lex est quodcumque notamus

                             „právo je to, čo píše notár.“

 

Notárske spoločenstvo

 

JUDr. Jozef Opatovský

notár so sídlom v Trnave

 

JUDr. Peter Opatovský

notár so sídlom v Trnave

 

Notársky úrad / Notary office

M. Sch. Trnavského 6

917 01 Trnava

Slovenská republika / Slovak republic

Európa / Europe

 

 

 

 

Úradné hodiny:

 

Pondelok – Piatok 8.0016.00 hod.

 

Telefón: /+421/ 033 5515353, 5344911

Mobil: /+421/ 0905 22 33 14

Fax: /+421/ 033 5344912

ePodateľňa: jozef.opatovsky@notar.sk

                  peter.opatovsky@notar.sk

 

„Služby notára verejnosti“:

 

1.         Solemnizácia

Notár spisuje a vydáva verejné listiny o právnych úkonoch (solemnizačné notárske zápisnice). Tento druh činnosti je pre notára najtypickejší. Notár spisuje verejné listiny obsahujúce najmä:

g zmluvy (všetky typy zmlúv z občianskeho, obchodného, rodinného, pozemkového, dedičského, autorského práva, atď. ...),

g závety,

g a iné právne úkony

s mimoriadnou dôkaznou a v určitých prípadoch i s exekučnou právnou silou. Verejné listiny o právnych úkonoch majú väčšiu dôkaznú silu ako súkromné listiny (vyhotovené advokátom, iným právnikom alebo samotnými účastníkmi). Každého, kto namieta ich pravdivosť, pravosť a správnosť (zákonnosť), toho pred súdom zaťažuje dôkazné bremeno svojho tvrdenia, t. zn. že dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené a nie na tom, tvrdenie koho sa v spore o verejnú listinu opiera.

 

2.         Verifikácia

Osvedčovanie právne významných skutočností, ktoré spôsobujú právne následky, alebo môžu byť podkladom pre uplatnenie práv a nárokov, alebo môžu byť použité ako listinný dôkaz v sporovom alebo nesporovom konaní. Notár spisuje na požiadanie o tom, čo vidí a počuje, verejné listiny (verifikačné notárske zápisnice a doložky), najmä:

 

g Osvedčenie pravosti podpisu (Legalizácia);

g Osvedčenie správnosti odpisu listiny (Vidimácia);

g Osvedčenie času predloženia listiny;

g Protesty zmeniek a šekov;

g Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb;

g Osvedčenie o priebehu dobrovoľných dražieb

g Osvedčenie o tom, že je niekto nažive;

g Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti;

g Osvedčenie o priebehu losovania, žrebovania;

g Osvedčenie o predložení hnuteľných vecí;

g Osvedčenie vyhlásenia, prehlásenia;

g Osvedčenie iných skutkových dejov a právne významných skutočností (napr. splnenie dlhu);

 

Pozn.: Chceme poukázať na skutočnosť, že notár pri osvedčovacej činnosti nezodpovedá za pravdivosť a zákonnosť ním osvedčovaného deja, ako sa mnohí účastníci mylne domnievajú. Notár v tomto prípade zodpovedá len za správne a presné opísanie osvedčovaných skutočností.

 

3.         Depozitum  (Konanie vo veciach notárskych úschov)

Notár na žiadosť zložiteľa vykonáva úschovu peňazí, listín a listinných cenných papierov, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi. Napr. notár môže prijať do úschovy peniaze za účelom zabezpečenia výplaty kúpnej ceny pre predávajúceho až do času  splnenia podmienok dohodnutých v zmluve. Notár je v tomto prípade garantom právnej istoty výplaty kúpnej ceny.

 

4.         Právne rady

Notár poskytuje právne rady v súvislosti s jeho činnosťou, ktoré pre porovnanie s advokátom sú vždy objektívne a nestranné. Advokát je vždy za stranou ako jej právny zástupca, notár je vždy medzi stranami (prostredník), nikoho nesmie obhajovať a zastupovať.

 

5.         Správa majetku

Notár vykonáva v súvislosti s jeho činnosťou svojím klientom správu majetku najmä peňazí, nehnuteľností ....

 

6.         Hereditácia  (Dedičské konania)

Notár prejednáva z poverenia súdu dedičské konania ako súdny komisár.

 

7.         Mediácia  (Zmierovacie konania)

Verejnou a spoločenskou funkciou notára je sporom predchádzať... V prípade, že už nastal spor medzi stranami je úlohou notára ho zmieriť, resp. sprostredkovať jeho zmier, ak s tým účastníci súhlasia. Zmierovanie je neformálny a dobrovoľný proces mimosúdneho riešenia sporov.

 

8.         Arbitrum  (Rozhodcovské konania)

Notár môže rozhodovať mimosúdne spory ako rozhodca. Účelom tejto činnosti je pomôcť odbremeniť súdy od sporov.

 

9.         Registrácia

 

a)      notár registruje v Notárskom Centrálnom Registri Notárskej komory SR (NCRpo) určené právnické osoby ako prijímateľov 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov podľa Zákona o dani z príjmu,

b)      notár registruje v Notárskom Centrálnom Registri Notárskej komory SR (NCRza) závety, listiny o vydedení, odvolanie závetov a listín o vydedení a iné právne úkony pre prípad smrti,

c)       notár registruje v Notárskom Centrálnom Registri Notárskej komory SR (NCRzp) záložné práva k hnuteľným veciam, k súboru vecí, práv a iných majetkových hodnôt, k podniku a k časti podniku,

d)      notár registruje v Notárskom Centrálnom Registri Notárskej komory SR (NCRdr) dobrovoľné dražby,

e)      notár registruje v Notárskom Centrálnom Registri Notárskej komory SR (NCRnz) ním vyhotovené notárske zápisnice,

f)        notár registruje v Notárskom Centrálnom Registri Notárskej komory SR (NCRop) ním vykonané osvedčenie pravosti podpisov,

g)      notár registruje v Notárskom Centrálnom Registri (e-Archív listín) Notárskej komory SR (NCRls) ním vyhotovené notárske zápisnice a na požiadanie aj súkromné listiny ostatných fyzických a právnických osôb (platí od 1.1.2005).

 

10.         Certifikácia – od 01.08.2007 notár môže vydávať aj osvedčené výpisy z Obchodného registra SR, prípadne z iných informačných systémov verejnej správy.

 

 

Bližšie informácie nájdete na stránke Notárskej komory SR: www.notar.sk

 

 

 

„Notári sú súčasne právnikmi i verejnými osobami. Hlavnou funkciou notárov je sporom predchádzať a poskytovať stranám právnu istotu a právnu bezpečnosť.“

 

„Notár je verejnou dôveryhodnou osobou, ktorý spisuje a osvedčuje zmluvy a iné listiny v súlade s právnymi predpismi.“

 

„Notár je odborník na právo, ktorý vykonáva verejnú funkciu, aby dal silu s prezumpciou (domnienkou) pravdy, pravosti a správnosti (zákonnosti) úkonom, na ktorých sa podieľa, aby pracoval na správnom vytvorení právneho úkonu a aby súkromné právne úkony uskutočnil slávnostnými (verejnými) a dal im zákonnú formu.“

 

 

Clara pacta, boni amici

„Jasné zmluvy, dobrí priatelia“