Služby

  Notársky úrad predstavuje súbor právomocí udelených na dobu neurčitú štátom notárovi ako fyzickej osobe na výkon notárskej činnosti a na ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, trvalo spojených so sídlom, do ktorého bol notár vymenovaný.

  Notárskou činnosťou je
  I. spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

  • zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpne, darovacie a zámenné zmluvy, dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva)
  • záložné zmluvy
  • nájomné zmluvy
  • zmluvy o zriadení a zrušení vecného bremena
  • dohody o zúžení a rozšírení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a o výhrade jeho vzniku
  • dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • vyhlásenia povinných osôb podľa § 45 Exekučného poriadku (exekučné tituly)
  • právne úkony v obchodných veciach (zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, rozhodnutia jediného spoločníka a jediného akcionára) jediného
  • závety, listiny o vydedení a iné úkony pre prípad smrti alebo odvolanie týchto úkonov

  II. osvedčovanie právne významných skutočností

  • osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
  • osvedčenie o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
  • osvedčenie o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
  • osvedčenie o protestácii zmeniek
  • osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
  • osvedčenie o tom, že je niekto nažive
  • osvedčenie o vyhlásení o vydržaní
  • osvedčenie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
  • osvedčenie o iných skutočnostiach

  III. konanie vo veciach notárskych úschov

  • úschova závetu
  • úschova inej listiny, listinného cenného papiera
  • úschova peňazí
  • úschova hnuteľnej veci (ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku)

  IV. konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov

  • notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo)
  • Notársky centrálny register závetov (NCRza)
  • Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp)
  • Notársky centrálny register dražieb (NCRdr)
  • Notársky centrálny register listín (NCRls)

  V. činnosť osvedčujúcej osoby podľa zákona č. 305/2013 Z. z.

  Ak tak ustanoví Notársky poriadok alebo osobitný zákon, notár vykonáva aj ďalšie činnosti:
  – konanie o dedičstve
  – konanie o umorení listiny

  Ak Notársky poriadok alebo osobitný zákon neustanovuje inak, notár môže ako svoju osobitnú činnosť vykonávať aj funkciu mediátora a funkciu rozhodcu.

  V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým osobám
  a) poskytovať právne rady,
  b) spisovať iné listiny,
  c) vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak,
  d) poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.