Staršie právne predpisy a judikatúra do roku 1948

v pôvodnom znení prepísaná do MS Word®

 

PRÁVNE PREDPISY

Smerodajné zásady pri užívaní uhorského súkromného práva.
stiahnúť vo formáte MS Word

Zák. čl. VIII : 1840 o dědické posloupnosti poddaných.
stiahnúť vo formáte MS Word

DOČASNÉ SÚDNE PRAVIDLÁ JUDEXKURIÁLNEJ KONFERENCIE
stiahnúť vo formáte MS Word

XXXV. Zákonný Článok z roku 1874 o královských verejných notároch
stiahnúť vo formáte MS Word

Zák. čl. XVI : 1876 o posledních pořízeních, formálních náležitostech, dědických smlouvách a darování na případ smrti.
stiahnúť vo formáte MS Word

VII. Zákonný Článok z roku 1886 o zmene a doplnení XXXV. zákonného článku z r. 1874
stiahnúť vo formáte MS Word

XVI. Zákonný Článok z roku 1894 o dedičnom postupe
stiahnúť vo formáte MS Word

Nar. m. vnútra a pravosúdia č. 43.194/1895 I. M.
stiahnúť vo formáte MS Word

Zákon ze dne 18. března 1919 čís. 155, jímž se prozatímně mění ustanovení notářských řádů ze dne 25. července 1871, z. ř. č. 75 a čl. zák. XXXV: 1874 a VII: 1886.
stiahnúť vo formáte MS Word

Zákon ze dne 8. dubna 1919 čís. 196 o způsobilosti k notářskému úřadu (veřejných notářů) na Slovensku.
stiahnúť vo formáte MS Word

Zákon ze dne 16. března 1920 čís. 167 o prozatímní úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Slovensku.
stiahnúť vo formáte MS Word

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 22. prosince 1920 čís. 657, kterým upravují se pečeti notářů (veřejných notářů).
stiahnúť vo formáte MS Word

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. prosince 1920, kterým provádí se zákon ze dne 16. března 1920, č. 167 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Slovensku.
stiahnúť vo formáte MS Word

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. srpna 1921 čís. 273, kterým se prozatímně upravují poplatky veřejných notářů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
stiahnúť vo formáte MS Word

Zákon ze dne 12. srpna 1921 čís. 305, kterým se vydávají prozatímní ustanovení o veřejných notářích na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
stiahnúť vo formáte MS Word

Vládní nařízení ze dne 11. května 1923 čís. 102 o poplatcích (veřejných) notářů.
stiahnúť vo formáte MS Word

Vládní nařízení ze dne 9. dubna 1926 čís. 50 o evidenci posledních pořízení sepsanýchu soudů nebo (veřejnými) notáři nebo u nich uložených.
stiahnúť vo formáte MS Word

Vládní nařízení ze dne 14. září 1928 čís. 160 o úschově peněz a jiných cenných hodnot (veřejnými) notáři.
stiahnúť vo formáte MS Word

Vládne nariadenie zo dňa 10. mája 1929 čís. 70, ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1456/1918 M. E. (uh. min.) o novej úprave úľav, potreba ktorých bola vyvolaná válkou, pokiaľ ide o jednotnú sudcovskú a advokátsku zkúškua o prax predpísanú pre sudcov, advokátov a námestníkov verejných notárov.
stiahnúť vo formáte MS Word

Opatrenie Stáleho výboru zo dňa 16. novembra 1938 čís. 285, ktorým sa menia niektoré ustanovenia o notárskych komorách a notároch.
stiahnúť vo formáte MS Word

Nariadenie s mocou zákona zo dňa 20. októbra 1944 čís. 196 o dočasnej úprave verejného notárstva.
stiahnúť vo formáte MS Word

Zákon ze dne 11. června 1947 čís. 111, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských.
stiahnúť vo formáte MS Word

