Notársky úrad sa nachádza v Košiciach na ulici Murgašova č.3, kde Vás privítame v príjemnom prostredí každý pracovný deň počas našich úradných hodín.

Úradné hodiny:
Pondelok: 8.00 – 17.30

Utorok: 8.00 – 17.30
Streda: 8.00 – 17.30

Štvrtok: 8.00 – 17.30
Piatok: 8.00 – 16.00


Pracovníci notárskeho úradu:

JUDr. Silvia Pršebice, notár, mediátor

Viera Eperješiová, pracovník

JUDr. Petra Auerová, koncipient


Notár vykonáva svoju činnosť na základe zákona SNR č. 323/1992 Zb. v znení jeho neskorších noviel.

Odmenu notára za notársku činnosť a činnosť súdneho komisára stanovuje vyhláška MS SR č. 31/1993 Z.z..

Notár a jeho zamestnanci sú pri výkone svojej činnosti viazaní mlčanlivosťou v zmysle § 39 ods. 1 zákona SNR č. 323/1992 Zb. v znení jeho noviel.

Notár je pri výkone svojho povolania poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 323/1992 Zb.