Výberové konania

Informácie o výberových konaniach na obsadenie miesta notára

Počet notárskych úradov každého súdu prvého stupňa (počet miest notárov) a ich prípadnú zmenu určuje minister spravodlivosti.

Výberové konanie na obsadenie miesta notára vyhlasuje a uskutočňuje prezídium v lehotách podľa § 10 ods. 3, 4 Not. por. O každom neobsadenom notárskom mieste sa uskutočňuje samostatné výberové konanie.

Poriadok výberového konania Notárskej komory Slovenskej republiky sa nachádza v časti Interné predpisy prijaté Prezídiom Notárskej komory.

Úhrada za účasť vo výberovom konaní (čl. 8) bola stanovená vo výške 597,91 €, za každé ďalšie miesto vo výške 165,97 €.

Prezídium NK SR informuje záujemcov o výberové konania o povinnostiach notára po menovaní ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky. Zároveň informuje o minimálnej bezpečnosti podľa interného predpisu prijatého prezídiom NK SR, ktorú je nutné zabezpečiť pri vzniku notárskeho úradu.


 

Aktuálne výberové konania

Prezídium Notárskej komory Slovenskej republiky na základe Uznesenia č. 280  PNK SR zo dňa 10. januára 2019 rozhodlo podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady, zo dňa 6. mája 1992, č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

o vyhlásení

   VÝBEROVÉHO KONANIA
    dňa 10. 1. 2019


na obsadenie voľných notárskych miest v územnej pôsobnosti okresných súdov podľa prílohy.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne v termíne od  10. 1. 2019 do  25. 1. 2019 do 16:00 hod. na adrese: Notárska komora SR, Krasovského 13, 851 01 Bratislava.


K prihláške je nutné priložiť nasledovné doklady (originály, prípadne notársky osvedčené kópie) :

1.  Osvedčenie o štátnom občianstve SR vydané po 1.1.1993 alebo doklad  o štátnom občianstve štátu
     Európskej únie alebo iného členského štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 
2.  Diplom o získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore
     právo na právnickej fakulte a  druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte       
3.  Doklad o vykonaní notárskej skúšky, prípadne odbornej justičnej, advokátskej, prokurátorskej alebo
     odbornej skúšky komerčného právnika, ktoré s poukazom  na § 11 ods. 3 Notárskeho poriadku komora 
     uzná za notársku skúšku
4.  Doklad o vykonaní právnej praxe v trvaní 5 rokov, z toho najmenej 2 roky  notárskej praxe, s poukazom
     na § 11 ods. 2  Notárskeho poriadku – do tejto praxe notárska komora započíta taktiež prax sudcu, 
     advokáta,  prokurátora, komerčného  právnika a môže započítať aj inú právnu prax
5.  Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (za uchádzača vyžiada sekretariát NK SR)
6.  Písomnú charakteristiku doterajšej profesijnej praxe
7.  Vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony


Ak je účastníkom výberového konania notár, predkladá len prihlášku do výberového konania.
Ak je účastníkom výberového konania notársky kandidát, predkladá okrem prihlášky do výberového konania iba doklady uvedené pod bodmi 4 až 6.

Na prihlášky, ktoré nebudú doručené na Notársku komoru Slovenskej republiky, Krasovského 13, 851 01 Bratislava v stanovenom termíne t.j. do 25. 1. 2019  do 16:00 hod., prípadne na prihlášky, ku ktorým do tohto termínu nebudú doručené doklady uvedené pod číslom 1 – 7, sa nebude prihliadať.

Odporúčame prihláseným potvrdiť si na sekretariáte NK SR v termíne do 25. 1. 2019 do 16:00 hod. príjem podanej prihlášky s potrebnými prílohami. Dodatočné zmeny formulácie prihlášok nie sú prípustné.

Organizačný poriadok NK SR a Poriadok výberového konania NK SR  sú k dispozícii k nahliadnutiu na internetovej stránke www.notar.sk.


                                                                                                  JUDr. Miroslav Gregor
                                                                                                           prezident NK SR
Príloha č. 1

     Voľné notárske miesta


    
Obvod Krajského súdu Bratislava
Okresný súd Bratislava V.
so sídlom v Bratislave V.                                                                             1 miesto

Obvod Krajského súdu Trnava
Okresný súd Galanta
so sídlom v Galante                                                                                     1 miesto

Obvod Krajského súdu Nitra
Okresný súd Nitra
so sídlom v Nitre                                                                                          1 miesto

Obvod Krajského súdu Trenčín
Okresný súd Trenčín
so sídlom v Trenčíne                                                                                    1 miesto

Obvod Krajského súdu Trenčín
Okresný súd Prievidza
so sídlom v Prievidzi                                                                                     2 miesta

Obvod Krajského súdu Trenčín
Okresný súd Partizánske
so sídlom v Partizánskom                                                                             1 miesto

Obvod Krajského súdu Žilina
Okresný súd Žilina
so sídlom v Bytči                                                                                           1 miesto

Obvod Krajského súdu Žilina
Okresný súd Čadca
so sídlom v Čadci                                                                                          2 miesta

Obvod Krajského súdu Žilina
Okresný súd Martin
so sídlom v Turčianskych Tepliciach                                                             1 miesto

Obvod Krajského súdu Banská Bystrica
Okresný súd Banská Bystrica
so sídlom v Banskej Bystrici                                                                         1 miesto

Obvod Krajského súdu Banská Bystrica
Okresný súd Brezno
so sídlom v Brezne                                                                                       1 miesto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Celkom:                                                                                                       13  miest

 

**********************************************************************************************************

 

 

Prezídium Notárskej komory SR zverejňuje v súlade s § 6 ods. 5 Poriadku výberového konania Notárskej komory Slovenskej republiky zoznam účastníkov výberového konania, ktorí uspeli v písomnej časti výberového konania a sú pozvaní na absolvovanie ústnej časti, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. a 12. apríla 2019 v priestoroch sekretariátu Notárskej komory SR, Krasovského 13, Bratislava od  9:00 h.

11. apríl 2019 12. apríl 2019

JUDr. Veronika Kalivodová 9:00 h. JUDr. Pavlína Jurásová 9:00 h.

Mgr. Zuzana Faustová 9:20 h. JUDr. Radoslava Pospíšilová 9:20 h.

JUDr. Zuzana Sabová 9:40 h. Mgr. Janka Frimmerová 9:40 h.

JUDr. Ing. Andrej Paluga 10:00 h. JUDr. Hana Jánošková, PhD. 10:00 h.

JUDr. Mgr. Viliam Kutenič, LL.M.10:20 h. JUDr. Mário Ziman 10:20 h.

Mgr. Michal Richter 10:40 h. Mgr. Martin Štetiar 10:40 h.

JUDr. Martina Harantová 11:00 h. JUDr. Anna Verešová 11:00 h.

Mgr. Andrea Karasová 11:20 h. JUDr. Soňa Mojto Štěrbová 11:20 h.

JUDr. Kristína Kováčová 11:40 h.

JUDr. Zuzana Vrtíková 12:00 h.

JUDr. Jakub Kajba 13:20 h.

JUDr. Daniela Šramková 13:40 h.

JUDr. Petra Žišková 14:00 h.

Mgr. Miroslava Hreusová 14:20 h.

JUDr. Veronika Hudáková, PhD. 14:40 h.

Bratislava, dňa 19.03.2019