Výberové konania

Informácie o výberových konaniach na obsadenie miesta notára

Počet notárskych úradov každého súdu prvého stupňa (počet miest notárov) a ich prípadnú zmenu určuje minister spravodlivosti.

Výberové konanie na obsadenie miesta notára vyhlasuje a uskutočňuje prezídium v lehotách podľa § 10 ods. 3, 4 Not. por. O každom neobsadenom notárskom mieste sa uskutočňuje samostatné výberové konanie.

Poriadok výberového konania Notárskej komory Slovenskej republiky sa nachádza v časti Interné predpisy prijaté Prezídiom Notárskej komory.

Úhrada za účasť vo výberovom konaní (čl. 8) bola stanovená vo výške 597,91 €, za každé ďalšie miesto vo výške 165,97 €.

Prezídium NK SR informuje záujemcov o výberové konania o povinnostiach notára po menovaní ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky. Zároveň informuje o minimálnej bezpečnosti podľa interného predpisu prijatého prezídiom NK SR, ktorú je nutné zabezpečiť pri vzniku notárskeho úradu.


 

Aktuálne výberové konania

Prezídium Notárskej komory Slovenskej republiky na základe Uznesenia PNK SR č. 292/2020 zo dňa 23. januára 2020 rozhodlo podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady, zo dňa 6. mája 1992, č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov


o vyhlásení

   VÝBEROVÉHO KONANIA
    dňa 23. 1. 2020


na obsadenie voľných notárskych miest v územnej pôsobnosti okresných súdov podľa prílohy.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne v termíne od  23. 1. 2020 do  17. 2. 2020 do 16:00 hod. na adrese: Notárska komora SR, Krasovského 13, 851 01 Bratislava.


K prihláške je nutné priložiť nasledovné doklady (originály, prípadne notársky osvedčené kópie) :

1.  Osvedčenie o štátnom občianstve SR vydané po 1.1.1993 alebo doklad  o štátnom občianstve štátu
     Európskej únie alebo iného členského štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 
2.  Diplom o získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore
     právo na právnickej fakulte a  druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte.       
3.  Doklad o vykonaní notárskej skúšky, prípadne odbornej justičnej, advokátskej, prokurátorskej alebo
     odbornej skúšky komerčného právnika, ktoré s poukazom  na § 11 ods. 3 Notárskeho poriadku komora 
     uzná za notársku skúšku.
4.  Doklad o vykonaní právnej praxe v trvaní 5 rokov, z toho najmenej 2 roky  notárskej praxe, s poukazom
     na § 11 ods. 2  Notárskeho poriadku – do tejto praxe notárska komora započíta taktiež prax sudcu, 
     advokáta,  prokurátora, komerčného  právnika a môže započítať aj inú právnu prax
5.  Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (za uchádzača vyžiada sekretariát NK SR)
6.  Písomnú charakteristiku doterajšej profesijnej praxe
7.  Vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony


Ak je účastníkom výberového konania notár, predkladá len prihlášku do výberového konania.
Ak je účastníkom výberového konania notársky kandidát, predkladá okrem prihlášky do výberového konania iba doklady uvedené pod bodmi 4 až 6.

Na prihlášky, ktoré nebudú doručené na Notársku komoru Slovenskej republiky, Krasovského 13, 851 01 Bratislava v stanovenom termíne t.j. do 17. 2. 2020  do 16:00 hod., prípadne na prihlášky, ku ktorým do tohto termínu nebudú doručené doklady uvedené pod číslom 1 – 7, sa nebude prihliadať.

Odporúčame prihláseným potvrdiť si na sekretariáte NK SR v termíne do 17. 2. 2020 do 16:00 hod. príjem podanej prihlášky s potrebnými prílohami. Dodatočné zmeny formulácie prihlášok nie sú prípustné.

Organizačný poriadok NK SR a Poriadok výberového konania NK SR  sú k dispozícii k nahliadnutiu na internetovej stránke www.notar.sk.


                                                                                                  JUDr. Miroslav Gregor
                                                                                                           prezident NK SR
Príloha č. 1

     Voľné notárske miesta


    
Obvod Krajského súdu Bratislava
Okresný súd Bratislava III
so sídlom v Senci 1 miesto

Obvod Krajského súdu Trnava
Okresný súd Galanta
so sídlom v Galante 1 miesto

Obvod Krajského súdu Prešov
Okresný súd Poprad
so sídlom v Poprade 1 miesto

Obvod Krajského súdu Prešov
Okresný súd Spišská Nová Ves
so sídlom v Spišskej Novej Vsi 1 miesto

Obvod Krajského súdu Prešov
Okresný súd Vranov nad Topľou
so sídlom vo Vranove nad Topľou 1 miesto

Obvod Krajského súdu Košice
Okresný súd Košice I
so sídlom v Košiciach 1 miesto   

Obvod Krajského súdu Banská Bystrica
Okresný súd Banská Bystrica
so sídlom v Banskej Bystrici 1 miesto

Obvod Krajského súdu Banská Bystrica
Okresný súd Žiar nad Hronom
so sídlom v Žiari nad Hronom 1 miesto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Celkom: 8  miest