Výberové konania

Informácie o výberových konaniach na obsadenie miesta notára

Počet notárskych úradov každého súdu prvého stupňa (počet miest notárov) a ich prípadnú zmenu určuje minister spravodlivosti.

Výberové konanie na obsadenie miesta notára vyhlasuje a uskutočňuje prezídium v lehotách podľa § 10 ods. 3, 4 Not. por. O každom neobsadenom notárskom mieste sa uskutočňuje samostatné výberové konanie.

Poriadok výberového konania Notárskej komory Slovenskej republiky sa nachádza v časti Interné predpisy prijaté Prezídiom Notárskej komory.

Úhrada za účasť vo výberovom konaní (čl. 8) bola stanovená vo výške 597,91 €, za každé ďalšie miesto vo výške 165,97 €.

Prezídium NK SR informuje záujemcov o výberové konania o povinnostiach notára po menovaní ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky. Zároveň informuje o minimálnej bezpečnosti podľa interného predpisu prijatého prezídiom NK SR, ktorú je nutné zabezpečiť pri vzniku notárskeho úradu.


 

Aktuálne výberové konania

Prezídium Notárskej komory Slovenskej republiky na základe Uznesenia č. 273 PNK SR zo dňa 25. januára 2018 rozhodlo podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady, zo dňa 6. mája 1992, č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v zmení neskorších predpisov Notárska komora SR o vyhlásení

VÝBEROVÉHO KONANIA
dňa 25. 1. 2018

na obsadenie voľných notárskych miest v územnej pôsobnosti okresných súdov podľa prílohy.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne v termíne od 25. 1. 2018 do 26. 2. 2018 do 16:00 hod. na adrese: Notárska komora SR, Krasovského 13, 851 01 Bratislava.

K prihláške je nutné priložiť nasledovné doklady (originály, prípadne notársky osvedčené kópie)

1. Osvedčenie o štátnom občianstve SR vydané po 1.1.1993 alebo doklad o štátnom občianstve štátu Európskej únie alebo iného členského štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 
2. Diplom o získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte a druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte 
3. Doklad o vykonaní notárskej skúšky, prípadne odbornej justičnej, advokátskej, prokurátorskej alebo odbornej skúšky komerčného právnika, ktoré s poukazom na § 11 ods. 3 Notárskeho poriadku komora uzná za notársku skúšku 
4. Doklad o vykonaní právnej praxe v trvaní 5 rokov, z toho najmenej 2 roky notárskej praxe, s poukazom na § 11 ods. 2 Notárskeho poriadku – do tejto praxe notárska komora započíta taktiež prax sudcu, advokáta, prokurátora, komerčného právnika a môže započítať aj inú právnu prax  
5. Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (za uchádzača vyžiada sekretariát NK SR)  
6. Písomnú charakteristiku doterajšej profesijnej praxe  
7. Vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

Ak je účastníkom výberového konania notár, predkladá len prihlášku do výberového konania. Ak je účastníkom výberového konania notársky kandidát, predkladá okrem prihlášky do výberového konania iba doklady uvedené pod bodmi 4 až 6.

Na prihlášky, ktoré nebudú doručené na Notársku komoru Slovenskej republiky, Krasovského 13, 851 01 Bratislava v stanovenom termíne t.j. do 26. 2. 2018 do 16:00 hod., prípadne na prihlášky, ku ktorým do tohto termínu nebudú doručené doklady uvedené pod číslom 1 – 7, sa nebude prihliadať.

Odporúčame prihláseným potvrdiť si na sekretariáte NK SR v termíne do 26. 2. 2018 do 16:00 hod. príjem podanej prihlášky s potrebnými prílohami. Dodatočné zmeny formulácie prihlášok nie sú prípustné.

Organizačný poriadok NK SR a Poriadok výberového konania NK SR sú k dispozícii k nahliadnutiu na internetovej stránke www.notar.sk.

JUDr. Miroslav Gregor
prezident NK SR

 

Príloha č. 1
Voľné notárske miesta

Obvod Krajského súdu Trnava 
Okresný súd Galanta
so sídlom v Galante 1 miesto

Obvod Krajského súdu Nitra
Okresný súd Nitra
so sídlom v Nitre 2 miesta

Obvod Krajského súdu Nitra
Okresný súd Nové Zámky
so sídlom v Nových Zámkoch 1 miesto

Obvod Krajského súdu Nitra
Okresný súd Topoľčany
so sídlom v Topoľčanoch  1 miesto

Obvod Krajského súdu Trenčín
Okresný súd Trenčín
so sídlom v Trenčíne   1 miesto

Obvod Krajského súdu Žilina
Okresný súd Dolný Kubín
so sídlom v Dolnom Kubíne  1miesto

Obvod Krajského súdu Žilina
Okresný súd Žilina
so sídlom v Bytči 2 miesta

Obvod Krajského súdu Banská Bystrica 
Okresný súd Brezno 
so sídlom v Brezne 1 miesto

Obvod Krajského súdu Banská Bystrica 
Okresný súd Lučenec 
so sídlom v Lučenci 1 miesto

Obvod Krajského súdu Prešov 
Okresný súd Prešov 
so sídlom v Lipanoch 1 miesto
 

---------------------------------------------------------------------------
Celkom: 12 miest

 

Prezídium Notárskej komory SR zverejňuje v súlade s § 6 ods. 5 Poriadku výberového konania Notárskej komory Slovenskej republiky zoznam účastníkov výberového konania, ktorí uspeli v písomnej časti výberového konania a sú pozvaní na absolvovanie ústnej časti, ktorá sa uskutoční dňa 07.06.2018 v priestoroch sekretariátu Notárskej komory SR, Krasovského 13, Bratislava o 9:00 h.

Mgr. Olivér Bakos

Mgr. Martina Báňasová

JUDr. Lucia Haspel Dobrovodská

JUDr. Lucia Chovancová

JUDr. Veronika Kaiferová

JUDr. Barbora Kiššová

JUDr. Martin Palovčík

Ing. JUDr. Katarína Račková

JUDr. Lucia Svítková

 

V Bratislave dňa 30. 05. 2018