Zákon zo dňa 22. decembra 1948 čís. 323, ktorým sa zavádza odborná justičná skúška a doplňujú sa predpisy o prípravnej službe sudcovskej.
stiahnúť vo formáte MS Word

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDIKATÚRA

 

ÚRADNÁ SBIERKA ROZHODNUTÍ NAJVYŠŠIEHO SÚDU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VECIACH OBČIANSKYCH Z PRÁVNEJ OBLASTI SLOVENSKA A PODKARPATSKEJ RUSI. stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 104.
Platí právna domnienka, že majetok je nadobudnutý; kto tvrdí jeho vetevnú povahu, musí ju dokázať.
Dom, vystavaný z vetevných peňazí, má povahu nadobudnutého majetku; vetevným majetkom je len hodnota stavebného nákladu
stiahnúť vo formáte MS Word


Čís. 122.
Zákonný dedič, ktorý chce žalobou napadnúť platnosť testamentu, nemusí vyčkať odkázanie na porad práva podľa § 84 zák. čl. XVI: 1894.
Závadným testamentárnym svedkom podľa § 9 zák. čl. XVI: 1876 je i bratranec, ktorý má len jedného starého rodiča spoločného s osobou obmyslenou v testamente
stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 132.
Obnova pozostalostného pokračovania (zák. čl. XVI: 1894) nie je prípustná.
stiahnúť vo formáte MS Word

 

Čís. 188
»Znamenie ruky« podľa § 6 z.čl. XVI: 1876 môže byť učinené aj tým spôsobom, že závetca chytí pero, ktorým potom závetný svedok napíše jeho meno na záveť.
stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 510.
Platnosť kodicilu, v ktorom závetca po zriadení testamentu ustanovil odkaz, nie je závislá od platnosti testamentu; v spore o neplatnosť testamentu nie je potrebná účasť odkazovníka.
Porušenie ustanovenia § 3 zák čl. XVI/1876, že testamentárni svedkovia majú byť s p o l o č n e prítomní, činí testament neplatným.
Testamentárnym svedkom je len ten, koho závetca pokladal za svedka a činil k nemu svoj prejav.
stiahnúť vo formáte MS Word


Čís. 580.
Testament vôbec môže napadnúť len osoba, ktorá by dedila podľa zákona, a len čo do toho majetku, ktorý by dedila, keby nebolo testamentu. Z toho plynie, že na žalobu zákonného dediča môže byť neplatnosť (i verejnonotárskeho) testamentu vyrieknutá len voči žalobníkovi – zákonnému dedičovi – a len čo do majetku, ktorý by mu podľa zákona pripadol, keby nebolo testamentu; ináč testament zostáva v platnosti
stiahnúť vo formáte MS Word


Čís. 911
V dlho trvajúcom stave držby a užívania nemovitostí, zapísaných v pozemkovej knihe na mená spoluvlastníkov v ideálnych podieloch, podľa ktorého určití spoluvlastníci určité časti z týchto nemovitostí majú vo výlučnej držbe a užívaní, treba spatrovať dohodu strán o deľbe, po prípade o zámene týchto nemovitostí nie len čo do držby, ale aj č o d o v l a s t n í c k e h o práva; takáto dohoda totiž môže byť uzavretá aj mlčky (konkludentným činom). Na platnosť tejto deľby nevlíva okolnosť, že niektoré časti z nemovitostí má v spoločnej držbe viac spoluvlastníkov, iné časti zas jednotliví spoluvlastníci vo výlučnej držbe.
stiahnúť vo formáte MS Word


