Partneri

Notárska komora SR spolupracuje so všetkými notárskymi stavovskými organizáciami v Európe, je členom Medzinárodnej únie notárstva (UINL), ktorá združuje 81 členských notárstiev z celého sveta,  členom  Rady notárstiev Európskej únie (CNUE) združujúcej 21 členských notárstiev v rámci EU + Chorvátsko ako pozorovateľa, ako aj  členom  Iniciatívy stredoeurópskych notárstiev -  Hexagonály  (CCEN).

   U.I.N.L. - Najvýznamnejšie kontakty udržiava s celosvetovou organizáciou združujúcou notárov na báze latinského typu práva – Medzinárodnou úniou notárstva (U.I.N.L) so sídlom v Buenos Aires, ktorá združuje 81 štátov sveta. U.I.N.L. popularizuje a koordinuje úlohy a postavenie notárov vo svete prostredníctvom svojich členov , medzi ktorých patrí aj Notárska komora SR.
   CNUE -  Notárska komora SR je členom Rady notárstiev Európskej únie (CNUE), ktorá reprezentuje záujmy notárov pri spolupráci s inštitúciami Európskej únie. CNUE zoskupuje 21 notárskych organizácií EÚ + Chorvátsko ako pozorovateľa.
   ENN - Ako členská organizácia Európskej notárskej siete (ENN) spolupracuje Notárska komora SR na poskytovaní notárskych služieb aj pre občanov iných štátov EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce s ďalšími notárskymi komorami EÚ.
   C.C.E.N. - Notárska komora SR je členom Iniciatívy stredoeurópskych notárstiev (C.C.E.N.), ktorú v roku 1998 založili notárske komory Rakúska, Chorvátska, Maďarska, Slovenska, Slovinska a Českej republiky. Medzi jej ciele patrí podpora prístupu k notárskym službám pre občanov a hospodársku sféru stredoeurópskych krajín, poskytnutie príspevku orientovaného na služby pre budovanie justičnej siete Európskej únie a zintenzívnenie spolupráce medzi zúčastnenými notárstvami.
 (logo + link na CAE)  Slovenská republika je riadnym členom Komisie pre záležitosti Európy a Stredozemia a  pozorovateľom v komisii  CAE – komisie pre záležitosti Európy.