Skúšobný poriadok Notárskej komory SR

  

Skúšobný poriadok
Notárskej komory Slovenskej republiky


Prezídium Notárskej komory Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch  a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „notársky poriadok“) schvaľuje tento Skúšobný poriadok Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len „skúšobný poriadok“):


ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Úvodné ustanovenie

Tento skúšobný poriadok upravuje postup pri organizovaní a výkone kurzov  pre notárskych koncipientov (ďalej len „koncipient“) a notárskych skúšok.

§ 2
Prax koncipienta

Praxou koncipienta sa rozumie odborná príprava koncipienta pre výkon činnosti notára, ktorá sa začína zápisom zamestnanca notára, ktorý spĺňa podmienky podľa   § 21 ods. 1 notárskeho poriadku do zoznamu koncipientov vedeného Notárskou komorou Slovenskej republiky (ďalej len „komora“) a končí sa úspešným vykonaním notárskej skúšky alebo skončením pracovného pomeru u notára.


KURZY PRE KONCIPIENTOV

§ 3
Druhy kurzov

(1) Vzdelávacia komisia komory (ďalej len „vzdelávacia komisia“) organizuje pre koncipientov kurzy:
a)  základné,
b)  zdokonaľovacie.

(2) Koncipient je povinný zúčastniť sa kurzov uvedených v odseku 1.

(3) Notár, u ktorého je koncipient v pracovnom pomere, je povinný umožniť koncipientovi účasť na kurzoch uvedených v odseku 1, v termíne ním odsúhlasenom, najneskôr však v lehote do jedného roka odo dňa splnenia podmienok pre účasť koncipienta na kurze.

(4) Osnovu týchto kurzov upravuje vzdelávacia komisia tak, aby obsahovala prednášky z oblasti práva týkajúceho sa činnosti notára, najmä z občianskeho práva hmotného a procesného, pozemkového práva, obchodného práva, a z predpisov týkajúcich sa notárskej činnosti a interných predpisov komory.§ 4
Organizovanie kurzov

(1) Vzdelávacia komisia vyhlási termín konania kurzu najmenej dva mesiace vopred, a to jeho zverejnením na webovej stránke komory: www.notar.sk.
(2) Koncipient, ktorý má záujem zúčastniť sa kurzu, zašle písomnú prihlášku na základný kurz alebo zdokonaľovací kurz podľa zverejnených pokynov najmenej jeden mesiac pred konaním kurzu. Vzdelávacia komisia má právo zrušiť termín konania kurzu a vyhlásiť náhradný termín najmä v prípade, ak sa na kurz prihlási menej ako desať koncipientov, o čom informuje prihlásených koncipientov najmenej dva týždne pred termínom kurzu a to zverejnením na webovej stránke komory: www.notar.sk.
(3) Vzdelávacia komisia vedie u každého koncipienta počas trvania praxe koncipienta spis, obsahujúci všetky písomné doklady o jeho účasti na kurzoch pre notárskych koncipientov a na notárskej skúške, a to od prijatia prihlášky na základný kurz až po vydanie osvedčenia o vykonaní notárskej skúšky. Tento spis koncipienta je uschovaný v sídle komory.
(4) Základný kurz aj zdokonaľovací kurz sa koná spravidla dvakrát ročne v súvislej dĺžke nepresahujúcej tri kalendárne dni.


§ 5
Poplatok za kurz

(1) Koncipient je povinný uhradiť komore paušálny poplatok za kurz, ktorého výšku určí vzdelávacia komisia pri vyhlásení termínu kurzu, a to najneskôr v deň konania kurzu. Koncipient, ktorý neuhradí poplatok za kurz, sa nemôže kurzu zúčastniť. Uhradený poplatok sa bez ohľadu na výsledok kurzu nevracia a pripadá komore. Poplatok bude koncipientovi vrátený len v prípade, ak nastane skutočnosť predpokladaná v § 4 ods. 2 alebo ak koncipient odstúpi od kurzu pred jeho začatím. 
(2) Náklady spojené s účasťou na kurze nie sú hradené z paušálneho poplatku a hradí si ich účastník kurzu.


