JUDr. Adriana Vorelová

Notársky úrad

sa nachádza v Hlohovci na Pribinovej ulici č. 23 (oproti Domu kultúry), kde Vás privítame v príjemnom prostredí každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod.

Postavenie a činnosť notárov, ako aj ich samosprávu upravuje Notársky poriadok - zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení zákona č. 232/1995 Z.z. a zákona č. 397/2000 Z.z. V zmysle Notárskeho poriadku je notár štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť.

Čo je náplňou činnosti notára?

Len notár smie vykonávať notársku činnosť, ktorou je :

1.  Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch. Ide o notárske zápisnice o zmluvách, závetoch, exekučných tituloch a iných právnych úkonoch. Notárske listiny (notárske zápisnice, ich odpisy, doložky o osvedčení správnosti odpisu, pravosti podpisu) sú verejnými listinami. Verejné listiny majú zvláštnu dôkaznú silu spočívajúcu v tom, že dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené a nie na tom, tvrdenie koho sa v spore o verejnú listinu opiera. Verejné listiny teda potvrdzujú, ak nie je dokázaný opak, pravdivosť toho, čo je v nich potvrdené, alebo osvedčené

2.  Osvedčovanie právne významných skutočností. Ide najmä o osvedčenia:

 • "o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia). notár vykonaním tohoto úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností, uvádzaných v listine,
 • "o pravosti podpisu na listine (legalizácia), v prípade, ak notár osvedčí podpis na listine, ktorú vyhotovil iný subjekt (advokát, komerčný právnik, resp. účastníci sami), charakter listiny sa nemení, týmto notárskym úkonom sa táto listina nestáva verejnou listinou, ide o súkromnú listinu, notár len osvedčuje, že účastníci pred ním túto listinu podpísali, resp. uznali podpis na nej za vlastný, notár týmto úkonom neosvedčuje pravdivosť skutočností, uvádzaných v listine, nezodpovedá za jej obsah,
 • o protestácii zmeniek a šekov,
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb,
 • o tom, že je niekto nažive,
 • "o vyhlásení o vydržaní vlastníctva k nehnuteľnosti v prípadoch, kedy nemôže oprávnený držiteľ nehnuteľnosti preukázať svoje vlastníctvo inak.

  3.  Konanie vo veciach notárskych úschov, keď notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy listiny najmä závety), peniaze a cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi. Ďalej ide o úschovu peňazí, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu. Prijatie peňazí do úschovy je praktické najmä v prípadoch, kedy sa pri odplatnom prevode nehnuteľnosti skladá po uzavretí zmluvy kúpna cena do notárskej úschovy s tým, že bude vydaná predávajúcemu po vydaní rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra. Ďalej pôjde o prípady, ak sa zložiteľ svojim vyhlásením vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, potom s týmito peniazmi nakladá notár podľa úpravy, ktorá je obsiahnutá v zmluve alebo v osobitnom predpise.

  4.  Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov. Ide o úkony notára súvisiace s notárskymi centrálnymi registrami, ktoré podľa zákona, resp. iného všeobecne záväzného právneho predpisu vedie Notárska komora Slovenskej republiky ako súčasť jej Centrálneho informačného systému. Podľa Notárskeho poriadku ide o Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp) Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo) Notársky centrálny register závetov (NCRza) Notársky centrálny register dražieb (NCRdr) podľa Kancelárskeho poriadku pre notárov ďalej ide o Notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop) a Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz). Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje. Údaje zapísané notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti. Ide o novú agendu notára, ktorá je vykonávaná modernými technickými prostriedkami, založenými na báze internetu. Pre výkon tejto činnosti notár musí mať technické a programové vybavenie na elektronické ukladanie, spracúvanie, vyhľadávanie a prenos dát.

  5.  Ďalšie činnosti, zverené do pôsobností notára osobitným zákonom, najmä v konaní o dedičstve, kde notár pôsobí z poverenia súdu za odmenu ako súdny komisár a pripravuje všetky potrebné podklady pre vydanie uznesenia súdu a návrhy na uznesenie súdu o dedičstve, resp. tam kde sú splnené zákonom stanovené podmienky môže sám vydať vo vlastnom mene osvedčenie o dedičstve.

  Aj notár môže poskytovať v súvislosti s výkonom notárskej činnosti (viď body 1-4) právne rady fyzickým a právnickým osobám, vykonávať správu ich majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, spisovať im iné listiny.

  Všeobecné informácie

  Ktorého notára si môžete vybrať?

  Miestna príslušnosť notára nie je daná. Znamená to, že klient sa môže obrátiť so žiadosťou o vykonanie notárskej činnosti (body 1- 4), alebo so žiadosťou o poskytnutie právnych rád, či spísanie iných listín na ktoréhokoľvek notára podľa vlastného výberu. Výnimkou je pôsobenie notára ako súdneho komisára v dedičských veciach. Činnosťou súdneho komisára v konaní o dedičstve sú notári poverovaní súdom podľa stanoveného rozvrhu a to v rámci obvodu súdu prvého stupňa, v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.

  Aká odmena patrí notárovi?

  Notár vykonáva notársku činnosť a činnosť v rámci súdneho komisariátu za odmenu, ktorej výška a spôsob určenia sa riadi ustanoveniami vyhlášky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov. Notár má popri nároku na odmenu tiež nárok na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času. Sadzby odmeny sú určené pevnými sumami alebo percentom z hodnoty notárskeho úkonu. Pri určovaní odmeny za poskytovanie právnych rád, vykonávanie správy majetku a spisovanie iných listín sa postupuje podľa osobitného predpisu, vrátane možnosti zmluvnej odmeny.

  Resumé

  Notár je subjektom, stojacim medzi stranami, ktorý zabezpečuje ochranu ich práv a oprávnených záujmov. Notár má širokú pôsobnosť v oblasti obchodného práva. Jeho súčinnosť je potrebná pre založenie a život obchodných spoločností, najmä spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstva. Je rodinným priateľom, na ktorého sa možno s dôverou obracať v majetkoprávnych problémoch všetkého druhu. Je oprávnený najmä zabezpečiť usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, usporiadanie dedičskoprávnych vzťahov a jeho prostredníctvom možno účinne predchádzať sporom v majetkoprávnej oblasti.

  Notár v zmysle zákona je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho slobodného povolania.

  Kontakt

  Notársky úrad
  JUDr. Adriana Vorelová
  Pribinova č.23.
  Hlohovec 920 01

  Telefón : 033/ 74 235 03, 033/ 73 311 52
  Fax : 033/ 74 235 03
  Mail: JUDr. Adriana Vorelová

  Umiestnenie notárskeho úradu