Vzdelávacia komisia

Vzdelávacia komisia  v súlade s § 8 ods. 2 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky, schváleného Prezídiom Notárskej komory Slovenskej republiky dňa 13.11.2014, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2015 (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e termín konania notárskej skúšky


16. novembra 2018                                                  - p í s o m n á   č a s ť
13. - 14.  decembra 2018                                         - ú s t n a   č a s ť

Vyhlásenie notárskej skúšky  Otázky na ústnu časť


Zoznam účastníkov notárskej skúšky,  ktorí dňa 16.11.2018 úspešne absolvovali písomnú časť notárskej skúšky a sú pozvaní na absolvovanie ústnej časti, ktorá sa uskutoční 13. a 14.12.2018 v  priestoroch sekretariátu Notárskej komory SR, Krasovského 13, v Bratislave.

 
13.12.2018

1, Mgr. Miroslava Hreusová                  8:30 h.

2, JUDr. Gabriela Jabubová                  9:30 h.

3, JUDr. Veronika Kalivodová              10:30 h.

4, JUDr. Mgr. Marián Kušnir                 12:30 h.

5, JUDr. Mária Mladosievičová             13:30 h.

6, Mgr. Mariana Roderová                    14:30 h.14.12.2018

1, JUDr. Mgr. Jana Sikorová                 8:30 h.

2, JUDr. Anna Verešová                        9:30 h.

 
Výsledky notárskej skúšky budú vyhlásené dňa 14.12.2018 o 13:00 h.

 
Bratislava, dňa  19.11.2018