Vzdelávacia komisia

Vážení notárski koncipienti, 

v súvislosti s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR, týkajúcich sa šírenia COVID -19,  ktoré nadobúdajú platnosť dňom 15.10.2020, vám oznamujeme, že Vzdelávacia komisia NK SR, prekladá termín základného (mal sa konať 18.-20.11.2020)  a zdokonaľovacieho kurzu (mal sa konať 03.-05.11.2020)  koncipientov  na   n e u r č i t o. Najskôr sa však kurzy uskutočnia v roku 2021. Ohľadom aktuálnych termínov vás budeme informovať e-mailom a zároveň budú aktuálne informácie týkajúce sa vzdelávania koncipientov dostupné na stránke www.notar.sk.

Prihláseným účastníkom, ktorí uhradili na účet NK SR  za kurz poplatok 60,- EUR, bude suma poukázaná späť na účet,  z ktorého bola úhrada prijatá.

-----------------------------------

Vzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 8 ods. 2 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"),

 

v y h l a s u j e

termín konania notárskej skúšky:


 
30. november 2020 - p í s o m n á   č a s ť
09. - 11. december 2020 - ú s t n a   č a s ť 

Vážení notárski koncipienti, 

Vzdelávacia komisia Notárskej komory SR vám oznamuje, že sa termín uskutočnenia Notárskej skúšky, ktorej písomná časť sa mala konať dňa 30.11.2020 a ústna časť v dňoch 9.-11.12.2020 prekladá na rok 2021 / január, prípadne február/. Žiaľ, z dôvodu predĺženia núdzového stavu na Slovensku o ďalších 45 dní v súvislosti s pandémiou koronavírusu, nebude možné Notársku skúšku zorganizovať.

O aktuálnom termíne písomnej a ústnej časti Notárskej skúšky budete včas oboznámení.