Čís. 1004.
Manželská strana (manželka), uplatňujúca nárok z darovacej smluvy, pojatej do listiny spísanej prednostom (teraz predsedom) okresného súdu, ktoru od druhej manželskej strany (od svojho manžela) nadobudla nehnuteľnosť, musí dokázať, že tu boly podmienky § 9 zák. čl. VII/1886 pre konanie prednostu okresného súdu (teda že verejný notár bol v čase uzavretia úkonu hatený, že nemal námestníka, že v jeho sídle nebolo iného verejného notára a že spísanie smluvy nestrpelo odkladu).
Čo do úkonov, uzavretých za platnosti zák. čl. VII/1886, neplatí zásada, že k platnosti darovacieho úkonu medzi manželmi dotyčne nehnuteľnosti nevyžaduje sa verejnonotárska listina, ak darovaná nehnuteľnosť bola na obdarovaného manžela pozemnoknižne prepísaná a jemu aj do držby odovzdaná.
stiahnúť vo formáte MS Word


Čís. 1157
Ak pozostalosť bola už právoplatne odovzdaná na základe testamentu, neprípustná je žaloba o vyrieknutie tohto testamentu za neplatný a o postúpenie spisov (rozsudku) pozostalostnému súdu, aby vo veci ďalej konal; v takomto prípade prípustná je žaloba o vydanie (časti) pozostalosti, na ktorú si žalobník činí nárok na základe zákonného dedenia.
stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 1165.
Otázka, či testátor v čase zriadenia testamentu bol choromyseľný alebo či mal tzv. jasné medziobdobie (lucidum intervallum), je znaleckou otázkou, ktorú súd nemôže rozhodnúť – pominutím znaleckého dokazovania – len na základe výpovedí svedkov, ktorí s tejto otázky nemali odbornú znalosť.
stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 1221.
Ak vlastník svoju nehnuteľnosť predá postupne dvom osobám, vlastnícke právo pripadne tomu kupiteľovi, ktorý prv požiadal o vklad vlastníckeho práva do pozemkovej knihy; ale ak bolo vlastnícke právo vložené pre neskoršieho kupiteľa, ktorý vedel o tom, že predávateľ (predošlý vlastník) už predtým predal nehnuteľnosť skoršiemu kupiteľovi, nadobudnutie vlastníckeho práva neskoršieho kupiteľa je voči prvému kupiteľovi bezúčinné a tento môže požadovať, aby predávateľ a neskorší kupiteľ trpeli vklad vlastníckeho práva pre neho; pritom je ľahostajné, či je skorší kupiteľ v držbe nehnuteľnosti alebo nie
stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 1226.
Nejde o prípad nespôsobilosti byť svedkom verejnonotárskeho testamentu podľa § 72 písm. e) zák. čl. XXXV/1874 (zamestnanecký pomer k verejnému notárovi alebo k niektorej strane) preto, že jeden z použitých svedkov je domovníkom ev. a. v. cirkvi, ktorej dom spravuje testamentárny dedič ako cirkevný kurátor a druhý zo svedkov je zvonárom tejto cirkvi, ktorej sú verejný notár resp. testamentárny dedič funkcionármi (verejný notár sborovým dozorcom a testamentárny dedič – ako už bolo spomenuté – kurátorom).
stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 1595.
... II. Ak prejavil verejný notár pri spisovaní záveti, že zostaviteľa osobne zná a totožnosť zostaviteľa nie je sporná, je nerozhodné, kedy a ako sa notár so zostaviteľom soznámil.
stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 2001.
Žalobu proti verejnému notárovi o náhradu škody, spôsobenej ním v úradnom účinkovaní, nemusí predchádzať disciplinárne pokračovanie.
stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 2021.
Vo veciach, v ktorých je podľa § 49 zák. čl. XXXV: 1874 verejný notár vylúčený, nemôže pokračovať ani námestník u neho zamestnaný.
Protest, vykonaný verejným notárom dotyčne zmenky, ktorej majiteľkou je účastinná spoločnosť, u ktorej je verejný notár členom správnej rady, je platný.
stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 2246.
Verejný notár je zodpovedný majiteľovi zmenky za škodu, spôsobenú tým, že – hoci bol zavčasu požiadaný – domnievajúc sa, že 26. december je sviatok štátom uznaný, prezentoval zmenku a učinil protest neskoro.
stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 2697.
Nemožno nadobudnúť (na pr. vydržaním) vlastnícke právo na nehnuteľnosť takým spôsobom, že by plocha pozemku a vzduchový priestor nad ním len po určitú výšku – vchod k susednému domu – patrily jednej osobe, kdežto poschodia domu, položené nad týmto vchodom, patrily by inej osobe.
Platnému právu nie je známe nadobudnutie ideálneho spoluvlastníctva tým spôsobom, že k doterajšiemu vlastníkovi veci v dôsledku vydržania pristúpi iný ako spoluvlastník.
stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 2715.
Držba cintorína v dobe jeho používania k účelom pohrebným a v dobe 40 rokov od posledného pohrebu nezapočítava sa do doby vydržacej.
stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 2716.
Keď je plošná výmera predanej nehnuteľnosti menšia než v kúpopredajnej smluve výslovne vymienená plocha, môže kupiteľ žiadať zrušenie smluvy iba v tom prípade, ak je nehnuteľnosť na účel, pre ktorý bola kúpená, v dôsledku tejto menšej výmery neupotrebiteľná.
stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 2920.
Vydržacia doba pri nadobudnutí vlastníckeho práva na nehnuteľnosť eráru vydržaním činí 100 rokov i v tom prípade, keď nehnuteľnosť určená bola k provozu štátneho podniku.
stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 2949/1935.
»Rozhodnutím« verejnonotárskej komory, ktoré možno podľa § 28 zák. čl. XXXV: 1874 (v znení § 11 zák. čl. VII: 1886) napadnúť odvolaním, je len také rozhodnutie komory, ktoré bolo vynesené vo veci, v ktorej verejnonotársky poriadok výslovne povoláva komoru k tomu, aby určitú vec »rozhodla« (na rozdiel od púhych »opatrení« a pod.)
stiahnúť vo formáte MS Word
 

