Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla

Webové sídlo www.notar.sk má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na stránky www.notar.sk.

Webové sídlo notar.sk je ucelený súbor webových stránok v pôsobnosti jedného správcu, ktorý má pridelenú najmenej jednu doménu a je prezentačným komponentom a technologickým rozhraním informačného systému Notárskej komory SR.

Cieľom je zabezpečiť tvorbu informácií o svojej činnosti pre verejnosť a tieto zverejňovať a aktualizovať prostredníctvom ústredného portálu, resp. svojho webového sídla.

Stav súladu
Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah
Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z dôvodov:
Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií je v prípadoch kedy zverejnený súbor na stiahnutie je v inom ako štandardizovanom formáte. Ide napríklad o tabuľky, skenovaný materiál, prezentácie, archívny materiál a pod. v iných, ako schválených formátoch. Nesúlad môže vzniknúť aj pri generovaní historických údajov Notárskym centrálnym registrom.
Notárska komora SR nie je štátnym orgánom, preto nemá povinnosť používať štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií na svojom webovom sídle. Napriek tomu je snahou vyhovieť týmto požiadavkám.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované 21.2.2020.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 21.2.2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie
V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: cis@notar.sk. Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Notárska komora SR. Prevádzkovateľom webu je spoločnosť xIT spol. s r.o.

Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk