Vzdelávacia komisia

Vzdelávacia komisia  v súlade s § 8 ods. 2 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky, schváleného Prezídiom Notárskej komory Slovenskej republiky dňa 13.11.2014, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2015 (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e termín konania notárskej skúšky


10. mája 2019                                               - p í s o m n á   č a s ť
21. - 22. mája 2019                                      - ú s t n a   č a s ť

******************************

Zoznam účastníkov notárskej skúšky, ktorí dňa 10.05.2019 úspešne absolvovali písomnú časť notárskej skúšky a sú pozvaní na absolvovanie ústnej časti, ktorá sa uskutoční 21. a 22.05.2019 v priestoroch sekretariátu Notárskej komory SR, Krasovského 13, v Bratislave.

21.05.2019 - utorok
1, JUDr. Veronika Gažúrová 8:00 h.
2, JUDr. PhDr. Roman Hebort 9:00 h.
3, JUDr. Katarína Juhászová 10:00 h.
4, JUDr. Petra Junasová 11:30 h.
5, JUDr. Stanislav Jurčák 12:30 h.
6, JUDr. Mgr. Mária Kormaníková 13:30 h.
7, JUDr. Judita Nagyová 14:30 h.

22.05.2019 - streda
1, PaedDr. Mgr. Viera Rassu Nagy, PhD. 8:00 h.
2, JUDr. Viera Rudnická 9:00 h.
3, JUDr. Zuzana Senešiová 10:00 h.
4, JUDr. Adam Szabó 11:00 h.
5, JUDr. Gabriela Zimanová, PhD. 12:00 h.

Výsledky notárskej skúšky budú vyhlásené dňa 22.05.2019 o 14:30 h.

Bratislava, dňa 13.05.2019