Vzdelávacia komisia

Vzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 8 ods. 2 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e termín konania notárskej skúšky:


02. mája 2018                                                           - p í s o m n á   č a s ť
10. - 11. mája 2018                                                   - ú s t n a   č a s ť

Vyhlásenie notárskej skúšky  Otázky na ústnu časť

Zoznam účastníkov notárskej skúšky, ktorí dňa 02.05.2018 úspešne absolvovali písomnú časť notárskej skúšky a sú pozvaní na absolvovanie ústnej časti, ktorá sa uskutoční dňa 10.05.2018 v  priestoroch sekretariátu Notárskej komory SR, Krasovského 13, v Bratislave:

1, Mgr. Pavol Petro                                 9:00 h.

2, Ing. Mgr. Andrej Rábek                       9:30 h.

3, Mgr. Michal Richter                           10:00 h.

4, JUDr. Radoslav Kuhn                        10:30 h.

5, JUDr. Ing. Radovan Švach, PhD.      11:00 h.

Bratislava, dňa  03.05.2018