§ 6
Základný kurz

(1) Základného kurzu sa môže zúčastniť koncipient, ktorý vykonal ku dňu konania kurzu prax koncipienta v dĺžke najmenej tri mesiace.

(2) Základný kurz sa končí písomným testom z oblastí práva podľa § 3 ods. 4. Ak koncipient "uspel", výsledok základného kurzu sa hodnotí stupňom: 

1  -   výborný
2  -   veľmi dobrý
3  -   prospel

Ak koncipient "neuspel", môže opakovať kurz v najbližšom vyhlásenom termíne.


(3) O výsledku základného kurzu bude oboznámený koncipient a notár, u ktorého je koncipient v pracovnom pomere. 


§ 7
Zdokonaľovací kurz

(1)  Zdokonaľovacieho kurzu sa môže zúčastniť koncipient, ktorý vykonal ku dňu konania kurzu prax  koncipienta v dĺžke najmenej deväť mesiacov a úspešne absolvoval základný kurz.
(2) Zdokonaľovací kurz sa končí písomnou prácou podľa preloženého zadania - vypracovaním jednej listiny z notárskej činnosti a jednej listiny  z dedičského práva.  Ak koncipient  "uspel", výsledok základného kurzu sa hodnotí stupňom: 

1  -   výborný
2  -   veľmi dobrý
3  -   prospel
Ak koncipient  "neuspel", môže opakovať kurz v najbližšom vyhlásenom termíne.

(3) O výsledku zdokonaľovacieho kurzu bude oboznámený koncipient a notár,  u ktorého je koncipient v pracovnom pomere. 


NOTÁRSKA SKÚŠKA

§ 8
Organizovanie notárskej skúšky

(1) Notársku skúšku v zmysle § 35 ods. 3 písm. b) notárskeho poriadku organizuje vzdelávacia komisia. Notárska skúška sa koná spravidla dvakrát ročne a spravidla v sídle komory.
(2) Vzdelávacia komisia vyhlási termín konania notárskej skúšky najmenej tri mesiace vopred, a to jeho zverejním na webovej stránke komory: www.notar.sk. O vyhlásení termínu konania písomnej a ústenej časti notárskej skúšky upovedomí písomne prezídium komory.


§ 9
Podmienky účasti na notárskej skúške

(1) Notárskej skúšky sa môže zúčastniť koncipient, ktorý:
a)    ku dňu konania notárskej skúšky je zapísaný v zozname koncipientov a nenastal dôvod pre jeho vyčiarknutie podľa § 23 ods. 1 písm. a) až f) notárskeho poriadku,
b)    úspešne absolvoval základný kurz a zdokonaľovací kurz podľa tohto skúšobného poriadku,
c)    ku dňu konania notárskej skúšky vykonal právnu prax v dĺžke tri roky, z toho najmenej dva roky  notársku prax.
(2) Koncipient, ktorý má záujem zúčastniť sa notárskej skúšky, zašle písomnú prihlášku na notársku skúšku podľa zverejnených pokynov najmenej dva mesiace pred termínom konania notárskej skúšky. Na prihlášku, ktorú podá koncipient po tejto lehote sa neprihliada. Vzdelávacia komisia má právo zrušiť termín konania notárskej skúšky a vyhlásiť náhradný termín najmä v prípade, ak sa na notársku skúšku prihlási menej ako päť koncipientov.
(3) Koncipient k prihláške na notársku skúšku predloží:  
a) údaje o dĺžke svojej právnej praxe a notárskej praxe, ktorá nesmie byť kratšia ako dva roky,
b) stručné zhodnotenie jeho doterajšej práce vykonanej v priebehu jeho praxe koncipienta vypracované notárom alebo notármi, u ktorých bol v pracovnom pomere,
c) doklad o zaplatení poplatku za notársku skúšku podľa § 15 ods. 1.


