O Notárskej komore

Notárska komora SR (komora) je samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých notárov pôsobiacich v Slovenskej republike a vedie ich zoznam. Notár sa stáva členom komory dňom jeho menovania za notára. Členstvo v komore zaniká jeho odvolaním, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy notárskeho stavu, dohliadať na činnosť notárov a obstarávať ďalšie záležitosti, ktoré sú jej zverené Notárskym poriadkom.

Komora vedie Centrálny informačný systém a zodpovedá za jeho plynulú a bezpečnú prevádzku. Súčasťou Centrálneho informačného systému sú notárske centrálne registre, ktorých vedenie je komore zverené Notárskym poriadkom alebo osobitným predpisom a iné notárske registre.

Komora je verejná certifikačná autorita.

Komora spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely Notárskeho poriadku alebo podľa osobitného predpisu. Komora môže zverejňovať osobné údaje na účely výkonu notárskeho úradu, výkonu praxe notárskeho kandidáta a výkonu praxe notárskeho koncipienta v nevyhnutnom rozsahu.  Komora je oprávnená získavať a spracovávať osobné údaje nevyhnutné kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.

Orgánmi komory sú
a) konferencia notárov,
b) prezídium komory,
c) revízna komisia,
d) disciplinárna komisia
e) vzdelávacia komisia.
Volebné obdobie členov orgánov komory (okrem konferencie notárov) je trojročné.

Najvyšším orgánom komory je konferencia notárov, ktorú tvoria všetci notári zapísaní v zozname notárov. Ostatné orgány komory volí konferencia notárov. Konferencia notárov najmä volí a odvoláva členov prezídia komory a členov ostatných jej orgánov, schvaľuje organizačný poriadok NK SR, volebný poriadok NK SR, disciplinárny poriadok NK SR, etický kódex notárov a sadzobník odmien a náhrad výdavkov za prístup do Centrálneho informačného systému, zrušuje alebo mení rozhodnutia prezídia komory, schvaľuje ročný členský príspevok notárov na činnosť komory, schvaľuje pravidlá ich tvorby a zásady použitia, uznáša sa o ďalších veciach, ktoré si sama vyhradí. Ostatné kompetencie konferencie notárov stanovuje Notársky poriadok.

Činnosť komory riadi prezídium komory. Prezídium komory najmä zastupuje komoru v styku s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami a v medzinárodnej oblasti, zastupuje, chráni a presadzuje záujmy notárov, podáva ministrovi návrhy tam, kde to Notársky poriadok ustanovuje, uskutočňuje výberové konanie podľa Notárskeho poriadku, vedie zoznamy notárov, notárskych kandidátov, notárskych koncipientov a vykonáva dohľad nad ich činnosťou. Ďalšie činnosti prezídia komory popisuje Notársky poriadok. Prezídium komory interným predpisom schvaľuje Skúšobný poriadok NK SR, Poriadok vedenia notárskych registrov.

Revízna komisia komory preskúmava hospodárenie komory a podáva správu o výsledku hospodárenia konferencii notárov, vyjadruje sa k návrhu rozpočtu komory, schvaľuje ročný záverečný účet komory.

Disciplinárna komisia komory rozhoduje o disciplinárnej zodpovednosti notára (notárskeho kandidáta) a prostredníctvom disciplinárneho senátu ukladá disciplinárne opatrenia. Disciplinárna komisia koná a rozhoduje v trojčlennom senáte. Konanie a rozhodovanie disciplinárnej komisie a zloženie jej senátov upravuje disciplinárny poriadok komory.

Vzdelávacia komisia komory organizuje odbornú výchovu notárov, kandidátov, koncipientov a zabezpečuje publikačnú, študijnú, dokumentačnú a informačnú činnosť, notárske skúšky podľa skúšobného poriadku.