Čís. 3404.
Záveť neožije tým, že závetca listinu, ktorou ju odvolal, zničí.
stiahnúť vo formáte MS Word


ÚRADNÁ SBIERKA TRESTNÝCH ROZHODNUTÍ NAJVYŠŠIEHO SÚDU (Tr. sb.)
stiahnúť vo formáte MS Word


Čís. 278.
Bezprávne privlastnenie verejným notárom prevzatých peňazí treba kvalifikovať zločinom sprenevery v úrade podľa § 462 Tr. z. aj vtedy, ak obžalovaný vstúpi s poškodenými súkromnými stranami do styku ako verejný notár pri prevádzaní tohto svojho povolania, v svojej úradovni, kam poškodení prišli ako k verejnému notárovi, ak mu pritom odovzdali peniaze s určitou dispozíciou v súvislosti s úkonmi, ktoré obžalovaný pre nich konal ako verejný notár, a ak pritom boli tej mienky, že na uskutočnenie ním prevzatých poverení je v úradnej pôsobnosti oprávnený prevziať aj peniaze, ktoré mu sverili, zrejme dôverujúc mu ako štátom ustanovenému verejnému notárovi; úradná verejnonotárska činnosť obžalovaného je teda v úzkej súvislosti s odovzdaním peňazí poškodenými do jeho rúk a prevzatie peňazí nemožno oddeliť od jeho verejnonotárskeho účinkovania.
Ak spreneverená suma je vyššia než služobná kaucia, nejde o prečin podľa § 464 Tr. z., lež o zločin podľa § 462 Tr. z.
Ak obžalovaný spácha viac sprenevier v úrade na škodu rôznych osôb, v rôznom, od seba vzdialenom čase, s prípadu na prípad, ako sa mu peniaze s určitou dispozíciou dostaly do jeho rúk, sú jednotlivé prípady sprenevier navzájom neodvislé a ide o súbeh trestných činov v smysle § 96 Tr. z.
stiahnúť vo formáte MS Word