Vítame Vás na stránkach Notárskeho úradu

JUDr. Jozefa Farkašovského

 

Notársky úrad sa nachádza v Rožňave na ulici J. Kráľa č. 16., kde Vás privítame od 8:00 do 16:00.

 

Kto je notár?
Notárom   je   osoba s vysokoškolským právnickým vzdelaním vymenovaná do funkcie ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky.
Podmienkou   vymenovania   je   štátne občianstvo   SR,    občianska bezúhonnosť, príslušná   právna   prax   a zloženie notár­skej skúšky.
Notár je teda štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení neskorších predpisov.

 

Základné informácie o pôsobnosti notára:

 

a) spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

    - zmluvy o prevode nehnuteľností: kúpna, darovacia, zámenná zmluva, vyporiadanie  

       podielového spoluvlastníctva

    - zmluvy o zriadení vecného bremena ( napr. právo doživotného užívania, právo prechodu )

    - záložné zmluvy

    - dohody  manželov o zúžení, rozšírení alebo vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva

    - nájomné zmluvy

    - závety a listiny o vydedení

    - listiny o právnych úkonoch v obchodných veciach ( napr. založenie obchodnej

      spoločnosti, zmeny zakladateľskej listiny, alebo spoločenskej zmluvy )

    - exekučné tituly – notárska zápisnica na základe, ktorej možno vykonať exekúciu na 

       záväzok v zápisnici obsiahnutý

    - iné listiny o jednostranných a dvojstranných právnych úkonoch

b) osvedčovanie právne významných skutočností

    - správnosť odpisu alebo fotokópie listiny

    - pravosť podpisu na listine

    - protestácia zmeniek

    - priebeh valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb

    - vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

c) konanie v dedičstve, v ktorom notár pôsobí z poverenia súdu, v prípade splnenia 

    zákonných podmienok vydá osvedčenia o dedičstve, alebo pripraví návrh uznesenia súdu

d) úkony súvisiace so zápismi zákonom stanovených údajov do centrálnych notárskych

     registrov, ktoré vedie notárska komora v elektronickej podobe predovšetkým

     - register záložných práv     

     - register dražieb

e) notárske úschovy

f) notár môže poskytovať v súvislosti s výkonom notárskej činnosti právne rady 

    fyzickým a právnickým osobám, vykonávať správu ich majetku

 

Notárske listiny sú verejnými listinami. Verejné listiny v zmysle Občianskeho súdneho poriadku potvrdzujú, ak nie je dokázaný opak, pravdivosť toho, čo je v nich potvrdené, alebo osvedčené. Dôkazná sila verejných listín spočíva v tom, že dôkazné bremeno v občianskom súdnom konaní má ten, kto preukazuje opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené.

 

Miestna príslušnosť notára nie je daná. Klient sa môže obrátiť so žiadosťou o vykonanie notárskej činnosti, alebo so žiadosťou o poskytnutie právnych rád, na ktoréhokoľvek notára podľa vlastného výberu. Výnimkou je pôsobenie notára v dedičských veciach. V konaní o dedičstve sú notári poverení súdom podľa stanoveného rozvrhu, a to v rámci obvodu súdu prvého stupňa, v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.

 

            Notár v zmysle zákona je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania.