Vzdelávacia komisia

Vzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 4 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e termín konania základného kurzu pre notárskych koncipientov:

6.- 8. marec 2019

Vyhlásenie základného kurzu koncipientov

 

Vzdelávacia komisia  v súlade s § 8 ods. 2 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky, schváleného Prezídiom Notárskej komory Slovenskej republiky dňa 13.11.2014, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2015 (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e termín konania notárskej skúšky

10. mája 2019                                               - p í s o m n á   č a s ť
21. - 22. mája 2019                                      - ú s t n a   č a s ť

Vyhlásenie notárskej skúšky

 

Vzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 4 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e termín konania zdokonaľovacieho kurzu pre notárskych koncipientov: 

3.- 5. apríl 2019

Vyhlásenie zdokonaľovacieho kurzu koncipientov