Vzdelávacia komisia

Vzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 4 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e termín konania zdokonaľovacieho kurzu pre notárskych koncipientov:


13.-15. november 2018

Vyhlásenie zdokonalovacieho kurzu koncipientov  Zoznam prihlásených koncipientov

 

Vzdelávacia komisia  v súlade s § 8 ods. 2 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky, schváleného Prezídiom Notárskej komory Slovenskej republiky dňa 13.11.2014, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2015 (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e termín konania notárskej skúšky

16. novembra 2018                                                  - p í s o m n á   č a s ť
13. - 14.  decembra 2018                                         - ú s t n a   č a s ť

Vyhlásenie notárskej skúšky  Otázky na ústnu časť