I. Notárskou činnosťou je:

1. spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch – notárske zápisnice

• zmluvy o prevodoch nehnuteľností :
- darovacie zmluvy
- zámenné zmluvy
- zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena
- dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní
• zmluvy o pôžičke a záložné zmluvy
• dohody o vzájomnom vyporiadaní majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
• dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
• závety, listiny o vydedení
• splnomocnenia
• vyhlásenia
• zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy o založení obchodných spoločností v zmysle Obchodného zákonníka, , ich zmeny, dodatky a úplné znenia
• notárske zápisnice o uznaní dlhu a exekučnom titule v zmysle ustanovenia § 41 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku

2. osvedčovanie právne významných skutočností

• o správnosti odpisu alebo fotokópie (ďalej len "odpis") listiny (vidimácia)
• o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
• o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
• o protestácii zmeniek
• o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
• o tom, že je niekto nažive
• o vyhlásení o vydržaní
• o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
• o iných skutočnostiach

3. konanie vo veciach notárskych úschov

• listiny, závety s výnimkou listín, ktorých obsah nemožno posúdiť, peniaze a cenné papiere, aby ich notár mohol vydať určitému príjemcovi

4. úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

• notársky centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2% z daní z príjmu (NCRpo)
• notársky centrálny register závetov (NCRza)
• notársky centrálny register záložných práv (NCRzp)
• notársky centrálny register dražieb (NCRdr)
• notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop)
• notársky centrálny register listín (NCRls)

II. Činnosť súdneho komisára

• notár vykonáva činnosť súdneho komisára na základe poverenia príslušného súdu

III. Iná činnosť notárskeho úradu

• poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám
• výkon správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy ich majetku
• spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach

IV. Mediačná činnosť

• riešenie sporov mediáciou v zmysle zákona NR SR č. 420/2004 Z.z., t.j. mimosúdny spôsob riešenia sporov medzi fyzickými a právnickými osobami vzniknutými z ich zmluvných alebo iných právnych vzťahov