§ 10
Pozvánka na notársku skúšku

(1) Ak koncipient splnil podmienky účasti na notárskej skúške (§ 9), pozve ho vzdelávacia komisia na notársku skúšku. V opačnom prípade mu písomne oznámi dôvod, prečo ho na notársku skúšku nepozvala. Nepredloženie dokladu o zaplatení poplatku za notársku skúšku pri podaní prihlášky nie je dôvodom pre nezaslanie pozvánky na notársku skúšku.
 (2)  Pozvánku na notársku skúšku zašle koncipientovi vzdelávacia komisia najmenej jeden mesiac pred termínom konania písomnej časti notárskej skúšky. V pozvánke uvedie údaje o čase a mieste konania notárskej skúšky, časovom rozvrhu a predmete notárskej skúšky a o pomôckach, ktoré môže koncipient pri notárskej skúške použiť.
(3) Koncipient môže do začatia písomnej časti notárskej skúšky od notárskej skúšky odstúpiť.


§ 11
Skúšobná komisia

(1)  Notárska skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia je päťčlenná.
(2) Notárska skúška sa môže konať za prítomnosti notárov.
(3) Troch členov skúšobnej komisie vymenúva prezídium komory, a to najmenej jedného z členov prezídia komory a najmenej jedného z členov vzdelávacej komisie. Tretí člen skúšobnej komisie vymenovaný prezídiom komory môže byť člen prezídia komory alebo člen vzdelávacej komisie. Dvoch členov skúšobnej komisie vymenúva minister spravodlivosti Slovenskej republiky.
 (4) Skúšobná komisia si zo svojich členov zvolí predsedu, ktorý riadi priebeh  notárskej skúšky a podpisuje osvedčenie o vykonaní notárskej skúšky.


§ 12
Obsah notárskej skúšky

(1) Notárska skúška sa skladá z písomnej časti a  z ústnej časti. Písomná časť sa koná najmenej sedem dní pred ústnou časťou. 
(2) V písomnej časti notárskej skúšky vypracuje koncipient podľa predloženého zadania jednu listinu z notárskej činnosti a jednu listinu z dedičského práva. Zadania pre písomnú časť notárskej skúšky pripravuje vzdelávacia komisia, ktorá vykonáva dohľad nad priebehom písomnej časti notárskej skúšky.
(3) V ústnej časti notárskej skúšky koncipient preukáže svoje odborné vedomosti z občianskeho práva hmotného a procesného, obchodného, rodinného, štátneho, správneho, finančného, pracovného práva ako aj z predpisov týkajúcich sa notárskej činnosti a interných predpisov komory.


§ 13
Hodnotenie notárskej skúšky

(1) Pri hodnotení písomnej časti notárskej skúšky sa hodnotia formálne a obsahové náležitosti listiny, vyžadované právnym poriadkom na zápis do verejného registra alebo osobitného registra alebo pre vykonateľnosť takejto listiny, ako aj odborná úroveň spracovania práce podľa zadania, orientácia v právnom poriadku, schopnosť aplikácie a interpretácie právnych predpisov.
 (2) Ak listina z dedičského práva alebo listina z notárskej činnosti nespĺňa formálne a obsahové náležitosti vyžadované právnym poriadkom na zápis do verejného registra alebo osobitného registra alebo pre vykonateľnosť takejto listiny, koncipient v písomnej časti notárskej skúšky "neuspel". 
(3) Ak koncipient vypracoval podľa zadania všetky listiny tak, že spĺňajú formálne aj obsahové náležitosti, vyžadované právnym poriadkom na zápis do verejného registra alebo osobitného registra alebo pre vykonateľnosť takejto listiny, koncipient v písomnej časti notárskej skúšky "uspel" a výsledok písomnej časti sa hodnotí stupňom: 

1 - výborný

2 - veľmi dobrý

3 - dobrý

(4) Skúšobná komisia zverejní zoznam koncipientov, ktorí uspeli v písomnej časti notárskej skúšky na webovej stránke komory: www.notar.sk a zároveň oznámi úspešnému koncipientovi dátum a začiatok konania ústnej časti notárskej skúšky v lehote najmenej tri dni pred konaním ústnej časti notárskej skúšky.

