• Práve sa nachádzate
  • Úvod

Mapa
Notárskych úradov
  Úradné tabule notárov
na webovom sídle NK SR

  Stanovisko NK SR
ohľadom GDPR
______________________________    ______________________________     ______________________________  
Redakčná rada časopisu ARS NOTARIA vypisuje
AUTORSKÚ SÚŤAŽ.  
Súťaž je určená notárskym kandidátom, notárskym koncipientom a poslucháčom právnických fakúlt.
Predmetom súťaže je autorský príspevok výlučne s notárskou tematikou a to v oblasti občianskeho práva so zameraním na dedičské právo, vecné práva, záväzkové právo alebo manželské režimy, alebo v oblasti obchodného práva. Podmienkou je, aby príspevok nebol doteraz nikde zverejnený.
Súťaž bude prebiehať do 31. 12. 2019. Hodnotiť bude komisia zložená z členov redakčnej rady. Výsledky súťaže budú zverejnené v časopise ARS NOTARIA.
Výherca súťaže získa ocenenie vo forme honorovaného zverejnenia  príspevku v časopise ARS NOTARIA.
V prípade zverejnenia si redakčná rada vyhradzuje právo na korekciu a úpravu rozsahu príspevku.
 Príspevky spolu so sprievodným listom zasielajte na adresu notarska.komora@notar.sk s informáciou : autorská súťaž ARS NOTARIA.

Redakčná rada ARS NOTARIA

Vitajte na stránkach NK SR

My Great Web page

Čo je písané, je dané. Pre nikoho táto veta nemá väčší význam ako pre notára.

Notár je verejný činiteľ, ktorý je štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Zák.č. 323/92 Zb., o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Výkon notárskej činnosti je výkonom verejnej moci.

Notára menuje a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý vykonáva štátny dohľad nad činnosťou komory a notárov.

Notár je orgánom verejnej moci, ktorú štát poveril spisovaním verejných listín – listín s dôkaznou silou väčšou ako majú akékoľvek iné súkromnoprávne akty.  Notár koncipuje notárske listiny a vykonáva notárske úkony v rozsahu, ktorý mu dovoľuje Notársky poriadok a v súlade s Etickým kódexom notára a internými normami Notárskej komory SR.

Notár pomáha predchádzať sporom. Je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzatvárajú, je právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov, jeho činnosť je výkonom preventívnej spravodlivosti v mene štátu.

Notár je poradcom rodiny, na ktorého sa môžete s dôverou obracať v majetkovoprávnych problémoch, v prípadoch usporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pri dedičských konaniach a aj pri predchádzaní sporov v majetkovoprávnej oblasti.

Notár je v konaní o dedičstve súdom povereným komisárom na vykonanie úkonov o dedičstve. Dedičské konanie je súdnym konaním, notára poveruje príslušný súd podľa rozvrhu práce, dedičia  preto nerozhodujú o tom, ktorý notár prejedná dedičstvo.   

Notár je aktívny v oblasti obchodného práva a jeho pomoc oceníte pri zakladaní, prevádzke, ale aj likvidácii obchodných spoločností. Ide o odborníka s vysokou odbornou spôsobilosťou, ktorý dôsledne uplatňuje právo, ale aj morálnou integritou a rešpektovaním najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe.

Notár je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania.

Notár je vždy pripravený kvalifikovane poradiť a pomôcť vám vo vašich životných situáciách.

 

****
V prípade, ak niektoré funkcie na stránke nefungujú správne (nefunguje tlačidlo vyhľadávania v registroch a pod.),  skontrolujte a nastavte kompatibilitu svojho prehliadača (ukážka po kliknutí na TENTO text).

 

Google+

Facebook