky podľa skúšobného poriadku.
 
Volebné obdobie

Volebné obdobie členov orgánov komory je trojročné. Funkcie v orgánoch komory sú čestné a za ich výkon notárom patrí iba náhrada za stratu času a náhrada hotových výdavkov, ktoré nie sú  hradené z verejných  zdrojov, ale z prostriedkov samosprávy notárov.


Súčasné personálne obsadenie

Prezídium Notárskej komory SR
Prezident:
JUDr. Miroslav Gregor
Viceprezident: JUDr. Daniela Šikutová
Členovia prezídia: JUDr. Juraj Göbl, JUDr. Ján Hamara ml., JUDr. Ludmila Joanidisová, JUDr. Karol Kovács, JUDr. Jarmila Kováčová, JUDr. Ivan Lošonský, PhD., JUDr. Miroslav Pavlovič, JUDr. Martin Selecký, JUDr. Katarína Valová, PhD.


Revízna komisia
Predseda revíznej komisie: JUDr. Anna Nagyová
Členovia revíznej komisie: JUDr. Janka Plachá, JUDr. Viera Kupcová, JUDr. Marta Vaľková, JUDr. Veronika Baričičová


Disciplinárna komisia
Predseda disciplinárnej komisie: JUDr. Štefan Demian
Členovia disciplinárnej komisie: JUDr. Mária Zimanová, JUDr. Ivan Macák, JUDr. Eva Loumová


Vzdelávacia komisia
Predseda vzdelávacej komisie: JUDr. Martina Mižiková
Členovia vzdelávacej komisi: JUDr. Ludmila Joanidisová, JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.,  JUDr. Iveta Vašková, JUDr. Katarína Valová, PhD.


Ako poradné orgány prezídia NKSR sú zriadené pracovné skupiny: Analytická, Legislatívna a Medzinárodná skupina. 

Analytická skupina
Predseda analytickej skupiny: JUDr. Martin Selecký
Členovia analytickej skupiny: JUDr. Juraj Novák, Mgr. Marian Kováč, Mgr. Pavol Petro, JUDr. Mgr. Roman Hebort, JUDr. Dušan Majerčák
Spolupracujúci členovia analytickej skupiny: Mgr. Iveta Vašková, JUDr. Barbora Behýlová, Mgr. Karol Kovács ml., Mgr. Juraj Hamara, JUDr. Jozef Brázdil, PhD., JUDr. Ľubomír Ondov, Mgr. Peter Danczi

Legislatívna skupina
Predseda legislatívnej skupiny: JUDr. Karol Kovács
Členovia legislatívnej skupiny: JUDr. Štefan Demian, JUDr. Jozef Farkašovský, JUDr. Barbora Behýlová, Mgr. Olivér Bakos, JUDr. Daniela Šramková, JUDr. Veronika Fandlová
Spolupracujúci členovia legislatívnej skupiny: Mgr. Vojtech Kavečanský, JUDr. Ingrid Valachová, PhD., Mgr. Dárius Sabo, Mgr. Tomáš Gerbery

Medzinárodná skupina
Predseda medzinárodnej skupiny: JUDr. Ján Hamara ml.
Členovia medzinárodnej skupiny: Mgr. Vojtech Kavečanský, JUDr. Magdaléna Valušová, JUDr. Jozef Brázdil, PhD., JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD., Mgr. Peter Danczi, Mgr. Iveta Vašková, JUDr. Mgr. Zuzana Fidesová, JUDr. Jozef Kolárik
Spolupracujúci členovia medzinárodnej skupiny: JUDr. PhDr. Zuzana Korvínová, Mgr. Viera Rassu Nagy, PhD., JUDr. Hana Jánošková, PhD., Mgr. Jana Boledovičová

Redakčná rada časopisu ARS NOTARIA
Vedúci redaktor: JUDr. Zuzana Grófiková
Členovia redakčnej rady: JUDr. Mgr. Pavol Dorič, PhD., JUDr. Juraj Göbl, JUDr. Katarína Valová, PhD., JUDr. Erika Szórádová