(5) V ústnej časti notárskej skúšky skúšobná komisia hodnotí vedomosti koncipienta z oblasti práva týkajúceho sa činnosti notára, najmä z občianskeho práva hmotného a procesného, dedičského, obchodného, rodinného, ústavného, štátneho, správneho, pozemkového, finančného a pracovného práva a z predpisov týkajúcich sa notárskej činnosti a interných predpisov komory.  Pri hodnotení ústnej časti notárskej skúšky skúšobná komisia hodnotí okrem odborných vedomostí aj slovný prejav, znalosť profesijnej etiky a morálne predpoklady koncipienta pre výkon činnosti notára. 

(6) Koncipient, ktorý odstúpil od notárskej skúšky pred začatím písomnej časti, nebude hodnotený. Odstúpenie koncipienta od notárskej skúšky po začatí písomnej časti alebo v priebehu ústnej časti, prípadne vylúčenie koncipienta z notárskej skúšky skúšobnou komisiou alebo vzdelávacou komisiou z dôvodu nerešpektovania zverejnených pokynov má za následok, že koncipient na notárskej skúške "neuspel".

(7) Notársku skúšku možno opakovať dva krát, najskôr po uplynutí jedného roka od konania predchádzajúcej notárskej skúšky. § 14
Výsledok notárskej skúšky

(1) O celkovom výsledku notárskej skúšky rozhoduje skúšobná komisia v tajnej porade väčšinou hlasov. Každý z členov skúšobnej komisie má jeden hlas, predseda hlasuje vždy posledný. Hlasuje sa o tom, či koncipient uspel alebo neuspel a v kladnom prípade o prospechovom stupni. Rozhodnutie komisie je konečné.
(2) Ak koncipient "uspel", výsledky notárskej skúšky sa hodnotí stupňom:
1  -   výborný
2  -   veľmi dobrý
3  -   prospel

(3) Výsledok notárskej skúšky oznámi koncipientovi predseda skúšobnej komisie ústnym vyhlásením bezprostredne po porade v prítomnosti všetkých členov skúšobnej komisie.
(4) O obsahu a výsledku notárskej skúšky spíše člen skúšobnej komisie vymenovaný z členov vzdelávacej komisie protokol, ktorý je spolu s hodnotením a vypracovaným zadaním na notársku skúšku súčasťou spisu koncipienta vytvoreného podľa § 4 ods. 3.
(5) Koncipient, ktorý úspešne absolvoval notársku skúšku s hodnotením výborný, veľmi dobrý alebo prospel, obdrží osvedčenie o vykonaní notárskej skúšky vydané predsedom skúšobnej komisie s údajmi o jeho mene, priezvisku, rodnom čísle, adrese bydliska, stupni hodnotenia a dátume vykonania notárskej skúšky. Jeden opis tohto osvedčenia obdrží notár, u ktorého je notársky koncipient v pracovnom pomere a ďalší opis obdrží komora.
(6) Ak koncipient neuspel, môže opakovať notársku skúšku v súlade s  § 13 ods. 5. 


§ 15
Poplatok za notársku skúšku

(1) Koncipient je povinný uhradiť komore paušálny poplatok za notársku skúšku, ktorého výšku určí vzdelávacia komisia pri vyhlásení termínu notárskej skúšky, a to najneskôr v deň konania písomnej časti notárskej skúšky. Koncipient, ktorý neuhradí poplatok za notársku skúšku, sa nemôže notárskej skúšky zúčastniť. Uhradený poplatok sa bez ohľadu na výsledok notárskej skúšky nevracia a pripadá komore. Poplatok bude koncipientovi vrátený len v prípade odstúpenia koncipienta od notárskej skúšky pred začatím jej písomnej časti.
(2) Náklady spojené s účasťou na notárskej skúške nie sú hradené z paušálneho  poplatku a hradí si ich účastník notárskej skúšky.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16
Zrušovacie ustanovenie

    Zrušuje sa skúšobný poriadok schválený prezídiom komory dňa 17. februára 2006.


§ 17
Účinnosť

    Tento skúšobný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia prezídiom komory a účinnosť dňa 1. júla 2011.