GDPR

Všeobecné informácie pre dotknuté osoby

Podľa § 18 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

“(1) Ak si účel, na ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, vyžaduje alebo vyžadoval od prevádzkovateľa, aby identifikoval dotknutú osobu, prevádzkovateľ nie je povinný uchovávať, získať alebo spracúvať dodatočné informácie na zistenie totožnosti dotknutej osoby výlučne na to, aby dosiahol súlad s týmto zákonom.

(2) Ak v prípadoch uvedených v odseku 1 prevádzkovateľ vie preukázať, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať, je povinný ju o tom primeraným spôsobom informovať, ak je to možné. V takých prípadoch sa § 21 až 26 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov neuplatňujú okrem toho, ak dotknutá osoba na účel vykonania svojich práv podľa uvedených ustanovení poskytne dodatočné informácie umožňujúce jej identifikáciu.”

ďalej

podľa § 19 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informácie publikované na webovom sídle komory notar.sk sú určené dotknutým osobám, aby mali informácie o spracovaní a ochrane svojich osobných údajov, ktoré sú spracovávané v informačnom systéme Notárskej komory. Tieto osobné údaje sú na Notárskej komore spracovávané v súlade so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb:
– účastníci notárskych úkonov a ich zástupcovia, svedkovia úkonov a svedkovia totožnosti
– účastníci súdneho konania a ich zástupcovia
– ďalšie osoby využívajúci služby Notárskych úradov
– notári a zamestnanci Notárskych úradov

Prevádzkovateľ:
Názov: Notárska komora SR
Sídlo: Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Telefonický kontakt: +421 2 555 74 519
Mailový kontakt: notarska.komora@notar.sk
IČO: 30811236

Zodpovedná osoba:
Peter Varga, vedúci správca CIS na Notárskej komore SR
Sídlo: Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Telefonický kontakt: +421 2 555 74 519

Účel spracúvania osobných údajov:

Príjemcovia a subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované:
– súdy
– súdny exekútor
– orgány činné v trestnom konaní
– orgány štátnej správy a verejnej správy
– notári
– orgány dohľadu nad notárskou činnosťou
– partner verejného sektora, spoločník partnera verejného sektora, člen dozorného orgánu partnera verejného sektora
– verejnosť (zverejnené údaje notárskych centrálnych registrov, zákonom nariadené zverejnené písomnosti)
– orgány finančnej správy
Poskytnuté údaje sú len v minimálnom rozsahu stanovenom zákonnými normami.

Stanovisko

Notárskej komory Slovenskej republiky

V súlade so znením §3 Zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov („Notársky poriadok“) vykonáva notár notársku činnosť. Medzi túto notársku činnosť patrí aj konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov.
Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci (§4 ods. 4 Notárskeho poriadku).
V súlade so znením §36 ods. 5 a 6 notár spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu notárskeho úradu podľa osobitného predpisu.
Notár je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu notárskeho úradu kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.

Notársky centrálny register záložných práv je verejný zoznam vedený Notárskou komorou SR, v elektronickej podobe, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje.
Registrácia do Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp) sa vykonáva na základe žiadosti o registráciu. Osoba, ktorá podáva žiadosť o registráciu záložného práva, je povinná poskytnúť notárovi všetky zákonom ustanovené údaje, ktoré sa zapisujú do registra záložných práv. Notár pred registráciou záložného práva mimo iné zisťuje či žiadosť o registráciu záložného práva obsahuje všetky údaje podľa § 73d ods. 1 písm. a), c) až f) Notárskeho poriadku.
Informácie podľa § 73d ods. 1 písm. a), c) až f) Notárskeho poriadku sú tieto:
a) meno a priezvisko (obchodné meno), adresa trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložcu,
c) určenie pohľadávky zabezpečenej záložným právom, dátum jej splatnosti, ak je určený, a určenie jej hodnoty; ak hodnota zabezpečenej pohľadávky nie je pri zriadení záložného práva určená, najvyššia hodnota istiny, do ktorej je pohľadávka zabezpečená,
d) určenie zálohu tak, aby kedykoľvek počas trvania záložného práva bolo možné určiť vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu, na ktorú sa záložné právo vzťahuje; určenie, že zálohom je podnik alebo jeho časť, ak je záložné právo zriadené na podnik v celku alebo na jeho časť,
e) meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložného dlžníka​, ak osoba záložného dlžníka nie je totožná s osobou záložcu,
f) meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložného veriteľa alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za záložného veriteľa; ak sa zapisuje osoba oprávnená konať za záložného veriteľa, je potrebné túto skutočnosť vyznačiť.

V súlade so znením §13 ods. 1 písm. c) a e) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane osobných údajov“) spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
V súlade so znením §23 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom daný odsek sa neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (§23 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov).
Z vyššie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že notár pri výkone verejnej moci spracováva údaje v súlade s ustanoveniami Notárskeho poriadku a Zákona o ochrane osobných údajov, tieto sú spracovávané na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, pričom sú spracovávané na základe osobitné zákona, konkrétne Notárskeho poriadku a zverejnené v súlade a v rozsahu stanovenom Notárskym poriadkom.

Z vyššie uvedených dôvodov je možné spracovať osobné údaje aj bez výslovného súhlasu a zároveň nie je možné Vaše osobné údaje odstrániť.